وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 4:14 ق-ظ
طلوع آفتاب 5:37 ق-ظ
اذان ظهر 12:25 ب-ظ
اذان عصر 4:14 ب-ظ
اذان مغرب 6:02 ب-ظ
اذان خفتن 7:23 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 78.2057 افغانی
1 یورو 86.6350 افغانی
1 درهم 21.2756 افغانی
1 تومان 0.0072 افغانی
1 کلدار 0.5023 افغانی
1 هندی 1.1156 افغانی

روزنامه های کابل

پروسه داوطبی اعلان درخواست نرخ دهی برای تهیه تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت دفتر پروگرام انکشافی شهر کابل

11 جوزا 1398

{درخواست نرخ دهی برای تهیه تیل دیزل و پطرول}

شماره درخواست نرخ گیری : KMDP/IOC-7-1-13                                            

تاریخ صدور درخواست نرخ گیری : 1398/03/18                                   

(1)اداره {پروگرام انکشافی شهر کابل} تخصیص بودجه لازم برای تدارک تیل دیزل و پطرول این درخواست را دارد.

(2)آفر سربسته شما الی 21/03/1398 ساعت 2 بعد از ظهر یا قبل ازآن به ریاست تهیه و تدارکات شاروالی کابل واقع ده افغانان، ناحیه دوم شهر کابل تسلیم داده شود. 

(3)آفر هائیکه بعد از میعاد تسلیمی ارائه گردند، بدون اینکه بازشود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای تهیه تیل دیزل و پطرول} نشانی شده باشد.

(4)آفر ارائه شده در آفرها باید الی مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد. 

(5)در صورت تغیر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی (25) فیصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید. 

(6)ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات قابل اجرا است. {قابل تطبیق نیست}.

(7)آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترین نرخ نمی باشد.  در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسؤلیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.

(8)آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:

1-جواز تجارتی/ فعالیت/کار قابل اعتبار؛ 

2-نمبرتشخیصیه مالیه؛ 

3-اجازه نامه تولید کننده (درصورت لزوم).

4-کاپی موافقه تانک تیل 

(9)سند نرخ گیری تکمیل و توسط شخص  با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد.

(10)تیل به شکل پرچون توسط پارچه توزیع تیل از تانک تیل قراردادی اخذ میگردد. تانک تیل باید نزدیک ترین محل به دفتر پروگرام انکشافی شهر کابل واقع وزیر محمد اکبر خانه باشد. 

نام کارمند صادر کننده :محمد شعیب کریمی

وظیفه کارمند: معاون ارشد تدارکات

 نام و امضاء اعضای کمیته تعیین شده از طرف مقام شاروالی کابل:

شهریار فهیم ، مشاور مقام شاروالی کابل .....................

انجنیر نجیب الرحمن، نماینده KMDP ...........................

منصور خیرخواه، نماینده ریاست تهیه و تدارکات .....................

انجنیر دین محمد، نماینده ریاست مالی و اداری .....................

جدول اقلام و قیمت ها 

 

شماره

 

اسم اقلام  

(توسط اداره خانه پری گردد)

تشریح با مشخصات تخنیکی اقلام

(توسط اداره خانه پری گردد)

واحد

 

مقدار

قیمت فی واحد به افغانی

قمیت مجموعی به افغانی

1

تیل

تیل دیزل

لیتر

8400

 

 

2

تیل

تیل پطرول

لیتر

8400

 

 

مجموع قیمت بهارقام بدون مالیات:

مجموع قیمت به حروف بدون مالیات:

مجموع مبلغ مالیات به ارقام:

مجموع مبلغ مالیات به حروف:

مجموع مبلغ به ارقام بشمول مالیات:

مجموع مبلغ به حروف به شمول مالیات:

مدت تحویلی و تکمیل (روز، هفته یا ماه) اجناس / خدمات از تاریخ صدور امرخریداری:

مدت ضمانت (وارنتی/ گرنتی) بعد از تاریخ اکمال:

اسم تهیه/ ارائه کننده:

 

اسم شخص یا نماینده  با صلاحیت تهیه/ارائه کننده:

 

امضای شخص یا نماینده تهیه/ارائه کننده:

 

تاریخ:

مهر تهیه/ارائه کننده

 

یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود،  ساخت و مودل،  بروشور  و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی  را  که  اکمال  می  نماید  ضمیمه نماید.   معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.

شرایط تدارک و پرداخت

شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد. 

(1)تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات نمی باشد. 

(2)تهیه اجناس باید درظرف پنچ (5) ماه سر ازتاریخ صدور امرخریداری، تکمیل گردد. 

(3)بعد از اکمال خدمات غیر مشورتی/ تهیه اجناس، تهیه/ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید؛ 

(4)پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری درمقابل مقدار واقعی اجناس/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.

(5)فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ارائه کننده، امرخریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید: 

1-تهیه/ارائه کننده موفق به تحویل بخش یا تمام اجناس درظرف مدت معینه در امرخریداری نشود؛

2-تهیه /ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود. 

3-هرگاه در اجناس اکمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید. 

4-هرگاه تهیه/ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد. 

(6)هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارنتی/ گرنتی) تصریح گردیده باشد،  تهیه/ارائه کننده مکلف به  تعویض در طول مدت معینه می باشد.

روش و معیار های ارزیابی

ارزیابی  آفر ها

(1)قبل از ارزیابی مفصل نرخ ها، فرمایش دهنده باید تشخیص نماید که آفرها:

1-با شرایط و معیار های مندرج این درخواست نرخ گیری مطابقت دارد؛

2-طور یکه لازم است امضا و مهر شده است.

(2)آفر جوابگو آفر است که بعد از ارزیابی، معیار های کیفی و تخنیکی و شرایط مندرج این درخواست نرخ گیری در آن رعایت گردیده باشد. 

(3)فرمایش دهنده طور ذیل ارزیابی مالی را انجام می دهد: 

1-ارزیابی برای اقلام یا اجزاء صورت می گیرد؛ 

2-هر گونه اشتباهات محاسبوی اصلاح می گردد؛ 

3-تخفیفات غیر مشروط پشنهاد شده محاسبه می گردد؛ 

4-اعمال هر گونه ترجیح داخلی 

(4)آفر های غیرجوابگو رد گردیده، بعد از آن نمیتواند با اصلاح اشتباهات غیر محاسبوی یا انحرافات جوابگو ساخته شود.  

(5)هیچ نوع مذاکره با داوطلبیکه نازلترین قیمت را پیشنهاد نموده یا داوطلب دیگر صورت گرفته نمیتواند.

(6)داوطلب مکلف نیست که منحیث شرایط برای اعطاء مسؤلیت های را که در اسناد درخواست نرخ دهی تصریح نشده اند، مانند تغیر درقیمت یا تعدیل درسند ارائه نرخ بپذیرد.

اصلاح اشتباهات محاسبوی

(1)اشتباهات محاسبوی طور ذیل تصحیح می گردد:

1-درصورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛ 

2-درصورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛

3-درصورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)،  نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، دراین صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.

4-فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبوی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید. 

5-داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبوی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد.