کار کرد های شاروالی کابل طی پانزده ماه اخیر

دولت جمهوری اسلامی افغانستان
شـــــاروالی کابل

مکلفیت ها، دست آورد ها، مشکلات، پیشنهادات و راه حل ها

شاروالی کابل بمنظور تامین بهتر خدمات شهری در عرصه های اعمار و انکشاف شهر کابل، منجمله اعمار و ساختمان زیربنائی همچون، جاده ها، پیاده روها، پل ها، آبرو ها و تنویر شهر - امور سرسبزی (ایجاد پارک ها) امور تنظیف و پاککاری شهر فعالیت مینماید. که در راستای تحقق اهداف متذکره در طی پانزده ماه گذشته فعالیتهای آتی را پلان و اجرا نموده و از آنطریق به دستاوردهای عمده ذیل نایل گردیده است.

ساخت و ساز و تنویر سرک ها

 

    - مجموعآ بطول 162 کیلومتر سرک های شهری به عرض 10 الی   50 متر اسفلت و کانکریت ریزی گردیده و بطول 24.5 کیلومتر سرک بدنه سازی و آماده اسفلت شده است.
- ترمیم و داغ گیری
سرک به مساحت مجموعی 27622متر مربع.
- جغل اندازی  51.3کیلو متر سرکها فرعی به عرض 6 الی 16 متر.
- تنویر
12کیلومتر سرک به سیستم LED در ناحیه دوازدهم و نقاط مرکزی شهر.

ساختمان پیاده رو ها

ساختمان و سنگ فرش پیاده رو ها به مساحت مجموعی 17853 متر مربع.

اعمار تعمیرات اداری، کلتوری و عام المنفعه شهری

اعمار تعمیرات نواحی 2، 9، 13، 21 و 22.

اعمار چهار صالون فاتحه خوانی زنانه در نواحی 5،2  و 7.

استدیو نشرات شاروالی کابل در سه منزل.

اعمار تعمیر اداری صحت محیط زیستی.

ساختمان پارکینگ وسایط سرک جاده ولایت

اعمار کانال ها، جویچه ها و تحکیم سواحل دریای کابل

- ساختمان  4کانال در سطح شهرکابل (قلعه احمد خان ، بره کی، سالنگ وات و سرک ملی بس) به طول مجموعی 1149 متر و عرض 70 الی 120سانتی متر.

- ساختمان 211 کیلومتر جویچه های کناری سرک و آبرو ها به منظور رد آب های سطحی شهر..

امور سرسبزی و احداث پارکها

- غرس حدود یک ملیون اصله  نهال در سطح شهر که از جمله 485816 از طریق شاروالی کابل تهیه گردیده است.

- احاطه ساحه سبز بند قرغه بطول 3448 متر.

- احاطه پارک جوار مسجد قلم الدین واقع ناحیه 4.

- احاطه قسمت باقیمانده پارک آزادی بطول 110 متر

- احاطه پارک قول آبچکان.

- احداث پارک زنانه در گولائی جمهوریت واقع ناحیه 11

- ایجاد سیستم آبیاری، نلدوانی در گلدان وسط سرک کمپنی

   بطول 5.6 کیلوموتر

امور تنظیف و پاک کاری شهر

جمع آوری و انتقال 1’558’070 متر مکعب کثافات جامد و 292’190 متر مکعب کثافات مایع از سطح شهر.

فیصدی تنقیص

 تحقق پلان به افغانی

 پلان عوایدی به افغانی

پانزده ماه

11%

3 567 780 635

4 015 500 000

میزان93 الی اخیر قوس 94

 

باقیات 58 اداره دولتی از سال 81 الی 93 بابت محصول صفایی 822 040 511  افغانی

باقیات پول زمین های توزیع شده بالای اشخاص و شرکت ها 3 581 071 691  افغانی

اصلاحات و پلانگذاری

طرح برنامهLand –Readjustment  و Urban-Redevelopment  به همکاری اداره محترم جایکا (JICA) در ساحه باغ علیمردان ناحیه اول بشکل نمونه.

 ریفورم و ساده سازی پروسیجر کاری شاروالی کابل که شامل بخش های توزیع زمین، انتقال ملکیت و اخذ محصول صفائی به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.

ریفورم و ساده سازی پروسه مجوز ساختمان به همکاری بانک جهانی.

قانون محصول خدمات شهری با ضمایم آن از طریق وزارت عدلیه.

نصب سیستم رد یابی(GPS)وسایط ریاست های تنظیف، سرسبزی و حفظ و مراقبت شاروالی کابل بمنظور نظارت و کنترول 24 ساعته غرض جلوگیری از سؤ استفاده موترها و کاهش مصارف روغنیات.

انکشاف و اصلاح سیستم مالی و عواید شاروالی (FMIS).

مشکلات و چالش ها:

- عدم رعایت احکام قانون مربوط شاروالی ها از جانب ادارات دولتی و مردم محل

- موجودیت تداخل وظیفوی، روابط مبهم و ناهم آهنگی های جدی میان شاروالی و سایر ادارات ذیربط 

- کمبود نیروی بشری و ماشینری در مطابقت به نیازمندیهای شهر کابل

- فعالیت ولسوالی ها در محدوده سرحدات بعضی از نواحی شهر کابل

- مشکلات ناشی از بود و باش حدود 480000 مردم بالای کوه ها و تپه های شهر کابل

- عدم رعایت فرهنگ شهر نشینی در پایتخت

- غیر پلانی بودن حدود 70% ساختمانها در شهر کابل

- صدور احکام متعدد مبنی بر توزیع زمین از سوی مقامات مختلف رهبری دولت ج.ا. افغانستان

- موجودیت افراد زورمند غیر مسوول و غاصبین زمین های دولتی 

- انسداد جاده ها و سرک های عمومی، فرعی و پیاده رو ها توسط مسوولین دولتی و غیر دولتی

- رشد بیکاری و فعالیت دست فروشان در سطح شهر کابل

- اعمار ساختمانهای بلند منزل غیر قانونی

- عدم پرداخت محصول خدمات شهری به شاروالی از سوی یکتعداد افراد و ادارات

- مغلق بودن پروسه امور تدارکات

- عدم طی مراحل مسوده های قوانین و مقرره ها توسط وزارت محترم عدلیه

- کمبود منابع بشری در تشکیل فعلی

راه حل ها

- ادغام ادارات خدمات رسانی مرتبط به شهر ( برق رسانی، آبرسانی و کانالیزاسیون ، ترافیک ، ترانسپورت شهری) به شاروالی کابل بمنظور تنظیم و عرضه بهتر خدمات شهری 

- ایجاد پولیس نظم شهری در تشکیل شاروالی کابل

- جلوگیری از صدور احکام در مورد توزیع زمین 

- تشویق و سهم گیری سکتور خصوصی در عرضه خدمات شهری

- تمویل بودجه کافی به منظور مدیریت کثافات و بازیافت آن

- انتقال ملکیت زمین های سفید دولتی شامل ماسترپلان کابل از ادارات ملکی و نظامی به شاروالی کابل

- حصول زمین های غصب شده از چنگال زورمندان

- تطبیق برنامه های تنظیم و انکشاف مجدد زمین در ساحات غیرپلانی شهر کابل در مشارکت با شهروندان و ارتقاء ظرفیت پلانگذاری ( پلان های تفصیلی )

- تمویل بودجه مورد نیاز برای ارتقای ظرفیت ماشینری

- طی مراحل مسوده های قوانین و مقرره های مربوط به شاروالی ها

- ازدیاد منابع بشری

تشکر از توجه شما

 

اخبار

بیشتر