ریاست سرسبزی

 

معرفی مختصر ریاست سرسبزی شاروالی کابل:

ریاست سرسبزی یکی ازریاست های مرکزی واداره مهم حیاتی وباارزش  وسرسبزی شهربوده که همیشه دربهبودبخشیدن وضع هوای شهرکابل که باعث تصفیه هوا تقلیل وکاهش آلوده گی هوا ، مساعدساختن زمینه تفریح برای شهروندان میشود خدمت میکند .که دارای (57) کارمندرسمی و(811) نفرخدماتی وفنی درتشکیل منظورشده دارد.