وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 3:40 ق-ظ
طلوع آفتاب 5:11 ق-ظ
اذان ظهر 12:30 ب-ظ
اذان عصر 4:35 ب-ظ
اذان مغرب 6:35 ب-ظ
اذان خفتن 8:04 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 70.3510 افغانی
1 یورو 86.4968 افغانی
1 درهم 19.1250 افغانی
1 تومان 0.0133 افغانی
1 کلدار 0.5930 افغانی
1 هندی 1.0711 افغانی

روزنامه های کابل

طرز العمل صدور جوازنامه کنترول و مراقبت کار ساختمان جهت اجرای امورات ساختمانی

این طرز العمل بر طبق حکم فقره (۱) ماده (۱۷) قانون محصول خدمات شهری وضع گردیده است و بمنظور تطبیق بهتر حکم ماده (۲) قانون محصول خدمات شهری وضع گردیده است.
اشخاص که به انجام فعالیت های ساختمانی در شهر کابل مبادرت میورزند مکلف به اخذ جوازنامه کنترول و مراقبت کار ساختمان جهت اجرای امورات ساختمانی مطابق احکام این طرزالعمل از شاروالی کابل میباشند.
هدف :
این طرزالعمل به منظور تنظیم ومعیاری ساختن امورات ساختمانی واعمار ساختمانهای مصئون ومطمین وجلوگیری از اعمار ساختمانهای بی کیفیت وغیر مصئون و کنترول خودسری ها وتخلفات ساختمانی ، کنترول ومراقبت به موقع وسهیم ساختن سکتور خصوصی در فعالیت های ساختمانی وضع میگردد.
مکلفیت ها و وجایب شخص دارای جوازنامه کنترول و مراقبت کار ساختمان:
اشخاصی که به فعالیت های ساختمانی در شهر کابل مبادرت میورزند مکلف به رعایت موارد ذیل میباشند:
سنجش و محاسبه بعد از ملاحظه دقیق اسناد تخنیکی در مورد:
1- اعمار ساختمانها با در نظر داشت قوانین ومقررات شاروالی کابل ، اصول ومعیار های شهرسازی ، تخنیکی وایمنی بخصوص مقاومت ساختمان در برابر زلزله وسایر حوادث طبیعی .
2- اعمار ساختمانها در مطابقت به نقشه های ویزه شده و رعایت کردن شرایط مندرج اسناد فوق الذکر
3- داشتن اجازه اعمار ساختمان.
4- احداث واعمار پارکینگ وسایط طبق نقشه های ویزه شده.
5- امتناع از اضافه حجمی وتخلفات ساختمانی .
6- عدم تجاوز به معابر وراه رو ها و ساحات سبز پلانی
اعطای جوازنامه کنترول و مراقبت کار ساختمان:
جواز نامه برای اشخاص واجد شرایط مطابق مسلک به ترتیب ذیل اعطا میگردد.
1- جواز نامه درجه اول : این جواز نامه برای اشخاصی دارای سند تحصیلی حد اقل لیسانس ، تجربه کاری بیشتر از شش سال وبا توانمندی تطبیق نقشه ساختمانهای صنعتی وسایر ساختمانهای بلند تر از هشت منزل را دارا بوده بعد از ارزیابی کمیسیون شاروالی کابل در بدل پرداخت مبلغ (15000) افغانی اعطا میگردد.
2- جوار نامه درجه دوم : این جواز نامه برای اشخاصی دارای سند تحصیلی حد اقل لیسانس ، تجربه کاری بیشتر از چهار سال وبا توانمندی تطبیق نقشه ساختمانهای الی هشت منزل را دارا بوده بعد از ارزیابی کمیسیون شاروالی کابل در بدل پرداخت مبلغ (10000) افغانی اعطا میگردد.
3- جوار نامه درجه سوم: این جواز نامه برای اشخاصی دارای سند تحصیلی حد اقل لیسانس ، تجربه کاری حداقل دو سال وبا توانمندی تطبیق نقشه ساختمانهای الی چهار منزل را دارا بوده بعد از ارزیابی کمیسیون شاروالی کابل در بدل پرداخت مبلغ (5000) افغانی اعطا میگردد.
نوت : مبالغ مندرجه فوق با در نظر داشت نوسانات اقتصادی ومالی به پیشنهاد کمیسیون موظف ومنظوری مقام شاروالی کابل قابل تغیر میباشد.

مدت اعتبار جوازنامه کنترول و مراقبت کار ساختمان:
مدت اعتبار جوازنامه کنترول و مراقبت کار ساختمان سه سال میباشد.
تجدید جوازنامه کنترول و مراقبت کار ساختمان:
جوازنامه های کنترول و مراقبت کار ساختمان مندرجه این طرزالعمل بعد از بررسی کمیسیون موظف ( از کارکردهای وفعالیت های قبلی شخص دارنده سند تخصصی، مکافات وتخلف کاری ویا عدم ان ) وتصمیم گیری در بدل حق الامتیاز تعین شده تجدید میگردد.
تعلیق ، تنزیل ولغو جوازنامه کنترول و مراقبت کار ساختمان:
هرگاه دارنده جوازنامه کنترول و مراقبت کار ساختمان از شرایط مندرج این طرزالعمل تخلف نماید کمیته موظف در مورد یکی از تصامیم ذیل را اتخاذ نمایند.
1- اخطار کتبی مبنی بر اصلاح ورفع نواقص مربوط.
2- تعلیق سند تخصصی الی مدت سه ماه .
3- تنزیل درجه سند تخصصی مربوط
4- لغو سند تخصصی.
5- معرفی به مراجع عدلی وقضایی .

تجدید نظر در اصول ومقررات این طرزالعمل :
این طرزالعمل در هر پنچ سال قابل تغیر وتجدید نظر میباشد.
موارد شامل و ذکر شده درین طرزالعمل بعد از گذشت مدت (5) سال تجدید نظر میشود و موارد جدید مطابق به نیازمندی و مقتضی وقت و زمان در آن گنجانیده شده و بعد از تایید شورای اداری و منظوری مقام محترم شاروالی کابل به معرض اجرا قرار داده میشود.