ریاست تنظیف

 معرفی مختصر ریاست تنظیف : 

ریاست تنظیف یکی از واحد های قدمه دوم وغیر بودیجوی در ساختار تشکیلاتی شاروالی کابل به  شمار می رود که از عوایل تاسیس وایجاد شاروالی فعلی و بلدیه وقت از لحاظ ساختاری یک رکن مهم و کلیدی را در راستای تامین نظافت شهر و مدیریت تنظیم  زباله های جامد تشکیل داده است این ریاست با داشتن (122) نفر کارمند و (3625)پرسونل خدماتی و (410) وسایط مختلف نوع در حال حاضر مصروف فعالیت های روتین خویش در بخش تنظیف شهر می باشد  ودر جریان هرروز مقدار زیاد زباله های جامد تولیدی تاسیسات شهری به حجم بین (3500الی 4500) متر مکعب را مدیریت می نماید و خدمات عرض نده و شایان را برای شهروندان محترم شهر کابل ارایه می دارد .