جریان کار عملی ساخت بیش از ۷۳ کیلومتر سرک در سطح شهر کابل

 غرض مرفوع شدن مشکلات شهری و فراهم آوری سهولت در بخش ترانسپورت عامه، ادارۀ شاروالی کابل آمادگی‌های هرچه لازم را برای ساخت جاده‌های سطح شهر کابل در سال ۱۳۹۶را دارد.
از ۵ حمل سال جاری کار عملی ساخت جاده ها الی اکنون بیش از ۷۳  کیلومتر آغاز و به شدت ادامه دارد که عبارت اند از:
۱ – سرک قلعۀ زمان خان، ۴۴ کیلومتر. 
۲ – سرک مقابل سرای شهزاده، ۵۲۰۰ متر. 
۳ – سرک عمومی پروژۀ امنیت ملی بیش از ۲۲ کیلومتر. 
۴ – سرک‌های بلاک دهم و یازدهم پروژۀ احمد شاه بابامینه بیش از ۲ کیلومتر.
۵ – سرک جوار بخار خانۀ مکروریان ۲۷۰۰ متر. 
۶– ۲۶ سرک در ساحۀ الف خوشحال‌خان مینه، بیش از۸ کیلومتر.
۷ – ۳۱ سرک درگذر رحمت آباد، بیش از ۷ کیلومتر.
۸ – ۷۰ سرک در ساحات قلعچۀ خمدان و قلعۀ کجل، بیش از ۱۵ کیلومتر.
۹ – ۴۰ سرک در قسمت دوم گذر اعظم، ۱۰ کیلومتر.
۱۰ – ۳۱ سرک در بلاک سوم پروژۀ احمد شاه بابامینه، نزدیک به ۸ کیلومتر.
۱۱ – ۵۷ سرک در گذر داش‌های جبارخان،۱۲۲ کیلومتر. 
۱۲ – سرک عمومی قلعۀ فتوح، بیش از ۳ کیلومتر.
 قابل یاد آوریست شاروالی کابل طبق وعدۀ قبلی کار ساخت سرک‌های باقی مانده را نیز در سال جاری روی دست می‌گیرد که تعدادی از سرک‌ها، پروسۀ دواطلبی آن تکمیل و متباقی تحت پروسۀ تکمیل شدن اسناد تخنیکی می‌باشد.
 شاروالی کابل مصمم به تطبیق شدن معیاری این پروژه‌ها از لحاظ تخنیکی بوده تا جاده‌ها به گونۀ معیاری ساخته شود و از تخریب زود هنگام این جاده‌ها در سال‌های بعدی جلوگیری به عمل آید.