وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح ۰۲:۵۵ ق-ظ
طلوع آفتاب ۰۴:۴۰ ق-ظ
اذان ظهر ۱۱:۵۵ ب-ظ
اذان عصر ۴:۵۵ ب-ظ
اذان مغرب ۷:۱۲ ب-ظ
اذان خفتن ۸:۵۵ ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 68.20 افغانی
1 یورو 90.50 افغانی
1 درهم 71.50 افغانی
100 تومان 18.50 افغانی
100 کلدار 618.00 افغانی
100 هندی 960.00 افغانی

روزنامه های کابل

ریاست های نواحی

 

معرفی مختصر ریاست نا حیه اول شاروالی کابل

 

ناحیه اول یکی از قدیمی ترین نواحی شهرکابل است که دارای مساحت 10.85متر مربع بوده ودارای بیشترازیک لک و سی هزار  نفرازطرف شب وبیشتر از دومیلیون نفر عبورمروروفعالیت تجارتی دارد. حدود اربع ناحیه ازطرف شمال دریای کابل ، ازطرف جنوب ناحیه هفتم ازطرف شرق ناحیه هشتم وشانزده هم وازطرف غرب هم به ناحیه هفتم پیوسته بوده که این ناحیه ساحه تجارتی ورهایشی وتاریخی شهرکابل را تشکیل میدهد. تعدادکارمندان ناحیه 31 نفر نظربه تشکیل و5 نفرکمبود می باشد.تعداد کارمندان خدماتی 27 نفرمی باشد. این ناحیه دارای 7 مدیریت ویک آمریت تنظیف با تابعیت دوگانه می باشد.درتنظیف 4 نفرمامور و215 نفر کارگراجیر 15 نفر کمبود.

معرفی مختصر ریاست ناحیه دوم شاروالی کابل:

ناحیه دوم یکی زنواحی قدیمی شهرکابل بوده ودرمرکزشهرقراردارد که اکثرآ ادارات دولتی بشمول ارگ ریاست جمهوری قراردارد وبیشترملکیت عامه بوده که منازل مسکونی وتجارتی درگذشته ها ساخته شده است که درمجموع (9.6)کیلومترمربع رااحتوامینمایدکه دارای 16گذرکه به چهارزون تقسیم گردیده وتخمینآ دارای (117318)نفوس میباشد .این ریاست در تشکیل فعلی خود دارای هفت مدیریت (مدیریت اداری، مدیریت عواید، مدیریت ملکیت ها، مدیریت تنظیم مارکیت ها، مدیریت عمومی انجنیری، مدیریت کلتوری و مدیریت احصائیه یا پلان) و یک آمریت تنظیف که تابعیت دوگانه دارد یعنی در تشکیل ریاست تنظیف میباشد و خدمات را در ناحیه دوم انجام میدهند میباشد که مجموعاً (3) کارمند وبتعداد (163) نفرعمله تنظیفی دارد که همه روزه درقسمت پاککاری ساحات ناحیه دوم مصروف خدمت به همشهریان شهرکابل اند

 معرفی مختصرریاست ناحیه سوم شاروالی کابل:

ناحیه سوم از جمله نواحی 22 گانه شاروالی کابل که مسئولیت تطبیق برنامه های شاروالی کابل و ارایه خدمات به شهروندان کابل را در ساحه مربوطه خویش دارد ، میباشد.ناحیه سوم دارای مساحت(5.95km2  ) کیلومتر میباشد و در (8400) منازل رهایشی بتعداد(227250) نفر نفوس  زنده  گی دارد. در ساحه ناحیه سوم ادارات مختلف دولتی موسسات مختلف تحصیلی دولتی خصوصی و نهاد های اجتماعی فعالیت دارند. بزرگترین نهاد تحصیلی کشور پوهنتون کابل در ناحیه سوم موقعیت دارد و ریاست های تصدی ارزاق و سیلوی مرکز در ساحه ناحیه سوم فعالیت دارند. ناحیه سوم دارای (27) گذر میباشد که ارتباط اهالی گذر ها توسط وکیل و یا نماینده گان مردم با ناحیه تامین میگردد. در تشکیل ناحیه سوم مدیریت های عمومی عواید ،انجنیری، پالیسی و انسجام، تنظیم مارکیتها ، اداری و مدیریت های کلتوری و ملکیت ها هم چنان آمریت تنظیف مطابق لایحه وظایف در تطبیق برنامه های شاروالی کابل فعالیت دارند. ناحیه سوم در تشکیل خویش دارای یک بست معاونیت، پنج مدیریت عمومی، دو مدیریت بست چهار که دارای بیست و شش نفر کارمند، بیست نفر اجیر خدماتی میباشد همچنان آمریت تنظیف که شامل تشکیل ناحیه نبوده ولی در ناحیه سوم با 140 نفر کارمند و پرسونل خدماتی روزانه مصروف انجام خدمات میباشد.در ساحه ناحیه سوم پارک تفریحی و ساحات سبز غرض استفاده شهروندان ایجاد گردیده که در بمیان آوردن محیط سالم زیست نیز مفدیت خود را دارد. بزرگترین پل هوائی موتر رو در ساحه ناحیه سوم موقعیت دارد که روزانه وسایط متعددی از آن استفاده نموده و در قسمت جلوگیری از ازدحام ترافیکی نقش مثبت دارد. 

معرفی مختصر ریاست ناحیه چهارم شاروالی کابل:

ناحیه چهارم یکی از نواحی کلیدی وپرنفوس شهر کابل دارای 400000 نفوس میباشد حدود اربعه ان محدود است به شمالا ناحیه 11و15شرقا ناحیه 10غربا ناحیه 17جنوبا ناحیه 2 ،این ریاست در تشکیل فعلی خود دارای هفت مدیریت (مدیریت اداری، مدیریت عواید، مدیریت ملکیت ها،مدیریتتنظیم مارکیت ها، مدیریت عمومی انجنیری، مدیریت کلتوری و مدیریت احصائیه یا پلان)و یک آمریت تنظیف که تابعیت دوگانه دارد یعنی در تشکیل ریاست تنظیف میباشد و خدماترادر ناحیه چهارم انجام میدهند میباشد که مجموعاً (34) کارمند نظر به تشکیل و (21) کارمند خدماتی دارد و حدوداً 170 کارمند تنظیفی بطور اوسط درین ناحیه روزانه فعالیت میکنند.

معرفی مختصر ریاست ناحیه پنجم شاروالی کابل:

ناحیه پنجم یکی از نواحی کلیدی وپرنفوس ناحیه شهر کابل کابل دارای 86000 تن نفوس و 44165 خانواده میباشد و از لحاظ اینکه بیشترین نهاد های دولتی، بین المللی، نهاد های خصوصی در آن موقعیت دارد از جمله نواحی کلیدی برای شاروالی کابل میباشد. مساحت مجموعی این ناحیه حدود 28 کیلومتر مربع میباشد و در حدود 30 کیلومتر محیط آن میباشد. این ریاست در تشکیل فعلی خود دارای هفت مدیریت (مدیریت اداری، مدیریت عواید، مدیریت ملکیت ها، مدیریت تنظیم مارکیت ها، مدیریت عمومی انجنیری، مدیریت کلتوری و مدیریت احصائیه یا پلان) و یک آمریت تنظیف که تابعیت دوگانه دارد یعنی در تشکیل ریاست تنظیف میباشد و خدمات را در ناحیه پنجم انجام میدهند میباشد که مجموعاً (26) کارمند نظر به تشکیل و (19) کارمند خدماتی دارد و حدوداً 150 کارمند تنظیفی بطور اوسط درین ناحیه روزانه فعالیت میکنند.

معرفی مختصر ریاست ناحیه ششم شاروالی کابل:

ناحیه ششم یکی از نواحی کلیدی وپرنفوس شهر کابل بوده دارای (۲۷۵۰۰۰)تن نفوس و (۵۵۰۰۰)خانواده میباشد و از لحاظ موقعیت درساحه غرب شهرکابل موقعیت دارد . مساحت مجموعی این ناحیه (۴۹.۵) کیلومتر مربع میباشد و دارای سرک های عمده چون سرک عمومی دارلامان وسرک (۶۰) متره پل سوخته – دارلامان  میباشد . قابل یاد آوری است که تعمیر شورای ملی ولوی سارنوالی ازجمله ادارات بوده که درساحه ناحیه ششم برعلاوه ادارات دولتی دیگرموقعیت دارد .این ریاست در تشکیل فعلی خود دارای هفت مدیریت (مدیریت اداری، مدیریت عواید، مدیریت ملکیت ها، مدیریت تنظیم مارکیت ها، مدیریت عمومی انجنیری، مدیریت کلتوری و مدیریت پالیسی وانسجام) و یک آمریت تنظیف که تابعیت دوگانه دارد یعنی در تشکیل ریاست تنظیف میباشد و خدمات را در ساحه ناحیه ششم انجام میدهند بوده . که مجموعاً (26) کارمند نظر به تشکیل و (۱۵) کارمند خدماتی دارد و حدوداً (۱۳۷) کارمند واجیرتنظیفی میباشد .

معرفی مختصر ناحیه هفتم شاروالی کابل :

ناحیه هفتم از زمره نواحی غیرپلانی است که درجنوب شهرکابل موقعیت داشته و حاوی) ²km32.5 ( کیلومترمربع مساحت بوده و درآن به تعداد )420000( نفرسکنه زندگی مینماید.ناحیه هفتم ازسمت شرق متصل است به کوه سلطان مسمی با چهلستون ، زنبورک و تپه های خیرآباد ،غربا محدود میباشد و سرک دارالامان ناحیه هفتم،سمت شمال به دریای ودیوارتاریخی متصل است وجنوبا به تپه های ریشخور وخیرآباد میرسد ، باغ تاریخی بابر، باغ چهلستون ، قلعه نه برجه، قلعه فرقه مشروباغ قلعه فتوح وسایرعمرانات دیگرقراردارندمحلات که از لحاظ قدامت تاریخی شناخته شده میباشند عبارتند از دهمرادخان، آقا علی شمس، ده دانا، قلعه فتوح، چهلستون، دوغ آباد وبرخی ازنقاط دیگرهستند همچنان درسرک عمده واساسی که شکل حلقوی باهم مرتبط میباشند درناحیه هفتم قرارداردند، که شامل سرک دارالامان و سرک چهلستون میباشد در سطح ناحیه هفتم شوراهای زنان، شورا های اهل خبره، شوراهای جوانان، شوراهای وکلای گذر و شوراهای محل به عنوان سازمان های مدرگار یا شاروالی کابل فعالیت مینمایند. ناحیه هفتم شاروالی کابل بحیث اداره خدمتگذر دارای (7) مدیریت است نظربه تشکیل درآنها به تعداد (29) نفرمصروف باید ایفای وظیفه بدارند .کارمندان خدماتی ناحیه هفتم (18) نفرراه احتوا میدارند که حاضر وظیفه هستند همچنان آمریت تنظیم که تابعیت دوگانه دارد در بخش تنظیفی با داشتن (3) کارمند و (164) نفر عمله کاری وظایف محوله را به پیش میبرد.

معرفی مختصر ریاست ناحیه هشتم شاروالی کابل:

 

ناحيه هشتم شاروالي كابل يكي از نواحي (22) گانه شهر كابل بوده كه در چوكات شاروالي كابل با داشتن تشكيل (27) نفر كارمند (18) نفر اجير (173) پرسونل تنظيفي و (5)  نفر كارمند خدماتي تنظيفي در چوكات شاروالي كابل فعاليت داشته كه داراي مساحت ساحوي (42.6) كيلو متر مربع و حدود اربعه آن ذيل ميباشد . شمالآ به ناحيه شانزدهم ، جنوبآ به ناحيه (22) و قسمآ ناحيه (20) ، شرقآ به ناحيه (22) و قسمآ ناحيه (16) ، غربآ متصل به ناحيه (اول و هفتم) ميباشد. به اساس ماستر پلان شهر كابل و پلان هاي تفصيلي داراي سه پروژه بوده بنام پروژه هاي سيد نور محمد شاه مينه ، پروژه هاي رحمن مينه و پروژه شاه شهيد (ع) كه بيش از (7000) نمره رهايشي پلاني و (35) بلاك تجارتي و   داراي (18000) منازل غير پلاني و خودسر ميباشد . و در حدود تقريبآ كم بيش (500000) باشنده بوده . داراي (40) گذر و وكلاي گذر آن رسمآ از طرف اهالي به اساس راي گيري تعين شده اند .

 معرفی مختصر ریاست ناحیه نهم شاروالی کابل:

ناحیه نهم یکی از نواحی کلیدی وپرنفوس ناحیه شهر کابل کابل دارای 279638 تن نفوس و 44165 خانواده میباشد و از لحاظ اینکه بیشترین نهاد های دولتی، بین المللی، نهاد های خصوصی و تولیدی در آن موقعیت دارد از جمله نواحی کلیدی برای شاروالی کابل میباشد. مساحت مجموعی این ناحیه حدود 20 کیلومتر مربع میباشد و در حدود 30 کیلومتر محیط آن میباشد.این ریاست در تشکیل فعلی خود دارای هفت مدیریت (مدیریت اداری، مدیریت عواید، مدیریت ملکیت ها، مدیریت تنظیم مارکیت ها، مدیریت عمومی انجنیری، مدیریت کلتوری و مدیریت احصائیه یا پلان) و یک آمریت تنظیف که تابعیت دوگانه دارد یعنی در تشکیل ریاست تنظیف میباشد و خدمات را در ناحیه نهم انجام میدهند میباشد که مجموعاً (26) کارمند و (19) کارمند خدماتی نظر به تشکیل دارد و حدوداً 153 کارمند تنظیفی بطور اوسط درین ناحیه روزانه فعالیت میکنند.

 معرفی مختصر ناحیه دهم شاروالی کابل:

 

ریاست ناحیه دهم به حیث ناحیه کلیدی شهر کابل همواره مورد تـوجـه مـقامـات دولتـی بخصـوص شـاروالـی کابل قـرار داشــته که ناحـیه دهـم با یک بـست اول ریاسـت ویک بسـت دوم معـاونیت دارای (28) کـارمند (10) مـدیـریــت وتعداد(164) کارگر تنظیفی میباشد .
موقعیت ناحــیه : ناحـیه دهــم شــاروالی کــابـل درمنطــقه شـهرنـوکـوچــه قصــابـی عقــب وزارت امــور زنان واقــع اســـت.
حدود اربعه نـاحـیه :
شـرقـآ  : ناحیه نهـم اعتبار از چهار راهی مقـاومت شـروع الـی دوسرکـه میـدان هــوایی .
غـربـآ : از چهار راهی سابقه تایمنی شـروع الی چهار راهی شهید هنـگرها سمت راست .
شــمالاً : از چـــهار راهــی شـهید هنـــگر هـا شــــروع الــی دوســرکــه مـیـدان هــوایـی .
جـنوبـاً : از چهار راهی آریـانا شـروع الی مسـجد حنظله (قسمتی با ناحیه دوم وچهارم ) وصل است.
مــساحــت نـاحــیه : دارای (13275،5 KM) (1327،55هــکتار زمین ) مـعادل (13275500( مترمربع زمین بوده کــه 70% غـیر پـلانی و30% دیــگرآن پــلانی مـیباشــد .
نــفوس نـاحــیه : درحــدود بیشـتراز (825000) نفرسکونت دارند .اکـثریت باشـندگان سـاحه پلانی ناحیه دهم را روشنفکران مامورین عالی رتـبه دولــتی، تاجــران ، ودیـپلومات هـای خـارجـی تـشکیل میـدهــد.

معرفی مختصر ریاست ناحیه یازدهم شاروالی کابل :

ناحیه یازدهم یکی از نواحی کلیدی و پرنفوس شهر کابل دارای بیشتز از نیم ملیون تن نفوس و 28000 خانواده میباشد از لهذا اینکه بیشترین نهاد های خصوصی در آن موقعیت دارد از جمله نواحی کلیدی برای شاروالی کابل میباشد ، مساحت مجموعی این ناحیه در حدود (17.6)  کیلومتر مربع میباشد .این ریاست در تشکیل فعلی خود دارای (7 مدیریت ) میباشد که عبارت از مدیریت عمومی اداری ، مدیریت عمومی عواید ، مدیریت ملکیت ها ، مدیریت تنظیم مارکیتها ، مدیریت عمومی انجنیری ، مدیریت کلتوری و مدیریت احصائیه و پلان و یک آمریت تنظیف که تابیعت دوگانه دارند یعنی در تشکیل ریاست تنظیف میباشد و خدمات را در ناحیه یازدهم انجام میدهند که مجموعأ (4)  کارمند و (2) کارمند خدماتی در تشکیل دارند و حدودأ (91) کارمند تنظیفی داشته که فعلأ در ناحیه نهم طور خدمتی معرفی و اجرای وظیفه مینمایند و امورات تنظیفی این ناحیه به سکتور خصوصی از طریق ریاست محترم تنظیف سپرده شده است .

معرفی مختصر ریاست ناحیه دوازهم شاروالی کابل:

ناحیه دوازهم شهر کابل در سال 1362 ه ش تأسیس گردیده که به سمت شرق شهر کابل موقعیت داشته،در شمال آن دریای کابل ناحیه نهم،جنوبآ سرک عمومی بگرامی – بت خاک، غربا"دریای کابل – لوگر ناحیه شانزدهم، شرقا" ناحیه بیست ویکم ، که حاوی (265560) تن نفوس مجموعی که درساحه پلانی (14126)تن و درساحه غیرپلانی (124300)تن سکونت دارند.ناحیه دوازدهم دارای مساحت مجموعی (48806000)مترمربع که ساحه پلانی آن (15806000) مترمربع و غیرپلانی آن (33000000)مترمربع میباشد.ناحیه دوازهم شامل هفده مکرویان پروژه احمدشاه بابا مینه ،پروژه امنیت ملی (نوآبد بگرامی)،پروژه غرب احمدشاه بابا (محافظین ریاست جمهوری) و دو شهرک خصوصی بنامهای سلیم کاروان و نوروز آباد وساحات غیر پلانی میباشد.ناحیه دوازهم یک ناحیه پر نفوس و سرحدی با ولایات شرقی کشور بوده، از لحاظ تجارتی و امنیتی دارای اهمیت خاص اقتصادی و امنیتی میباشد،چون دارای راه ترانزیت و محبس مرکزی میباشد.
این ریاست در تشکیل موجوده خویش دارای (7)مدیریت مجوعا" متشکل از (22)نفر کارمند و (15) نفر پرسونل خدماتی بوده،و دارای دو آمریت تنظیف و سرسبزی که شکل تابعیت دوگانه را بخود دارد،که آمریت تنظیف (4)نفر کارمند،(72)نفر کارگران و آمریت سرسبزی (2)نفر کارمند،(24)نفر گارگران میباشد.

معرفی مختصر ریاست ناحیه سیزدهم شاروالی کابل:

ناحیه سیزدهم یکی از نواحی اطرافی غیرپلانی وپرنفوس شهر کابل که دارای ۷۵۰۰۰۰ تن نفوس و ۶۶۰۰۰ خانواده میباشد بوده که درغرب شهرکابل ودارای حدوداربعه ذیل میباشد: شمالا دریای چمچه مست پغمان – جنوبا قسمت های ناحیه ششم وکوه کروخ – شرقا ناحیه ششم وغربا سرک شاهراه کابل قندهار موقعیت دارد. این ریاست در تشکیل فعلی خود دارای هفت مدیریت (مدیریت اداری، مدیریت عواید، مدیریت ملکیت ها، مدیریت تنظیم مارکیت ها، مدیریت عمومی انجنیری، مدیریت کلتوری و مدیریت احصائیه یا پلان) و یک آمریت تنظیف که تابعیت دوگانه دارد یعنی در تشکیل ریاست تنظیف میباشد و خدمات را در ناحیه سیزدهم انجام میدهند میباشد که مطابق تشکیل (۲۶) کارمندان ناحیه میباشدکه از آنجمله  (۲۱) کارمند حاضر واجرا وظیفه مینماید و حدوداً ۸۲ کارمند تنظیفی بطور اوسط درین ناحیه روزانه فعالیت میکنند.

معرفی مختصر ریاست ناحیه چهاردهم شاروالی کابل:

ناحیه چهاردهم یکی از نواحی اطرافی وپرنفوس شهر کابل کابل دارای 275044تن نفوس و 32000خانواده میباشد. مساحت مجموعی این ناحیه حدود 600 کیلومتر مربع میباشد . این ریاست در تشکیل فعلی خود دارای نه مدیریت (مدیریت اداری، مدیریت عواید، مدیریت ملکیت ها، مدیریت تنظیم مارکیت ها، مدیریت عمومی انجنیری، مدیریت کلتوری ، مدیریت پالیسی و انسجام ، مدیریت تنظیف و سرسبزی و مدیریت عمومی بند قرغه )  میباشد که مجموعاً (22) کارمند و (98) کارمند خدماتی نظر به تشکیل دارد درین ناحیه روزانه فعالیت میکنند. حدود اربعه آن از شمال پیوست است به ولسوالی شکردره ، از جنوب به ناحیه 13 و قسمتی از میدان وردک، شرقآ میرسد به ناحیه پنجم و غربآ متصل به ولایت میدان وردک میباشد

مختصر معرفی ریاست ناحیه پانزدهم شاروالی کابل :

ناحیه پانزدهم یکی از نواحی شمالی شهر کابل میباشد که از سمت شمال محدود شده است به کوه خواجه بغرأ از نزدیکی سه راهی دسپیچری و راه عمومی منطقه تره خیل الی فراز حضیره پنجصد فامیلی، از سمت جنوب متصل است به مسیر جادۀ سلطان محمود غزنوی از چهاراهی مدخل میدان هوایی بین المللی کابل الی چهاراهی لب جر که سرحد بین نواحی دهم و چهارم نیز میباشد، از سمت شرق محدود میشود به خط مستقیم از سه راهی دسپیچری به اولین پوسته جنوب شرقی میدان هوایی کابل و بعدأ به امتداد دیوار محافظوی میدان هوایی بین المللی کابل الی سه راهی مدخل میدان و از سمت غرب سرک مشهور به حصه سوم مستقیم از چهاراهی لب جر الی حضیره پنجصد فامیلی و بعدأ الی مرتفع ترین نقطه کوهی . و مساحت مجموعی ناحیه بالغ بر 32 کیلومتر مربع میشود، اراضی در دامنه کوه خواجه بغرأ به امتداد سرک عمومی مرزا عبدالقادر بیدل (قصبه) دارای شیب یا میلان زیاد بوده و تقریبأ شش هزار منازل مسکونی غیر پلانی در همین دامنه کوه ها موقعیت گرفته است . در ناحیه پانزدهم واحد های اداری دیگری مانند آمریت حوزه پانزدهم امنیتی پولیس، آمریت حوزه پانزدهم امنیت ، آمریت معارف، آمریت احصائیه ، آمریت مخابرات و تیلی کمونکیشن ، ریاست څارنوالی  دارای دفاتر جداگانه بوده مصدر ارایه خدمات به باشندگان ناحیه میباشند . مربوطات ناحیه پانزدهم با 39 گذر به غیر از ساحه حصه سوم پروژه خیرخانه و یک قسمت از ساحه جنوب غرب خواجه بغرأ که دارای آب های زیر زمینی شور و تلخ بوده که قابل استفاده نمیباشد ساحات حصه سوم و چهارم پروژه خیرخانه توسط شبکه آبرسانی شهری پوشش گردیده و ساحات خواجه بغرأ توسط شرکت های بخش خصوصی تحت پوشش عرضه آب های شرین میباشد . در مربوطات ناحیه پانزدهم یک تعداد از دفاتر و تأسیسات دولتی مهم مانند : میدان هوایی بین المللی کابل، وزارت امور داخله، فابریکه خانه سازی، بخش مواد مخدر، ادارات امنیت ملی و بعضی ادارات دیگر موقعیت دارند و همچنان یک تعداد از شهرک ها مانند بلاک های قصبه خانه سازی، معمار شهر، شهرک معلولین و معیوبین، خواجه رواش نیز موقعیت دارد . در ناحیه پانزدهم بیشتر از شش هزار نمره پلانی بنام پروژه حصه سوم خیرخانه، شمال میدان هوایی و شهرک سلطان محمود غزنوی اعمار بوده و بیشتر از 39 هزار منازل غیر پلانی با 23 بلاک رهایشی و تجارتی از سالیان گذشته تا اکنون اعمار گردیده که بیشتر از 620000 نفوس که اقوام مختـــــلف را در خود جا داده است.

معرفی مختصر ریاست ناحیه شانزدهم شاروالی کابل:

ناحیه شانزدهم یکی از نواحی مرکزی شاروالی کابل میباشد که مساحت آن (24.5) کیلو مترمربع بوده  ، نفوس مجموعی آن در حدود (185000 ) تن بوده وتعداد خانوار آن حدود (27000 ) میباشد . موقعیت آن شمالآ در یای کابل ، جنوبآ ناحیه هشتم ، شرقآ دریای لوگر و غربآ ناحیهء اول  میباشد . تعداد کارمندان ناحیه 25 تن وکارگران خدماتی 16 تن وپرسونل تنظیفی آن (113) میباشد. این ناحیه شامل ساحات مکروریون اول  ، قلعه زمانخان،  پل پادشاه  ، ده خدایداد، الوخیل ، بگرامی، شهرک خراسان ، قلعه احمد خان ..... وسمنت خانه  میباشد .درین ناحیه مکروریون اول و پروژه قلعه زمانخان پلانی بوده متباقی ساحات غیر پلانی و خودسر میباشد .فابریکه نوشابه حبیب گلزار و فابریکات جمعه محمد محمدی  از تاسیسات صنعتی درین ناحیه میباشد.کمیته ملی المپیک ، وزارت کار وامور اجتماعی  ، وزارت فوائدعامه ، ولسوالی بگرامی وچندین موسسات دیگر دولتی و بین المللی  وتا سیسات نظامی نیز درین ناحیه موقعیت دارند.

معرفی مختصر ریاست نا حیه هفدهم  شاروالی کابل:

ناحیه هفدهم دراوسط سال 1382 درچوکات شاروالی کابل که دراثرناامن بودن مناطق روستائی ومهاجرت مردم که باعث ازدیاد نفوس درمرکزباالخصوص دردشت چمتله حومه شهرکابل گردیده واکثرا ساحات ان به شکل غیرپلانی دران زمان اعمارگردیده وناحیه جهت عرضه خدمات شهری بدون هیچ نوع طرزالعمل وپلان های املاکی ،تفصیلی وتخنیکی قبلا خارج از ماسترپلان شهرکابل درشمال شهرایجاد گردیده که درحدود 70 کیلومترمربع مساحت ودارای 400000 نفوس و42000 منازل رهایشی وجود دارد به اثرتقاضای مکررپلان های مذکورتا اکنون بدسترس ناحیه قرارنگرفته تا مطابق لایحه وظایف امورات اجرایوی خویش را تنظیم نمایند تا باعث رهنمود کاری گردد به تعداد هشت شهرک از طریق وزارت محترم امورشهرسازی درساحات ناحیه هفدهم منظورویک شهرک بنام غیبی بابا از طریق ادارات شاروالی کابل طی مراحل گردیده است قبل از ایجاد ناحیه اکثرا ساحات طورخودسر توسط زورمندان واشخاص بانفوس مورد ساختمان وشهرک های نام نهاد خودشان بدون اینکه حل معضله املاکی شود وساحات دولتی وشخصی از هم تفکیک گردد بالای مردم بفروش رسانیده وبه طور خودسرمنازل اعمارگردیده که موجودیت زور مند و با نفوذ بیا استفاده از وجوه حاکم خویش مانع پیشبرد پلانهای توسعوی و کندی در جمع اوری عواید میگردد بنابران ناحیه به منظورتنظیم درست وتحت حاکمیت قرارگرفتن ان با جدا شدن قسمت های از نواحی چهارم ،یازدهم وقسمت های از ولسوالی های شکردره وپغمان درساحات دشت چمتله بدون تفکیک وچارچوب وظیفوی با واحد های اداری همجوارایجاد گردیده است.

 معرفی مختصر ریاست ناحیه هجدهم شاروالی کابل:

ریاست ناحیه هجدهم به اساس حکم مقام محترم ریاست ج .ا.ا. درسال 1383ایجادگردیده  که شمال شرق کابل موقیعت داشته که  مساحت آن (32)کیلومتربوده.که شمالا"به ساحات ولسوالی ده سبز شرقا"به ناحیه نزدهم  ،غربا"به ساحات ناحیه پانزدهم ووالسوالی ده سبزوجنوبا"به ساحات ناحیه نهم محدودگردیده .ناحیه هجدهم دارای ( ۱۲۸۵۰ )نفوس بوده ودارای چهارقریه ( ترخیل ؛میرعلم ،زرین ؛وبختیاران قعله میباشد.اکثریت ساحات آنرا زمین های رزاعتی احتواه نموده واهالی آن به زراعت وباغداری مصروف اند.پیداوارعمده آن عبارت ازگندم ،حبوبات وانگورمیاشد.

 معرفی مختصر ریاست ناحیه ۱۹:

ریاست ناحیه ۱۹یکی از جمله نواحی 22کانه بوده که در سال 1383 ایجاد شده، نا حیه ۱۹ یکی ازنواحی دوردست شهری واطرافی بوده سال تآ سیس آن ۱۳۸۳ میباشد که البته درقسمت شمال شرقی شهرکابل موقعیت داشته وشمالآ به کوه صافی جنوبآ به ناحیه  ۹  شرقآ به کوه صافی وغربآ به  ناحیه ۱۸ هم سرحد است . دارای مساحت  ۱۳  کیلومترمربع شامل ۳۹ ګذرنفوس آن ۱۵۰۰۰۰ نفروشامل ۷۱۴۲ منزل میباشد. این ریاست در تشکیل خود دارای شش مدیریت (مدیریت اداری، مدیریت عواید، مدیریت انجنیری، مدیریت ملکیت ها ، مدیریت پلان و پالیسی، مدیریت کلتوری و مدیریت تنظیم مارکیت ها) و تعداد 13 نفر کارمند و 5 نفر کارمند خدماتی است نفوس ناحیه ۱۵۰۰۰۰ نفر شامل ۳۹ گذر می باشد.

معرفی مختصر ریاست ناحیه بیستم شاروالی کابل:

ناحیه بیستم یکی  از نواحی جدیدالتشکیل و اطرافی شاروالی کابل میباشد که مساحت آن نظر به ماستر پلان جدید شهر کابل (120) کیلو متر مربع میباشد و دارای (75000) تن نفوس است که در ساحه متذکره دو شهرک رسمی و منظوری شده مقام محترم شاروالی کابل میباشد .
1 : شهرک رهایشی پروژه چهل دختران.
2 : شهرک رهایشی فیز سوم دشت پدوله که فیز اول و دوم مربوط ریاست ناحیه هفتم شاروالی کابل میباشد .
و متباقی ساحات غیر پلانی و زمین های مزرعی است دفتر ریاست ناحیه بیستم فعلآ در تعمیر کرایی واقع بازار چهارآسیاب فعالیت می نماید که تصویر آن در صحفه میباشد.
و حدود اربعه آن قرار ذیل تحریر است . 
شمالآ متصل به ناحیه (8-7-6 ) جنوبآ متصل به ولایت لوگر شرقآ متصل به ولسوالی موسهی غربآ متصل به ساحات میدان شهر است .
قابل تذکر است که ریاست ناحیه بیستم حالت دوگانه دارد یعنی ولسوالی چهارآسیاب و ناحیه بیستم شاروالی کابل در ساحه فعالیت میکند .

 معرفی مختصر ریاست ناحیه بیست و یکم شاروالی کابل:

ناحیه  بيست ويكم یکی از نواحی کلیدی وپرنفوس شهر کابل كه داراي( 220000  ) تن نفوس ميباشد .و در حدود ( 7 ) دستگاه هاي ريگريشن در آن موقعیت دارد از جمله نواحی کلیدی برای شاروالی کابل بوده و مساحت مجموعی این ناحیه حدود (25 هزار جريب ) میباشد. این ریاست در تشکیل فعلی خود 7 مدیریت، و یک آمریت تنظیف که مجمموعاً ١٩ کارمند واجير و ٢٥ کارمند تنظیفی دارد.این ریاست در تشکیل فعلی خود دارای هفت مدیریت (مدیریت اداری، مدیریت عواید، مدیریت ملکیت ها، مدیریت تنظیم مارکیت ها، مدیریت عمومی انجنیری، مدیریت کلتوری و مدیریت احصائیه یا پلان) و یک آمریت تنظیف که تابعیت دوگانه دارد یعنی در تشکیل ریاست تنظیف میباشد و خدمات را در ناحیه بيست ويكم انجام میدهند که مجموعاً (١٢) کارمند و (٧) کارمند خدماتی نظر به تشکیل دارد و حدوداً ٢٥ کارمند تنظیفی بطور اوسط درین ناحیه روزانه فعالیت میکنند. 

معرفی مختصر ریاست ناحیه22 شاروالی کابل:

ناحیه بیست ودوم یکی از نواحی 22گانه شاروالی کابل و نسبتآ اطرافی بوده که در کمتر از دو دهه اخیر بنا بر تقاضائی محیط شهری ایجاد گردیده است وو در پروژه بگرامی موقعیت دارد قراردارد که اکثرآ ساحات آن غیر پلانی میباشد وبملکیت عامه بوده که منازل مسکونی وتجارتی درگذشته ها ساخته شده است که درمجموع (750)هکتار زمین رااحتوامینمایدکه دارای 20قریه که به چهارزون تقسیم گردیده و فریه های مشهور ان عبارت اند از نوآباد بگرامی، خسین خیل، کارته غلام جان، نوآباد حسین خیل، بکتخاک، شهرک دولت زئی .... و تعداد (44166) خانوار وتخمینآ دارای (265000)نفوس میباشد .این ریاست در تشکیل فعلی خود دارای هفت مدیریت (مدیریت اداری، مدیریت عواید، مدیریت ملکیت ها، مدیریت تنظیم مارکیت ها، مدیریت عمومی انجنیری، مدیریت کلتوری و مدیریت احصائیه یا پلان) و یک آمریت تنظیف که تابعیت دوگانه دارد یعنی در تشکیل ریاست تنظیف میباشد و خدمات را در ناحیه دوم انجام میدهند میباشد که مجموعاً (2) کارمند وبتعداد (20) نفرعمله تنظیفی دارد که همه روزه درقسمت پاککاری ساحات ناحیه بیست دوم مصروف خدمت به همشهریان شهرکابل اند.  تعمیر ناحیه 22 به اساس پیشنهاد های متعدد ریاست ناحیه منظور گردیده  که قرارداد آن از طرف ریاست محترم پالیسی و انسجام به همراه شرکت پاک خدران صورت گرفته که در داخل پروژه بگرامی در مساحت 455 متر مربع در چهار طبقه معه تهکوی به شکل بخته و اساسی اعمار گردیده است. که در سال 1394 تسلمی مقدماتی آن صورت کرفته و پرسونل ناحیه عملآ مدت یک سال میشود که در تعمیر جدید ایفای وظیفه مینمایند فعلآ ریس ناحیه بیست دوم محمد فیروز "امیدوار" بوده که مدت ده سال میشود در این ریاست ایفای وظیفه مینماید.