جمع آوری بیلبوردهای خود سر و غیرقانونی از سطح شهر

 در اثر شمارش بیلبوردهای شرکت‌های تبلیغاتی از سوی شاروالی کابل، که کار آن از مدتی بدین‌سو آغاز گردیده بود، یک تعداد بیلبوردهای که به گونۀ خودسر نصب گردیده بودند، شناسایی و از نواحی مختلف جمع آوری گردید.
 قابل یاد آوریست قبل از نصب هر لوحه و اشتهارات در سطح شهر کابل، مدیریت تنظیم لوحه‌های ریاست خدمات کلتوری شاروالی، آن هارا ثبت و راجستر کرده و تکس عوایدی خویش را اخذ می‌نماید که از چندی بدین‌سو به‌منظور بلند بردن سطح عواید و نظم بخشیدن در سیمای شهر، پروسۀ جمع‌آوری لوحه‌های نامنظم و بیلبوردهای غیرقانونی جریان دارد.