ریاست حفظ مراقبت و کار

معرفی مختصرریاست حفظ مراقبت و کار شاروالی کابل: 

ریاست حفظ مرافبت و کار فعلی بنابر ضرورت های عینی شهر کابل در سال ۱۳۳۳ در چوکات مدیریت عمومی بنام کار و ساختمان ایجاد که تا امروز مصروف عرضه خدمات عام المنفعه میباشد تعداد فعلی پرسونل فنی و اداری آن ۲۲۰ نفر کارمند و کارگران آن شامل ۹۱۳ نفر میباشد  که متشکل است از مدیریت های سرکسازی ، ساختمان ، کنترول و مراقبت سرکها ، تنویر جاده ها ، ترانسپورت ، ورکشاپها ، شعبات ادارای و کلینیک صحی و فابریکه تولیدی تره خیل میباشد .و اهداف اساسی کار ان احداث و ساختمان سرکهای اسفالت شده ساختمان پل و پلچک ، کانال ها و جویچه های رد ابهای کنار جاده های عمومی ، تعمیر های اداری ، دیوار های استنادی دریای کابل ، ترمیم و داغگیری جاده ها و سایر خدمات عامه میباشد.