ریاست پالیسی و انسجام

     معرفی مختصر ریاست پالیسی وانسجام شاروالی کابل : 

ریاست پالیسی وانسجام که درساختار تشکیلاتی شاروالی کابل منحیث یکی از واحد های اساسی و کلیدی محسوب میگردد، تحت هدایت مقام محترم شاروالی کابل قرارداشته ، که امور پلانگذاری وطرح پروژه ها را به منظور اعمار زیربنا ها درشهر کابل جهت ارایه خدمات بهتر شهری به عهده دارد ونیز در رابطه به انکشاف و بهبود شهر وارتقآی سطح زنده گی شهروندان محترم شهر کابل ، عقد قرارداد ها با ادارات محترم دولتی، موسسات  محترم غیر حکومتی و کمپنی های محترم داخلی وخارجی پیرامون احداث سرکها، پارکها، پروژه های رهایشی وغیره امور بازسازی وبهسازی، جلب مساعدت ها از طریق ادارات محترم غیر حکومتی، دونر ها وموسسات محترم بین المللی جهت بهبود وانکشاف شهر و آماده ساختن بودجه انکشافی، ترتیب پاسپورت شهر کابل و جمع آوری اعداد وارقام در قبال آن وفراگیری بورسهای تحصیلی و آموزشی فنی به خارج از کشور جهت ارتقآ و کسب تجارب کاپی کارمندان شاروالی کابل از وظایف عمده واساسی ریاست میباشد.