وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 4:40 ق-ظ
طلوع آفتاب 6:04 ق-ظ
اذان ظهر 11:38 ب-ظ
اذان عصر 3:33 ب-ظ
اذان مغرب 5:15 ب-ظ
اذان خفتن 6:37 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 68.65 افغانی
1 یورو 87.50 افغانی
1 درهم 18.55 افغانی
1000 تومان 0.01750 افغانی
1000 کلدار 0.641 افغانی
1000 هندی 1.070 افغانی

روزنامه های کابل

ریاست های نواحی

معرفی مختصر ریاست نا حیه اول شاروالی کابل

 

 

ناحیه اول یکی از قدیمی ترین نواحی شهرکابل است که دارای مساحت 10.85متر مربع بوده ودارای بیشترازیک صدو سی هزارنفرجمعیت دایمی وبخاطرتجارتی بودن ساحات این ناحیه وموجودیت مارکیت ها ودکانهادر آن ،روزانه بیشترازدومیلیون نفرعبورمروروفعالیت تجارتی دارند. حدود اربعه این ناحیه ازطرف شمال دریای کابل ، ازطرف جنوب ناحیه هفتم ازطرف شرق ناحیه هشتم وشانزدهم وازطرف غرب هم به ناحیه هفتم پیوسته بوده که درمجموع ،این ناحیه ساحه تجارتی ورهایشی وتاریخی شهرکابل را تشکیل میدهد. تعدادکارمندان ناحیه 31 نفر نظربه تشکیل وتعداد کارمندان خدماتی 27 نفرمی باشند. این ناحیه دارای 7 مدیریت ویک آمریت تنظیف با تابعیت دوگانه می باشد.درتنظیف 4 نفرمامور و215 نفر کارگرتنظیفی وجوددارند.

 

 

 

معرفی مختصر ریاست ناحیه دوم شاروالی کابل:

ناحیه دوم یکی ازنواحی قدیمی شهرکابل بوده ودرمرکزشهرقراردارد که اکثرآ ادارات دولتی بشمول ارگ ریاست جمهوری در محدوده آن موقعیت دارند .ساحات آن بیشترملکیت عامه بوده که منازل مسکونی وتجارتی درگذشته ها ساخته شده است که درمجموع (9.6)کیلومترمربع رااحتوامینمایدکه دارای 16گذرکه به چهارزون تقسیم گردیده وتخمینآ دارای (117318)نفوس میباشد .این ریاست در تشکیل فعلی خود دارای هفت مدیریت (مدیریت اداری، مدیریت عواید، مدیریت ملکیت ها، مدیریت تنظیم مارکیت ها، مدیریت عمومی انجنیری، مدیریت کلتوری و مدیریت احصائیه یا پلان) و یک آمریت تنظیف که تابعیت دوگانه دارد یعنی در تشکیل ریاست تنظیف میباشد و خدمات را در ناحیه دوم انجام میدهند میباشد که مجموعاً (3) کارمند وبتعداد (163) نفرعمله تنظیفی دارد که همه روزه درقسمت پاک کاری ساحات ناحیه دوم مصروف خدمت به همشهریان شهرکابل اند.

 

 

 معرفی مختصرریاست ناحیه سوم شاروالی کابل:

ناحیه سوم از جمله نواحی 22 گانه شاروالی کابل است که مسوولیت تطبیق برنامه های شاروالی کابل و ارایه خدمات به شهروندان کابل را در ساحه مربوط خویش دارد ..ناحیه سوم دارای مساحت(5.95km2  ) کیلومتر میباشد و در (8400) منازل رهایشی بتعداد(227250) نفر نفوس  زنده  گی دارند. در ساحه ناحیه سوم ادارات مختلف دولتی موسسات مختلف تحصیلی دولتی خصوصی و نهاد های اجتماعی فعالیت دارند. بزرگترین نهاد تحصیلی کشور پوهنتون کابل در ناحیه سوم موقعیت دارد و ریاست های تصدی ارزاق و سیلوی مرکز نیزدر ساحه ناحیه سوم فعالیت دارند. ناحیه سوم دارای (27) گذر میباشد که ارتباط اهالی گذر ها توسط وکیل و یا نماینده گان مردم با ناحیه تامین میگردد.در تشکیل ناحیه سوم مدیریت های عمومی عواید ،انجنیری، پالیسی و انسجام، تنظیم مارکیتها ، اداری و مدیریت های کلتوری و ملکیت ها هم چنان آمریت تنظیف مطابق لایحه وظایف در تطبیق برنامه های شاروالی کابل فعالیت دارند. ناحیه سوم در تشکیل خویش دارای یک بست معاونیت، پنج مدیریت عمومی، دو مدیریت بست چهار که دارای بیست و شش نفر کارمند، بیست نفر اجیر خدماتی میباشد همچنان آمریت تنظیف که شامل تشکیل ناحیه نبوده ولی در ناحیه سوم با 140 نفر کارمند و پرسونل خدماتی روزانه مصروف انجام خدمات میباشد.در ساحه ناحیه سوم پارک تفریحی و ساحات سبز غرض استفاده شهروندان ایجاد گردیده که در بمیان آوردن محیط سالم زیست نیز مفدیت خود را دارد. بزرگترین پل هوائی موتر رو در ساحه ناحیه سوم موقعیت دارد که روزانه وسایط متعددی از آن استفاده نموده و در قسمت جلوگیری از ازدحام ترافیکی نقش مثبت دارد.

 

 

معرفی مختصر ریاست ناحیه چهارم شاروالی کابل:

ناحیه چهارم یکی از نواحی کلیدی وپرنفوس شهر کابل است که دارای 400000 نفوس میباشد حدود اربعه ان محدود است به شمالا ناحیه 11و15شرقا ناحیه 10غربا ناحیه 17جنوبا ناحیه 2 .این ریاست در تشکیل فعلی خود دارای هفت مدیریت (مدیریت اداری، مدیریت عواید، مدیریت ملکیت ها،مدیریت تنظیم مارکیت ها، مدیریت عمومی انجنیری، مدیریت کلتوری و مدیریت احصائیه یا پلان) میباشد که مجموعاً (34) کارمند نظر به تشکیل و (21) کارمند خدماتی دارد و یک آمریت تنظیف که تابعیت دوگانه دارد یعنی در تشکیل ریاست تنظیف میباشد و خدمات را در ناحیه چهارم انجام میدهند و حدوداً 170 کارگر تنظیفی بطور اوسط درین ناحیه روزانه فعالیت میکنند

معرفی مختصر ریاست ناحیه پنجم شاروالی کابل:

ناحیه پنجم یکی از نواحی کلیدی وپرنفوس شهر کابل است که دارای 86000 تن نفوس و 44165 خانواده میباشد و از لحاظ اینکه بیشترین نهاد های دولتی، بین المللی، نهاد های خصوصی در آن موقعیت دارد از جمله نواحی کلیدی برای شاروالی کابل میباشد. مساحت مجموعی این ناحیه حدود 28 کیلومتر مربع میباشد و در حدود 30 کیلومتر محیط آن میباشد.این ریاست در تشکیل فعلی خود دارای هفت مدیریت (مدیریت اداری، مدیریت عواید، مدیریت ملکیت ها، مدیریت تنظیم مارکیت ها، مدیریت عمومی انجنیری، مدیریت کلتوری و مدیریت احصائیه یا پلان) میباشد که مجموعاً (26) کارمند نظر به تشکیل و (19) کارمند خدماتی دارد و یک آمریت تنظیف که تابعیت دوگانه دارد یعنی در تشکیل ریاست تنظیف میباشد و خدمات را در ناحیه پنجم انجام میدهند و حدوداً 150 کارمند تنظیفی بطور اوسط درین ناحیه روزانه فعالیت میکنند.

 

 

معرفی مختصر ریاست ناحیه ششم شاروالی کابل:

ناحیه ششم یکی از نواحی کلیدی وپرنفوس شهر کابل بوده دارای (۲۷۵۰۰۰)تن نفوس و (۵۵۰۰۰)خانواده میباشد و از لحاظ موقعیت درساحه غرب شهرکابل موقعیت دارد . مساحت مجموعی این ناحیه (۴۹.۵) کیلومتر مربع میباشد و دارای سرک های عمده چون سرک عمومی دارالامان وسرک (۶۰) متره پل سوخته – دارالامان  میباشد . قابل یاد آوری است که تعمیر شورای ملی ولوی څارنوالی ازجمله اداراتی بوده که درساحه ناحیه ششم برعلاوه ادارات دولتی دیگرموقعیت دارد .این ریاست در تشکیل فعلی خود دارای هفت مدیریت (مدیریت اداری، مدیریت عواید، مدیریت ملکیت ها، مدیریت تنظیم مارکیت ها، مدیریت عمومی انجنیری، مدیریت کلتوری و مدیریت پالیسی وانسجام) که مجموعاً (26) کارمند نظر به تشکیل و (۱۵) کارکن خدماتی دارد و یک آمریت تنظیف که تابعیت دوگانه دارد یعنی در تشکیل ریاست تنظیف میباشد و خدمات را در ساحه ناحیه ششم انجام میدهند بوده . و حدوداً (۱۳۷) کارمند واجیرتنظیفی در آن فعالیت می کند .

 

 

معرفی مختصر ناحیه هفتم شاروالی کابل :

ناحیه هفتم از زمره نواحی غیرپلانی است که درجنوب شهرکابل موقعیت داشته و حاوی) ²km32.5 ( کیلومترمربع مساحت بوده و درآن به تعداد )420000( نفرسکنه زندگی مینماید.ناحیه هفتم ازسمت شرق متصل است به کوه سلطان مسمی با چهلستون ، زنبورک و تپه های خیرآباد ،غربا محدود میباشد به سرک دارالامان ،سمت شمال به دریای کابل ودیوارتاریخی متصل است وجنوبا به تپه های ریشخور وخیرآباد میرسد ، باغ تاریخی بابر، باغ چهلستون ، قلعه نه برجه، قلعه فرقه مشروباغ قلعه فتوح وسایرعمرانات دیگردر آن قراردارند.محلاتی که از لحاظ قدامت تاریخی شناخته شده میباشند عبارتند از ده مرادخان، آقا علی شمس، ده دانا، قلعه فتوح، چهلستون، دوغ آباد وبرخی ازنقاط دیگرمی باشند، همچنان دوسرک عمده واساسی که شکل حلقوی باهم مرتبط میباشند درناحیه هفتم قراردارند، که شامل سرک دارالامان و سرک چهلستون میباشد. در سطح ناحیه هفتم شوراهای زنان، شورا های اهل خبره، شوراهای جوانان، شوراهای وکلای گذر و شوراهای محل به عنوان سازمان های مددگار با شاروالی کابل فعالیت مینمایند.ناحیه هفتم شاروالی کابل بحیث اداره خدمتگذر دارای (7) مدیریت است نظربه تشکیل درآنها به تعداد (29) نفرمصروف ایفای وظیفه اند .کارمندان خدماتی ناحیه هفتم (18) نفرراه احتوا میدارد ،همچنان آمریت تنظیم که تابعیت دوگانه دارد در بخش تنظیفی با داشتن (3) کارمند و (164) نفر عمله کاری وظایف محوله را به پیش میبرد.

معرفی مختصر ریاست ناحیه هشتم شاروالی کابل:

 

ناحيه هشتم شاروالي كابل يكي از نواحي (22) گانه شهر كابل بوده كه در چوكات شاروالي كابل با داشتن تشكيل (27) نفر كارمند (18) نفر اجير (173) پرسونل تنظيفي و (5)  نفر كارمند خدماتي تنظيفي در چوكات شاروالي كابل فعاليت دارد.این ناحیه داراي مساحت ساحوي (42.6) كيلو متر مربع و حدود اربعه آن به طور ذيل ميباشد : شمالآ به ناحيه شانزدهم ، جنوبآ به ناحيه (22) و قسمآ ناحيه (20) ، شرقآ به ناحيه (22) و قسمآ ناحيه (16) ، غربآ متصل به ناحيه (اول و هفتم) ميباشد. به اساس ماستر پلان شهر كابل و پلان هاي تفصيلي ،داراي سه پروژه بوده بنام پروژه هاي سيد نور محمد شاه مينه ، پروژه رحمن مينه و پروژه شاه شهيد (ع) كه بيش از (7000) نمره رهايشي پلاني و (35) بلاك تجارتي و داراي (18000) منازل غير پلاني و خودسر ميباشد . و در حدود تقريبآ كم وبيش (500000) باشنده بوده ،داراي (40) گذر بوده و وكلاي گذر آن رسمآ از طرف اهالي به اساس راي گيري تعين شده اند .

 

 

 

 معرفی مختصر ریاست ناحیه نهم شاروالی کابل:

ناحیه نهم یکی از نواحی کلیدی وپرنفوس شهر کابل دارای 279638 تن نفوس و 44165 خانواده میباشد و از لحاظ اینکه بیشترین نهاد های دولتی، بین المللی، نهاد های خصوصی و تولیدی در آن موقعیت دارد از جمله نواحی کلیدی برای شاروالی کابل میباشد. مساحت مجموعی این ناحیه حدود 20 کیلومتر مربع میباشد و در حدود 30 کیلومتر محیط آن میباشد.این ریاست در تشکیل فعلی خود دارای هفت مدیریت (مدیریت اداری، مدیریت عواید، مدیریت ملکیت ها، مدیریت تنظیم مارکیت ها، مدیریت عمومی انجنیری، مدیریت کلتوری و مدیریت احصائیه یا پلان) میباشد که مجموعاً (26) کارمند و (19) کارکن خدماتی نظر به تشکیل دارد و یک آمریت تنظیف که تابعیت دوگانه دارد یعنی در تشکیل ریاست تنظیف میباشد و خدمات را در ناحیه نهم انجام میدهند و حدوداً 153 کارکن تنظیفی بطور اوسط درین ناحیه روزانه فعالیت میکنند.

 

 

 معرفی مختصر ناحیه دهم شاروالی کابل:

ریاست ناحیه دهم به حیث ناحیه کلیدی شهر کابل همواره مورد تـوجـه مـقامـات دولتـی بخصـوص شـاروالـی کابل قـرار داشــته ، این ناحـیه با یک بـست اول ریاسـت ویک بسـت دوم معـاونیت دارای (28) کـارمند (10) مـدیـریــت وتعداد(164) کارگر تنظیفی میباشد .

 

موقعیت ناحــیه : ناحـیه دهــم شــاروالی کــابـل درمنطــقه شـهرنـوکـوچــه قصــابـی عقــب وزارت امــور زنان واقــع اســـت.

 

حدود اربعه نـاحـیه :

 

شـرقـآ : اعتبار از چهار راهی مقـاومت شـروع الـی دوسرکـه میـدان هــوایی .

 

غـربـآ : از چهار راهی سابقه تایمنی شـروع الی چهار راهی شهید هنـگرها سمت راست .

 

شــمالاً : از چـــهار راهــی شـهید هنـــگر هـا شــــروع الــی دوســرکــه مـیـدان هــوایـی .

 

جـنوبـاً : از چهار راهی آریـانا شـروع الی مسـجد حنظله (قسمتی با ناحیه دوم وچهارم ) وصل است.

 

مــساحــت نـاحــیه : دارای (13275،5 KM) (1327،55هــکتار زمین ) مـعادل (13275500( مترمربع زمین بوده کــه 70% غـیر پـلانی و30% دیــگرآن پــلانی مـیباشــد .

 

نــفوس نـاحــیه : درحــدود بیشـتراز (825000) نفرسکونت دارند .اکـثریت باشـند گان سـاحه پلانی ناحیه دهم را روشنفکران مامورین عالی رتـبه دولــتی، تاجــران ، ودیـپلومات هـای خـارجـی تـشکیل میـدهــد.

 

 

معرفی مختصر ریاست ناحیه یازدهم شاروالی کابل :

ناحیه یازدهم یکی از نواحی کلیدی و پرنفوس شهر کابل ودارای بیشتر از نیم ملیون تن نفوس و 28000 خانواده میباشد از اینکه بیشترین نهاد های خصوصی در آن موقعیت دارد از جمله نواحی کلیدی برای شاروالی کابل میباشد ، مساحت مجموعی این ناحیه در حدود (17.6)  کیلومتر مربع میباشد .این ریاست در تشکیل فعلی خود دارای (7 مدیریت ) میباشد که عبارت از مدیریت عمومی اداری ، مدیریت عمومی عواید ، مدیریت ملکیت ها ، مدیریت تنظیم مارکیتها ، مدیریت عمومی انجنیری ، مدیریت کلتوری و مدیریت احصائیه و پلان می باشد.همچنان آمریت تنظیف که تابیعت دوگانه دارد یعنی در تشکیل ریاست تنظیف میباشد و خدمات را در ناحیه یازدهم انجام میدهند .امور تنظیفی این ناحیه به سکتور خصوصی از طریق ریاست محترم تنظیف سپرده شده است .

معرفی مختصر ریاست ناحیه دوازهم شاروالی کابل:

ناحیه دوازهم شهر کابل در سال 1362 ه ش تأسیس گردیده که به سمت شرق شهر کابل موقعیت داشته،در شمال آن دریای کابل ناحیه نهم،جنوبآ سرک عمومی بگرامی – بت خاک، غربا"دریای کابل – لوگر ناحیه شانزدهم، شرقا" ناحیه بیست ویکم ، که دارای (265560) تن نفوس مجموعی که درساحه پلانی (14126)تن و درساحه غیرپلانی (124300)تن سکونت دارند.ناحیه دوازدهم دارای مساحت مجموعی (48806000)مترمربع که ساحه پلانی آن (15806000) مترمربع و غیرپلانی آن (33000000)مترمربع میباشد.ناحیه دوازدهم شامل پروژه احمدشاه بابا مینه ،پروژه امنیت ملی (نوآباد بگرامی)،پروژه غرب احمدشاه بابا (محافظین ریاست جمهوری) و دو شهرک خصوصی بنامهای سلیم کاروان و نوروز آباد وساحات غیر پلانی میباشد.ناحیه دوازدهم یک ناحیه پر نفوس و سرحدی با ولایات شرقی کشور بوده، از لحاظ تجارتی و امنیتی دارای اهمیت خاص اقتصادی و امنیتی میباشد،چون در آن  راه ترانزیت و محبس مرکزی موقعیت دارد.

این ریاست در تشکیل موجوده خویش دارای (7)مدیریت مجوعا" متشکل از (22)نفر کارمند و (15) نفر پرسونل خدماتی بوده و دارای دو آمریت تنظیف و سرسبزی که شکل تابعیت دوگانه را بخود دارندکه آمریت تنظیف (4)نفر کارمند،(72)نفر کارگر و آمریت سرسبزی (2)نفر کارمندو(24)نفر گارگر دارد.

معرفی مختصر ریاست ناحیه سیزدهم شاروالی کابل:

ناحیه سیزدهم یکی از نواحی اطرافی غیرپلانی وپرنفوس شهر کابل است که دارای ۷۵۰۰۰۰ تن نفوس و ۶۶۰۰۰ خانواده میباشد که درغرب شهرکابل ودارای حدوداربعه ذیل میباشد: شمالا دریای چمچه مست پغمان – جنوبا قسمت های ناحیه ششم وکوه کروغ – شرقا ناحیه ششم وغربا سرک شاهراه کابل قندهار موقعیت دارد.این ریاست در تشکیل فعلی خود دارای هفت مدیریت (مدیریت اداری، مدیریت عواید، مدیریت ملکیت ها، مدیریت تنظیم مارکیت ها، مدیریت عمومی انجنیری، مدیریت کلتوری و مدیریت احصائیه یا پلان) میباشد که مطابق تشکیل(۲۶) کارمند میباشد و یک آمریت تنظیف که تابعیت دوگانه دارد یعنی در تشکیل ریاست تنظیف میباشد و خدمات را در ناحیه سیزدهم انجام میدهد و حدوداً ۲۸کارکن تنظیفی بطور اوسط درین ناحیه روزانه فعالیت میکنند.

معرفی مختصر ریاست ناحیه چهاردهم شاروالی کابل:

ناحیه چهاردهم یکی از نواحی اطرافی وپرنفوس شهر کابل است که دارای 275044تن نفوس و 32000خانواده میباشد. مساحت مجموعی این ناحیه حدود 600 کیلومتر مربع میباشد . این ریاست در تشکیل فعلی خود دارای نه مدیریت (مدیریت اداری، مدیریت عواید، مدیریت ملکیت ها، مدیریت تنظیم مارکیت ها، مدیریت عمومی انجنیری، مدیریت کلتوری ، مدیریت پالیسی و انسجام ، مدیریت تنظیف و سرسبزی و مدیریت عمومی بند قرغه )  میباشد که مجموعاً (22) کارمند و (98) کارکن خدماتی نظر به تشکیل دارد درین ناحیه روزانه فعالیت میکنند.حدود اربعه آن از شمال پیوست است به ولسوالی شکردره ، از جنوب به ناحیه 13 و قسمتی از میدان وردک، شرقآ میرسد به ناحیه پنجم و غربآ متصل به ولایت میدان وردک میباشد

مختصر معرفی ریاست ناحیه پانزدهم شاروالی کابل :

ناحیه پانزدهم یکی از نواحی شمالی شهر کابل میباشد که از سمت شمال محدود شده است به کوه خواجه بغرأ از نزدیکی سه راهی دسپیچری و راه عمومی منطقه تره خیل الی فراز حضیره پنجصد فامیلی، از سمت جنوب متصل است به مسیر جادۀ سلطان محمود غزنوی از چهارراهی مدخل میدان هوایی بین المللی کابل الی چهارراهی لب جر که سرحد بین نواحی دهم و چهارم نیز میباشد، از سمت شرق محدود میشود به خط مستقیم از سه راهی دسپیچری به اولین پوسته جنوب شرقی میدان هوایی کابل و بعدأ به امتداد دیوار محافظوی میدان هوایی بین المللی کابل الی سه راهی مدخل میدان و از سمت غرب سرک مشهور به حصه سوم مستقیم از چهارراهی لب جر الی حضیره پنجصد فامیلی و بعدأ الی مرتفع ترین نقطه کوهی . مساحت مجموعی ناحیه بالغ بر 32 کیلومتر مربع میشود، اراضی در دامنه کوه خواجه بغرأ به امتداد سرک عمومی مرزا عبدالقادر بیدل (قصبه) دارای شیب یا میلان زیاد بوده و تقریبأ شش هزار منازل مسکونی غیر پلانی در همین دامنه کوه ها موقعیت گرفته است . در ناحیه پانزدهم واحد های اداری دیگری مانند آمریت حوزه پانزدهم امنیتی پولیس، آمریت حوزه پانزدهم امنیت ملی، آمریت معارف، آمریت احصائیه ، آمریت مخابرات و تیلی کمونکیشن ، ریاست څارنوالی  دارای دفاتر جداگانه بوده مصدر ارایه خدمات به باشندگان ناحیه میباشند . مربوطات ناحیه پانزدهم با 39 گذر به غیر از ساحه حصه سوم پروژه خیرخانه و یک قسمت از ساحه جنوب غرب خواجه بغرأ که دارای آب های زیر زمینی شور و تلخ بوده که قابل استفاده نمیباشد. ساحات حصه سوم و چهارم پروژه خیرخانه توسط شبکه آبرسانی شهری پوشش گردیده و ساحات خواجه بغرأ توسط شرکت های بخش خصوصی تحت پوشش عرضه آب های شرین میباشد . در مربوطات ناحیه پانزدهم ،یک تعداد از دفاتر و تأسیسات دولتی مهم مانند : میدان هوایی بین المللی کابل، وزارت امور داخله، فابریکه خانه سازی، بخش مواد مخدر، ادارات امنیت ملی و بعضی ادارات دیگر موقعیت دارند و همچنان یک تعداد از شهرک ها مانند بلاک های قصبه خانه سازی، معمار شهر، شهرک معلولین و معیوبین، خواجه رواش نیز موقعیت دارد . در ناحیه پانزدهم بیشتر از شش هزار نمره پلانی بنام پروژه حصه سوم خیرخانه، شمال میدان هوایی و شهرک سلطان محمود غزنوی اعمار گردیده  و بیشتر از 39 هزار منازل غیر پلانی با 23 بلاک رهایشی و تجارتی از سالیان گذشته تا اکنون اعمار گردیده که دارای بیشتر از 620000 نفوس می باشدکه اقوام مختـــــلف را در خود جا داده است.

معرفی مختصر ریاست ناحیه شانزدهم شاروالی کابل:

ناحیه شانزدهم یکی از نواحی مرکزی شاروالی کابل میباشد که مساحت آن (24.5) کیلو مترمربع بوده  ، نفوس مجموعی آن در حدود (185000 ) تن بوده وتعداد خانوار آن حدود (27000 ) میباشد . موقعیت آن شمالآ در یای کابل ، جنوبآ ناحیه هشتم ، شرقآ دریای لوگر و غربآ ناحیهء اول  میباشد . تعداد کارمندان ناحیه 25 تن وکارگران خدماتی 16 تن وپرسونل تنظیفی آن (113) میباشد. این ناحیه شامل ساحات مکروریان اول  ، قلعه زمانخان،  پل پادشاه  ، ده خدایداد، الوخیل ، بگرامی، شهرک خراسان ، قلعه احمد خان  وسمنت خانه  میباشد .دراین ناحیه مکروریان اول و پروژه قلعه زمانخان پلانی بوده متباقی ساحات غیر پلانی و خودسر میباشد .فابریکه نوشابه حبیب گلزار و فابریکات جمعه محمد محمدی  از تاسیسات صنعتی درین ناحیه میباشد.کمیته ملی المپیک ، وزارت کار وامور اجتماعی  ، وزارت فوائدعامه ، ولسوالی بگرامی وچندین موسسات دیگر دولتی و بین المللی  وتا سیسات نظامی نیز درین ناحیه موقعیت دارند.

معرفی مختصر ریاست نا حیه هفدهم  شاروالی کابل:

ناحیه هفدهم دراوسط سال 1382 درچوکات شاروالی کابل که دراثرناامن بودن مناطق روستائی ومهاجرت مردم که باعث ازدیاد نفوس درمرکزبالخصوص دردشت چمتله حومه شهرکابل گردیده واکثرا ساحات ان به شکل غیرپلانی دران زمان اعمارگردیده ،بدون هیچ نوع طرزالعمل وپلان های املاکی ،تفصیلی وتخنیکی قبلا خارج از ماسترپلان شهرکابل درشمال شهرایجاد گردیده که درحدود 70 کیلومترمربع مساحت ودارای 400000 نفوس و42000 منازل رهایشی وجود دارد .به تعداد هشت شهرک از طریق وزارت محترم امورشهرسازی درساحات ناحیه هفدهم منظورویک شهرک بنام غیبی بابا از طریق ادارات شاروالی کابل طی مراحل گردیده است. قبل از ایجاد ناحیه ،اکثرا ساحات طورخودسر توسط زورمندان واشخاص بانفوذ مورد ساختمان وشهرک های نام نهاد خودشان بدون اینکه حل معضله املاکی شود وساحات دولتی وشخصی از هم تفکیک گردد بالای مردم بفروش رسانیده وبه طور خودسرمنازل اعمارگردیده که موجودیت زور مندان و با نفوذ با استفاده از حاکمیت خویش مانع پیشبرد پلانهای توسعه وی و کندی در جمع اوری عواید میگردد بنابران ،ناحیه به منظورتنظیم درست وتحت حاکمیت قرارگرفتن ان، با جدا شدن قسمت های از نواحی چهارم ،یازدهم وقسمت های از ولسوالی های شکردره وپغمان درساحات دشت چمتله بدون تفکیک وچارچوب وظیفوی با واحد های اداری همجوارایجاد گردیده است.

 معرفی مختصر ریاست ناحیه هجدهم شاروالی کابل:

ریاست ناحیه هجدهم به اساس حکم مقام محترم ریاست ج .ا.ا. درسال 1383ایجادگردیده  که درشمال شرق کابل موقیعت داشته که  مساحت آن (32)کیلومتربوده.که شمالا"به ساحات ولسوالی ده سبز شرقا"به ناحیه نزدهم  ،غربا"به ساحات ناحیه پانزدهم ووالسوالی ده سبزوجنوبا"به ساحات ناحیه نهم محدودگردیده .ناحیه هجدهم دارای ( ۱۲۸۵۰ )نفوس بوده ودارای چهارقریه ( ترخیل ؛میرعلم ،زرین ؛وبختیاران قعله میباشد.اکثریت ساحات آنرا زمین های رزاعتی احتواه نموده واهالی آن به زراعت وباغداری مصروف اند.پیداوارعمده آن عبارت ازگندم ،حبوبات وانگورمیاشد.

 معرفی مختصر ریاست ناحیه ۱۹:

ریاست ناحیه ۱۹یکی از جمله نواحی 22گانه بوده که در سال 1383 ایجاد شده، نا حیه ۱۹ یکی ازنواحی دوردست شهری واطرافی بوده که البته درقسمت شمال شرقی شهرکابل موقعیت داشته وشمالآ به کوه صافی جنوبآ به ناحیه  ۹  شرقآ به کوه صافی وغربآ به  ناحیه ۱۸ هم سرحد است .دارای مساحت  ۱۳  کیلومترمربع ،شامل ۳۹ گذرنفوس آن ۱۵۰۰۰۰ نفروشامل ۷۱۴۲ منزل میباشد. این ریاست در تشکیل خود دارای مدیریت های اداری، عواید، انجنیری، ملکیت ها ، پلان و پالیسی، کلتوری و تنظیم مارکیت ها) و تعداد 13 نفر کارمند و 5 نفر کارکن خدماتی است

معرفی مختصر ریاست ناحیه بیستم شاروالی کابل:

ناحیه بیستم یکی  از نواحی جدیدالتشکیل و اطرافی شاروالی کابل میباشد که مساحت آن نظر به ماستر پلان جدید شهر کابل (120) کیلو متر مربع میباشد و دارای (75000) تن نفوس است که در ساحه متذکره دو شهرک رسمی و منظور شده مقام محترم شاروالی کابل موقعیت دارد.

1 : شهرک رهایشی پروژه چهل دختران.

2 : شهرک رهایشی فیز سوم دشت پدوله که فیز اول و دوم مربوط ریاست ناحیه هفتم شاروالی کابل میباشد .

و متباقی ساحات غیر پلانی و زمین های زراعتی است دفتر ریاست ناحیه بیستم فعلآ در تعمیر کرایی واقع بازار چهارآسیاب فعالیت می نماید

حدود اربعه آن قرار ذیل تحریر است . 

شمالآ متصل به ناحیه (8-7-6 ) جنوبآ متصل به ولایت لوگر شرقآ متصل به ولسوالی موسهی غربآ متصل به ساحات میدان شهر است .

قابل تذکر است که ریاست ناحیه بیستم حالت دوگانه دارد یعنی ولسوالی چهارآسیاب و ناحیه بیستم شاروالی کابل در ساحه فعالیت میکند .

 

 معرفی مختصر ریاست ناحیه بیست و یکم شاروالی کابل:

ناحیه بيست ويكم یکی از نواحی کلیدی وپرنفوس شهر کابل كه داراي( 220000  ) تن نفوس ميباشد .و در حدود ( 7 ) دستگاه هاي ريگريشن در آن موقعیت دارد واز جمله نواحی کلیدی برای شاروالی کابل بوده و مساحت مجموعی این ناحیه حدود (25 هزار جريب ) میباشد. این ریاست در تشکیل فعلی خود دارای هفت مدیریت (مدیریت اداری، مدیریت عواید، مدیریت ملکیت ها، مدیریت تنظیم مارکیت ها، مدیریت عمومی انجنیری، مدیریت کلتوری و مدیریت احصائیه یا پلان) که مجموعاً (١٢) کارمند و (٧) کارکن خدماتی نظر به تشکیل دارد و یک آمریت تنظیف که تابعیت دوگانه دارد یعنی در تشکیل ریاست تنظیف میباشد و خدمات را در ناحیه بيست ويكم انجام میدهند و حدوداً ٢٥ کارکن تنظیفی بطور اوسط درین ناحیه روزانه فعالیت میکنند. 

معرفی مختصر ریاست ناحیه22 شاروالی کابل:

ناحیه بیست ودوم یکی از نواحی 22گانه شاروالی کابل و نسبتآ اطرافی بوده که در کمتر از دو دهه اخیر بنا بر تقاضای محیط شهری ایجاد گردیده است و در پروژه بگرامی موقعیت دارد قراردارد که اکثرآ ساحات آن غیر پلانی میباشد وملکیت عامه بوده که منازل مسکونی وتجارتی درگذشته ها ساخته شده است که درمجموع (750)هکتار زمین رااحتوامینمایدکه دارای 20قریه که به چهارزون تقسیم گردیده و فریه های مشهور ان عبارت اند از نوآباد بگرامی، حسین خیل، کارته غلام جان، نوآباد حسین خیل، بت خاک، شهرک دولت زی .... و تعداد (44166) خانوار وتخمینآ دارای (265000)نفوس میباشد .این ریاست در تشکیل فعلی خود دارای هفت مدیریت (مدیریت اداری، مدیریت عواید، مدیریت ملکیت ها، مدیریت تنظیم مارکیت ها، مدیریت عمومی انجنیری، مدیریت کلتوری و مدیریت احصائیه یا پلان) و یک آمریت تنظیف که تابعیت دوگانه دارد یعنی در تشکیل ریاست تنظیف میباشد و خدمات را در ناحیه بیست ودوم انجام میدهند میباشد که مجموعاً (2) کارمند وبتعداد (20) نفرعمله تنظیفی دارد که همه روزه درقسمت پاک کاری ساحات ناحیه بیست ودوم مصروف خدمت به همشهریان شهرکابل اند.  تعمیر ناحیه 22 به اساس پیشنهاد های متعدد ریاست ناحیه ،منظور گردیده  که در داخل پروژه بگرامی در مساحت 455 متر مربع در چهار طبقه معه تهکوی به شکل بخته و اساسی اعمار گردیده است.