وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 3:17 ق-ظ
طلوع آفتاب 4:56 ق-ظ
اذان ظهر 12:30 ب-ظ
اذان عصر 4:56 ب-ظ
اذان مغرب 7:07 ب-ظ
اذان خفتن 8:20 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 73.0028 افغانی
1 یورو 85.5039 افغانی
1 درهم 19.8063 افغانی
1 تومان 0.0092 افغانی
1 کلدار 0.5649 افغانی
1 هندی 1.0708 افغانی

روزنامه های کابل

هوتل انترکانتیننتال

انترکانتیننتا ل یاهوتل پنج ستاره ء بین الملی ولوکس که درتما م کشورهای جهان وجود دارد.هوتل انترکا نتیننتال کابل که به نا م انترکن نیز یاد می شد؛ این هوتل دربالای تپه بسیا رزیبا که با انبوهی ازدرختان بلند قامت احاطه شده، درمنطقه باغ بالا،درغرب شهرکابل موقعیت دارد . تپه باغ بالا یکی ازتفریحگاه  های شاهی ومحل زیست امیرعبدالرحمان خان بود.
هوتل کانتیننتال کابل درسال 1346 خورشیدی، درزمان اعلیحضرت محمد ظاهرشاه ازسوی شرکت پان امریکن وتوسط شرکت تیلرلندن که یک شرکت انگلیسی است اعمارگردیده است که دوسال بعد ،به بهره برداری سپرده شد . این هوتل با داشتن 200 اطاق ،امکانات ،تجهیزات ورزشی آبی ،سالن ورزشی و رستوانت زیبا؛ یکی ازمهمترین هوتل های کابل به حساب میآید .احمد حارث نایاب مدیرفروشات وبازار یابی این هوتل میگوید :هوتل کانتینتال درآنزمان یک هوتل بسیارباشکوه بود که نظیرآن درمنطقه وجود نداشت . مهمانان این هوتل ازکشورهای مختلف  بودوتوریست های جهان همه به این هوتل رو می آوردند که ازنگاه ارائه خدمات، فوق العاده بودوسرویس خوب افغانی رابه مشتریان و مراجعین  پیشکش میکرد،به همین لحاظ این هوتل درسال 1972 دوبار جایزه ای مقام اول را از نگاه مهمانداری وسرویس غذای خود می گرفت .تاسال 1979 این هوتل مربوط شرکت پان اریکن بود،اما درسال های جنگ های داخلی، شرکت پان امریکن هوتل را باتمام تجهیزات آن به دولت افغانستان واگذار کرد.بعدازآن هوتل باهمه مشکلات به کارخود ادامه داد، درهمین حال تعداد مهمانان خارجی آن کاهش یافت .درسال 1988 شرکت پان امریکن به دولت افغانستان هشدارمیدهد که ازنام شرکت پان امریکن استفاده نکند بالاخره دولت افغانستان نام این هوتل را ازشرکت پان امریکن خریداری می کند. این هوتل درسال 2001 در زمان حکومت انتقالی ترمیم وبازسازی گردید .درسال 2003 هوتل  به یک شرکت خصوصی عربی داده شد ، درآنزمان هوتل کانتیننتال یگانه هوتل درشهر کابل بود که فعالیت داشت. شرکت عربی به وعده های خود مبنی برکار بالای زیر ساخت های هوتل، وفا نکرد بنآ دولت افغانستان تصمیم گرفت هوتل را دوباره به اداره ی خود دربیآوردکه بعداز آن ،هوتل با فعالیت های خود عواید بسیار خوبی را بدست آورد. درسال 2010 با ز تصمیم گرفته شد که هوتل بازسازی شود اما بازهم کارهای زیربنایی درآن صورت نگرفت وچند سال با ضرروخساره فعالیت  کردکه درنتیجه 234 ملیون دالر مقروض شد اما باروی کارآمدن رهبری جدیددرکشور؛ این هوتل با طرح یک بزنس پروگرام وباکاهش مصارفات اضافی خود وباوجودپرداخت یکمقدارقروض خود، توانست مبلغ 51 ملیون افغانی مفاد خالص داشته باشد وبه این ترتیب، هوتل ازیک نهاد مصرفی به یک نهاد عایداتی تبدیل گردید وهمچنان به کارهای زیر بنایی هوتل نیز پرداخته شد که تا اکنون هشتا د فیصد کارهای زیربنایی دراین هوتل صورت گرفته ودرزمینه دیکوریشن این هوتل ،ما درنظرداریم که فرهنگ غنی خود را در آن به نمایش بگذاریم که درحال حاضر این هوتل ازلحاظ استندرد،هوتل چهار ستاره به حساب می آیدو مهمانان آن ،هم خارجی وهم افغان استند وغذا های آن بیشتر افغانی  است . سیدعباس که از34 سال بدینسو دراین هوتل به حیث مدیرمعاشات کارمی کند درموردمشتریان  این هوتل می گوید : درگذشته ها 36 درصد مهمانان این هوتل رامهمانان  امریکایی تشکیل میداد.  محمد آقا که روزگاران درازی رادراین هوتل مصروف کار وفعالیت بوده با ابراز رضائیت وخشنودی ازکارش درهوتل کانتیننتال اظهار میدارد:در گذشته هامهمانان حتی درمیدان هوایی که ازطیاره پایان  می شدند انتخاب اول شان هوتل کانتیننتال بود  ودرسرویس خدمت رسانی مااشخاص غیر مسلکی وجود نداشت زیرا کارمندان ازطریق مکتب هوتل داری به این هوتل معرفی می شدند .درنتیجه میتوان گفت که هوتل  انتر کانتیننتا ل با گذشت سال های طولانی وحوادث روزگار؛اکنون هم دربین هوتل های کشورازهر نگاه یک هوتل خاص با داشتن موقعیت خوب واستثنایی است که هر بیننده ای که درگذشته های دوربا این هوتل آشنایی دارند؛ باداخل شدن به این هوتل، همان شکوه وجلال سال های اولی آنرا،با مشاهده ی سیما واطراف آن، احساس ودرک می کنندوبحیث اولین هوتل بزرگ ومجلل درسطح شهرکابل ،از آن استقبال می نمایند