در جریان

1- ترمیم و داغگیری سرک ها به مساحت "5014" متر مربع به طول "2.5" کیلومتر در سرک قلعه فتح الله جریان دارد.

2- سرک شتل در ملتون در ناحیه 15 به طول "1.84" کیلومتر کیلومتر کارآن جریان دارد.

3- سرک مکتب فقیر فیروزی کار بدنه سازی به طول "450" متر صورت گرفته و ادامه دارد.

4- سرک سرای غزنی به طول "1450" متر جویچه های آن اعمار و به اسفالت ریزی آماده گردیده است.

 

 

 

 

5- سرک دشت برچی حدود "2" کیلومتر بدنه سازی و ساختمان جویچه های کنار آن تکمیل و کارآن جریان دارد مجموعاً طول سرک ارغندی دارای "8" کیلومتر طول میباشد ، به قیمت "0.8" ملیون دالر.

6- سرک گردنه سخی به طول "3" کیلومتر کار آن جریان دارد (ناحیه اول) به قیمت "4.0" ملیون دالر.

 

7- سرک کارته مامورین – قرغه به طول "3.87" کیلومتر و عرض "60" متر که کار آن جریان دارد، "4.0" ملیون دالر.

8- امور ساختمان سرک چهلستون جریان دارد ( ناحیه هفتم ) "3.9" ملیون دالر.

 

 

9- سنگ فرش پیاده روها با سنگ های زینتی کوهی در پیاده روهای میرویس ومیدان – دهمزنگ در دو استقامت به طول 4400 متر جریان دارد.

10- سنگ فرش پیشروی وزارت دفاع ملی طرف شمال دریا جریان دارد.

11- سنگ فرش پارک مکروریان اول در دو گروپ کاری ادامه دارد.

12- سنگ فرش اطراف پارک فردوسی در مکروریان سوم ادامه دارد.     

13- سنگ فرش پیاده روها در سرک دشت برچی ادامه دارد.            

14- سنگ فرش پیاده روهای سرک پوهنتون با دوگروپ جریان دارد.

15- سنگ فرش پیاده روهای مقابل افسوتر جریان دارد.

16- سنگ فرش پیاده روهای اطراف چمن حضوری جریان دارد.

17- کارپلر ها و گلدان ها ی کارته نو در ناحیه هشتم ادامه دارد.

 

18- پلرشانی و سنگ فرش از پل محمود خان الی چهاراهی عبدالحق شهید ادامه دارد.

19- ساختمان دیوار های استنادی دریای کابل از مکروریان اول به سمت پل پاچا ادامه دارد.

20- کار ساختمان تعمیر صالون فاتحه خوانی ناحیه پنجم ادامه دارد به قیمت مجموعی "10" ملیون افغانی .

21- کار تحکیم سواحل دریای پل حسن خان در ناحیه هفتم ادامه دارد.

22- جویچه های رد آب های سطحی ازده دانا تا دارالامان به طول "3" کیلومتر ادامه دارد.

23- کتاره شانی مهمانخانه پغمان جریان دارد.

24- کار بدنه سازی سرک احمد شاه – پلچرخی جوار پل ناحیه دوازدهم جریان دارد.

25- سرک میرویس میدان اعتبار از چهاراهی میرویس میدان الی دارالامان بطول "7.6" کیلومتر و عرض "60" متر که کار آن توسط اداره تیکا پیشبرده میشود ( ناحیه ششم )

26- اعمار یک پل هوائی موتر در ساحه میرویس میدان که کار آن جریان دارد (ناحیه سوم و پنجم) و در سه ماه آینده اکمال میگردد (این کار توسط اداره تیکا کشور ترکیه پیشبرده میشود) به قیمت "11800000" دالر.

27- کار ساختمان دیوار احاطه تپه پغمان به طول "700" متر جریان دارد توسط اداره تیکا پیشبرده میشود. به قیمت مجموعی"34400" دالر.

28- کار ساختمان سرک از قسمت لوی څارنوالی الی چهاراهی تایمنی به طول 2.2 کیلومتر جریان دارد.97 فیصد کار آن اکمال عنقریب اختتام م یابد این کار از طریق اداره تیکا پیشبرده میشود.به قیمت مجموعی"4400000" دالر.

29- کار ساختمان سرک از چهاراهی تایمنی الی مکتب نسوان افغان ترک جریان دارد حدود 95 فیصد تکمیل عنقریب کار آن به پایه اکمال می رسد.

30- کار فیزدوم لاتینگ جاده مسیر وزارت امور خارجه الی پل مکروریان از انرژی آفتاب ادامه دارد.

31- کار در سرک جعفریه و تکیه خانه چنداول در ناحیه اول ادامه دارد.

32- کار روی ساختمان جویچه های کناری عقب چمن حضوری ادامه دارد.

33- کار جویچه رد آب های سطحی قلعه افضل خان در ناحیه نهم جریان دارد.

34- کار روی جویچه سرک 15 وزیر اکبر خان جریان دارد.

35- رنگمالی ، ترمیم تعممیرات و سیستم برق در نواحی شاروالی کابل جریان دارد.

36- سرک اعتبار از جنوب بس های برقی گذشته از تعمیر ناحیه الی سرک قایمه افشار به طول "308" متر و عرض "16" متر ادامه دارد.

37- سرک اعتبار از جنوب بس های برقی الی سرک کمپنی به طول " 9.714" متر و عرض "16" متر

38- سرک اعتبار از بازار افشار گذشته از شرق سپین کلی و مسجد محمدیه الی سرک کمپنی به طول "0.62" کیلومتر و عرض "20" متر

39- سرک 20 متره پهلوی گدامها مربوط قسمت دوم دشت برچی الی دوراهی پغمان به طول "0.488" کیلومتر و عرض "20" متر

40- سرک اعتبار از بس های برقی گذشته از تعمیر ناحیه الی سرک قایمه افشار به طول "0.125" کیلومتر و عرض "16" متر

41- سرک اعتبار از بازار افشار گذشته از سپین کلی و مسجد محمدی الی سرک کمپنی به طول "0.6" متر و عرض "18" متر

42- ساختمان سرک در قسمت (الف) خوشحال مینه اعتبار از بس های برقی گذشته از مقابل تعمیر ناحیه الی سرک قایمه افشار به طول "53" متر و عرض "30" متر

43- ساختمان قسمت اول سرک میرویس میدان الی پل سوخته به طول "1300" متر و عرض "60" متر

44- کار ساختمان پارک شهرارا توسط ابتکار شهر کابل (KCI) جریان دارد.

45- قرار داد کار پوشش جویچه ها توسط پوشهای فلزی توسط ابتکار شهر کابل (KCI) در نواحی 2،4،5،11،13،15، آغاز گردیده است. 

46- امور ساختمان پارک تپه بگرامی "75.8" هکتار جریب در یک و نیم ماه آینده تکمیل میگردد فعلآ در حدود 85 فیصد پیشرفته و جریان دارد.

47- امور ساختمان پارک کوه شیر دروازه ادامه دارد "3500" درخت غرس و ذخیزه آب در حال ساختمان است.

48- امور ساختمان پارک باغ قلعه شهرارا "1400" متر مربع به همکاریKCI) ) ادامه دارد.

49- امور ساختمان پارک قسمت اخیر احمد شاه مینه توسط ابتکار شهر کابل  (KCI)در ناحیه 12 به مساحت "9000" متر مربع ادامه دارد.

50- امور ساختمان پارک باغ قلعه فتوح به مساحت "48000" متر مربع کار احیا و بازسازی آن جریان دارد.

51- امور ساختمان پارک شیرینو در ناحیه دوم به مساحت "2155" متر مربع به همکاریابتکار شهر کابل (KCI) کار آن جریان دارد.

52- امور ساختمان پارک مکروریان اول توسط ابتکار شهر کابلKCI) ) به مساحت "12000" متر مربع ادامه دارد. 

53- امور ساختمان پارک باغ قاضی – 80 فیصد در ناحیه اول تکمیل گردیده متباقی کار آن جریان دارد.

54- امور ساختمان پارک بی بی سروری سنگری توسط ابتکار شهر کابلKCI) ) ادامه دارد(درناحیه یازدهم)

55- امور ساختمان پارک چمتله به مساحت "80000" متر مربع ادامه دارد.

56- امور ساختمان پارک جوار مسجد امیر حمزه ادامه دارد.

57- امور ساختمان پارک آزادی در ناحیه 17 ادامه دارد. 

58- احداث کانال رحمن مینه بطول "7" کیلومتر جریان دارد، به قیمت مجموعی یک ملیون دالر.

59- امور ساختمان کانال سه صدو پانزده و پنج صد فامیلی کار آن جریان دارد.

60- امور ساختمان کانال تنظیف در مسیر شهرک پولیس کار آن جریان دارد.

61- امور ساختمان کانال شهرارا در چهاراهی ترافیک "2.2" کیلو متر و عرض "2" متر کار آن جریان دار د.

63- ساختمان جویچه  در کنار سرک ناحیه ششم جریان دارد .

64- کار ترمیم سرک نهم قلعه فتح الله جریان دارد .

65- ساختمان پل جدید پهلوی پل آرتل ادامه دارد . 

66- باز سازی پارک قلعه وزیر در ناحیه پنجم کار آن جریان د ارد .

67- ساختمان جویچه ها در مسیر سرک های ناحیه 15 جریان دارد.

68- امور ساختمان سرک های ناحیه چهارم به قیمت مجموعی "2.56" میلیون دالر شامل سرک های ذیل میباشد .

الف- سرک 20 متره مقابل لیسه ملکه ثریا به طول "656" متر .

ب- سرک 20 متره اعتبار از چهاراهی پروان سوم الی سرک بادام باغ به طول "1.54" کیلو متر .

69- کار لایتنگ سرک جاده میوند از چمن حضوری الی سینمای پامیر جریان دارد . 

70- کار پیاده رو های سرک های شهر نو از چهاراهی انصاری الی ریاست امنیت ملی ادامه دارد .

71- ساختمان سرک ده افغانان الی دهن باغ به قیمت "5400000" دالر تکمیل گردیده.

72- ساختمان پل سوخته به قیمت "2600000" دالر .

73- پروگرام همبستگی کابل که به ابتکار شاروالی کابل طرح گردیده است برای اولین بار به کمک کشور جاپان به نواحی 11،12،و 16 آغاز گردیده است که استقبال و همکاری گرم شهریان را با خود دارد و قرار است این برنامه در بسیاری از نواحی شهر تطبیق گردد که بودیجه مجموعی آن "4.1" میلیون دالر امریکایی میباشد .

74- اعمار پل بالای دریای کابل در امتداد باغ وحش و متصل به پل ارتل که به همکاری کشور جاپان به طول "45" متر و عرض 16 متر و عمق هشت و نیم متر که از بستر دریا "5.5" متر عمق دارد که مقاومت برداشت "65" تن را دارا و طی یک و نیم ماه آینده به بهره برداری سپرده میشود (حدوداً اخیر عقرب 1390) مدت کاری پنج ماه تخمین گردیده است .

75- ایجاد دو شورا به نام شورای نمبر اول و نمبر دو گذر در ناحیه شانزدهم با فند یک میلیون و دو صد هزار دالر امریکایی که در هر شورا مبلغ "600"هزار دالر امریکایی در نظر گرفته شده که در آن سهم مردم 15% میباشد که کار آن عملاً جریان دارد و تطبق  برنامه ماده 23 شاروالی کابل تحقق میبپذیرد .

76- ایجاد پارک در ناحیه یازده مقابل لیسه سید الناصری به مساحت "3268" متر مربع که توسط برنامه ابتکار شهر کابل با هزینه "116000" دالر امریکایی احداث میگردد ، معیاد کار آن "100" روز کاری تخمین گردیده است .

77- کار قیر ریزی سرک کوته سنگی الی چهاراهی شهید به طول "13"وعرض "40" متر توسط کمپنی کاپی انتر نشنل پیش برده میشود که از سوی کشور ترکیه (تیکا) تمویل میگردد.

78- احداث پارک مکرویان اول به مساحت"1300" متر مربع از سوی برنامه ابتکار شهر کابل (KCI) به هزینه مالی "115602" دالر که شامل اعمار احاطه ،میدان ورزشی ،وسایل ورزشی، نصب دروازه و چوکی ها ، ساحه سبز، اعمار پیاده رو ها و سیستم آبیاری و اطاق نگهبان میباشد ، از این پارک حدود 5000 نفر استفاده خواهند نمود .

79- سنگ تهداب پارک پروژه احمد شاه بابا مینه از سوی برنامه ابتکار شهر کابل KCI)) به هزینه "120000" دالر امریکایی تخمین گردیده است که مساحت آن "8540" متر مربع میباشد که شامل احاطه و دیوار پارک ، پیاده رو ها ، سیستم آبرسانی ، وسایل تفریحی و بازی اطفال  و سیستم برق رسانی بوده و در جوار مکتب بی بی عایشه صدیقه موقعیت دارد که اهالی و شاگردان مکتب از این پارک استفاده مینمایند .

80- ایجاد دو شورای گذر در ناحیه یازدهم در بلاک های یازده و دوازده توسط برنامه سولیدارتی که در آن سهم مردم 35 فیصد و هزینه جهت کانکریت ریزی سرک های فرعی و جویچه های کنار سرک ها به مبلغ "810000" دالر امریکایی پیشبرده میشود و معیاد کاری آن شش ماه میباشد که توسط اداره حبیتات اجرا میگردد .

81- کار ساختامان آبرو ها در سرک جهارم سیلو ی مرکزی به طول "1224" متر جریان دارد .

82- کار ساختمان تعمیر ناحیه ششم جریان دارد . 

83- کار اعمار کانال علاوالدین علیا ناحیه ششم به طول "1650" متر جریان دارد .

84- آغاز کار قیر ریزی سرک جوار بالاحصار جریان دارد.

85- آغاز کار قیر ریزی 12 سرک فرعی در ناحیه چهارم جریان دارد.

86- داغگیری سرک های اطراف مارکیت میوه کار آن جریان دارد.