تماس با ما

     شماره   155 مرکز ارتباط و اگاهی عامه شاروالی کابل

    ریئس نشرات و سخن گوی شاروالی 0799569018

    IT department  # : 0783588701 

    Email : foreign.relation@km.gov.af

    spokesperson@km.gov.af