بازسازی پارک‌های سطح شهر از سوی شاروالی کابل

 سرسبزی جز‌ء از فرایند آیندۀ شگوفا و با نشاط بوده به همین منظور، شاروالی کابل در نظر دارد تا به خاطر انکشاف و توسعۀ ساحات سبز در خصوص پارک‌های تفریحی، برنامه‌های متعدد خویش را در نواحی مختلف تطبیق نماید که در آیندۀ نزدیک، شهریان ما شاهد آغاز کار بهسازی۱۳ پارک در سطح شهر خواهند بود.
شاروالی کابل این ۱۳ پارک را یکی پی دیگر درقسمت ایجاد چمن‌های چهار فصلی، گل‌های زینتی، سنگ‌فرش پیاده‌روها، نصب سایه‌بان‌ها، تنویر پارک‌ها، نصب وسایل بازی برای اطفال، نصب زباله دانی، نصب چوکی‌ها، سیستم آبیاری منظم و مصئون شدن فضای تفریحی در معیاد مختلف بازسازی می‌نماید.
رهبری شاروالی کابل این موضوع را در محراق توجه خود قرار داده تا بخاطر چگونگی تطبیق هرچه بهتر برنامۀ سرسبزی و شگوفایی شهر، با گماشتن افراد متخصص و با تجربه، با در نظر داشت معیارهای شهری و بین المللی عمل نموده و خواهان دریافت نظریات و پیشنهادات شهریان شریف شهر کابل جهت غنامندی این برنامه نیز می‌باشد.

نوت: نماهای سه بُعدی از پارک شهرنو