بیوگرافی شاروال

محترم محمد یونس نواندیش در ماه جنوری سال 2010 از طرف رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان به حیث شاروال شهرکابل که دارای پنج ملیون نفوس میباشد تعین گردید. از زمانیکه شاروال کابل در دفتر کارش به کار شروع کرده است.

یک سلسله برنامه های وسیع بازسازی, راجع به امورات شاروالی را آغاز کرده است, ازقبیل بازسازی سرک ها, پارک ها, سرسبزی, جمع آوری عواید, حفظ محیط زیست, و مدیریت مواد فاضله شهری.

بیشتر

اخبار

بیشتر