جریان کار ساخت سرک مقابل سرای شهزاده

کار ساخت‌وساز سرک مقابل سرای شهزاده، اعتبار از پل باغ عمومی الی پل خشتی که در ۱۴۴ حمل سال روان از سوی شاروالی کابل آغاز گریده بود، فیصدی کار این سرک ۵۰ فیصد پیش رفته که کار بدنۀ خاکی و زیر ساخت آن تکمیل و اکنون کار بالای ساخت آبرو آن جریان دارد. 
این سرک به طول مجموعی ۵۲۰ متر و عرض ۱۳.۵۵متر شامل دو خط پیاده رو، خط بایسکل رانی، تنویرجاده و آبروهای معیاری بوده که به شکل مدرن و اساسی و به کمک ۵۰ فیصدی صرافان و زرگران سرای شهزاده و شاروالی کابل ساخت‌وساز خواهد می‌گردد.