ریاست تنظیم مارکیت ها

 معرفی مختصر ریاست تنظیم مارکیت ها ی شاروالی کابل: 

ریاست تنظیم مارکیت ها که با تغیر سیستم اقتصادی کشور به مقایسه پلان ریاست کنترول قیم عرض وجود نمود منحیث  یک ریاست کلیدی تنظیم کننده مارکیت های شهر ،اصناف وتنظیم روابط اصناف با شاروالی کابل غرض عرضه خدمات شهری اجتماعی وترویج فرهنگ شهری در سطح شهر کابل مصروف فعالیت بوده وتحقق بخشنده محصول اخذ خدمات شهری نیز میباشد .