ریاست خدمات کلتوری

 

معرفی مختصر ریاست خدمات کلتوری شاروالی کابل: 

ریاست خدمات کلتوری یکی ازریاست خدماتی وکلتوری شاروالی کابل است وارتباط مستقیم با همشهریان شهرکابل همه روزه داشته وبا امکانات دست داشته خود توانسته خدمات را برای مردم شهرکابل ارایه نموده ورضایت مردم شهرکابل را بدست آورد.

این ریاست درتشکیل فعلی خود دارای یک معاونیت ʻدوامریت ʻامریت باغ وحش وامریت باغ بابرشاه که فعلا" درقیومت موسسه آغاخان میباشد ودارای ده مدیریت میباشدعبارت ازمدیریت تحریرات ʻمدیریت تنظیم لوحه هاʻمدیریت خدمات اجتماعی ʻمدیریت جوانان ʻمدیریت ارکستر مدیریت سینماها ومدیریت موزیک که جمعا" به تعداد (44)کارمند رسمی وبه تعداد(172) اجیرمیباشد

طرزالعمل تحقق ضمیمه شماره قانون محصول خدمات شهری وسایل اشتهاری )

هدف:

 تحقق دقیق  و قانونمند نصب وسایل اشتهاری در محلات مناسب شهر کابل ، ایجاد تسهیلات به متقاضیان اجازه نصب و سایل اشتهار ی ، نحوه ثبت اجراات ودفتر داری صریح و پاسخگو ، تثبیت مسولیتهای مشتریان ریاست خدمات کلتوری مکلفیت های شعبات  مربوطه شاروالی کابل تامین  روابط هماهنگی بین شعبات کلتوری  در سطح نواحی با ریاست های مرکزی شامل خدمات  کلتوری  عواید وشعبات ذیربط .

 

ماده اول این طرزالعمل  برا اساس حکم ماده  هفدهم  قانون محصول خدمات شهری منتشره جریده رسمی  شماره 794- سال 1421 هجری قمری  و هدایت ماده اول ضمیمه  شماره قانون  محصول خدمات شهری منتشره  جریده  رسمی  1136 مورخ 14/3/1393 ترتیب گردیده است .

 

ماده دوم اصطلاحات  آتی در این طرزالعمل  مفاهیم  ذیل را افاده  مینماید .

الف وسایل اشتهاری  اعلانات وتبلیغاتی  که از طریق  لوحه های ادارات ، اشخاص  ، موسسات  ، اصناف مانند لوحه های کلینیک  ها ، شفاخانه ها ، لوحه های دکتوران  وادویه  فروشی ها مکاتیب و لیسه ها انستیتوت ها و پوهنتون  ها مراکز آموزشی وکودکستان ، های خصوصی  وامثال  انها میباشد  تابلو ها ، تخته  های اعلانات کوچک ، متوسط  و بزرگ  ، تلویزیون  های تبلیغاتی  ساین بورد ، پول ساین ی ، بلبورد ها کتیبه ها پل های هوائی  ، بنر  ها ، الی ای دی  ها ، بالون  های هوائی ، لوحه های دیجیتلی، نصب استیکر  روی عراده جات  ، شیشه های دکاکین  ،مغازه ها و پوش عموم ساختمان ها و تصاویر  و شعار های انتخاباتی کاندیدان شامل کاندیدان ریاست جمهوری ، ولسی جرگه و شوراهای  ولایتی شاورالی ها  وسایر  موارد مشابه صورت میکیرد وسایل اشتهاری شمرده  میشود .

ب شرکت داخلی  تبلیغاتی  و اعلانات  شرکتی است که درافغانستان  مطابق  قوانین  نافذه  ایجاد  ،جواز  فعالیت  تجارتی  ویاسرمایه  گذاری  از اداره ذیربط  داشته باشد  ودر وزارت مالیه افغانستان  تابع  مالیه دهی  باشد .

جشرکت خارجی  تبلیغات و اعلانات  به شرکتی گفته میشود که درخارج از افغانستان  ثبت و راجستر  گردیده باشد و خواسته باشد از طریق  نمایندگی  خویش در افغانستان  فعالیت  های اشتهاری و اعلاناتی نماید اما درصورتیکه  شرکت تبلیغات و اعلانات جواز داخلی داشته باشد تابع  تحویلی محصول داخلی و اگر جواز نداشته باشد تابع تحویلی محصول خارجی میباشد .

داصناف  پیشه ورانی که به صورت منفرد یا مشترک فعالیت های اقتصادی  تولید ی یا خدماتی واحد  را انجام میدهد

ماده سوم ریاست خدمات کلتوری  و طرح وتطبیق پلان های شهری درهمکاری  باریاست  ترافیک  کابل ساحات  مناسب راغرض  وسایل اشتهاری درنواحی 22 گانه شهر کابل تعین  و یاترتیب  پلان دقیق بعداز اخذ منظوری مقام محترم شاروالی کابل به دسترس ریاست خدمات کلتوری شاروالی  بگذارند.

ماده چهارم شرکت متقاضی نصب وسایل  اشتهاری مکلف است  تا شرکت خویش را دراداره  محترم حمایت از سرمایه گذاری  افغانستان آیساثبت وراجستر  نماید وبعدادرخواست خویش راجهت اخذ جواز صنفی به شاروالی کابل تقدیم نماید .

ماده پنجم شرکت های تبلیغات و اعلانات که فعلافعالیت  مینمایند تابع احکام  ضمیمه  شماره قانون  محصول خدمات شهری  واین طرزالعمل میباشند .

ماده ششم :شرکت های تبلیغات و اعلانات وسایل اشتهاری مکلف به پرداخت محصول وسایل اشتهاری بطور ماهوار به حساب شاروالی کابل میباشند درصورت عدم تحویلی مقروضیت خویش الی شش ماه فعالیت اشتهاری شان درشهر کابل به حالت تعلیق  درآمده و نمیتوانند بعنوان  شرکت تبلیغات و اعلانات با شاروالی کابل  فعالیت کنند وهمچنان مکلف اند که تمام وسایل اشتهاری خویش رااز سطح  شهر جمع آوری نمایند ودرصورت سهل انکاری به مراجع عدلی و قضائی معرفی می گردند .

ماده هفتم :شرکت ها ومتقاضیانیکه خواهان نصب اشتهارات طور موقت میگردد مکلف اند پول معیاد  اشتهار مربوط راقبل از نصب به حساب شاروالی کابل پرداخت نماید طور مثال نصب  پولساین  ، بنر ، لوحه های موقت اشتهارات کاندیدان انتخاباتی  وامثال آن .

 ماده هشتم شرکت تبلیغات و اعلانات که وسایل اشتهاری مربوط رابالای ملکیتهای شاروالی ، عامه و یا اشخاص نصب مینماید مکلف است طبق احکام ضمیمه  شماره چهارم قانون محصول  خدمات شهری  منتشره جریده  رسمی  1136 مورخ 14/3/1393و رعایت  مواد این طرزالعمل  محصول نصب وسایل اشتهاری  درخواست شده خویش رابه حساب بانکی مربوط شاروالی تادیه نماید .

ماده نهم شرکت تبلیغات  و اعلانات نمیتواند بدون اجازه شاروالی کابل وسایلاشتهاری رانصب نماید ولو در محلات  شخصی باشد انتخاب  محل نصب وسایل اشتهاری  بادرنظر داشته پلان منظور شده مندرجه  ماده سوم این طرزالعمل از طریق ریاست خدمات کلتوری صورت میگیرد .

ماده دهم نوع اندازه ورنگ وسایل اشتهاری توسط ریاست خدمات کلتوری ومنظوری مقام شاروالی کابل تعین میشود که نظر به محل نصب وسایل اشتهاری تصمیم گرفته  خواهد شد اما مصارف ساخت آن مربوط به متقاضی (مالک میباشد .

ماده یازدهم شاروالی کابل می تواند بعضی ساحات و جایداد های مربوط را غرض فعالیت اشتهاری درصورت لزوم به اجاره دهد و این حق به شاروالی کابل محفوظ است که درمکانهائیکه لازم داند خویش وسایل اشتهاری رابخاطر رشد فرهنگ شهری  سرسبزی  و تنظیفی نصب و یا هم ، وسیله اشتهاری را اجازه  بدهد .

ماده دوازدهم هرشرکت تبلیغات  واعلانات وسایل اشتهاری مکلف است .

الف: اندازه متراژاشتهارات خود رادر اول هرسال طی یک قرارداد با ریاست خدمات کلتوری  شاروالی کابل تثبیت وپول محصول آن رابرا ساس درجه مکان مطابق قانون و طرزالعمل  شاروالی بطور ماهوار به حساب شاروالی کابل تحویل نماید درصورت تخریب بلبورد وی از جانب شاروالی بخاطر تطبیق پلان های شهری قبلابرایش اطلاع داده میشود مگر برداشتن  بلبوردتوسط خود شرکت ویافسخ قرارداد باید بطور کتبی به شاروالی کابل اطلاع داده شود درغیر این  صورت مکلف است طبق قرارداد یکه صورت میگیرد پول کل محصول رابه حساب شاروالی کابل تحویل نماید .

بشرکت درجریان سال بدون اجازه شاروالی کابل حق نصب  بلبورد جدید و اضافه کردن وسایل اشتهاری را ندارد  درصورت مشاهده تخطی  طبق احکام  ضمیمه شماره چهار قانون  محصول خدمات شهری و طرزالعمل شاروالی بر خورد خواهد شد .

ج بخاطر زیبائی  نمای شهر باید بلبورد هادر سطح شهر دورویه گردد اما از یک روی آن محصول اخذمیگردد  .

دبخاطر جلوگیری  از تخریب  پایه های برق ومحل  نصب پولساین  ها اندازه  پولساین باید از 80×120 سانتی متر بیشتر نباید وبخاطر زیبائی آن باید دورویه چاپ شود اما از یک ونیم روی آن محصول اخذ میگردد.

ویک شرکت درصورتیکه درمرکز کشور ثبت و راجستر گردد میتواند  نماینده کی آن درتمام ولایات فعالیت نماید .

ماده سیزدهم :مکان های درجه اول دوم وسوم :

1-  پل های هوائی و کتیبه ها داخل شهر درجه اول .

2- از میدان هوائی الی چهارراهی  مقاومت والی پل مکروریان اول به شمول  چهارراهی  عبدالحق  دوطرف سرک درجه اول .

3- سرک مکروریان چهارم دوطرفه درجه اول

4- سرک مکروریان سه دوطرفه درجه دوم 

5- گذشته  از چهار راهی عبدالحق  الی سه راهی ارزان قیمت دو طرف سرک درجه دوم .

6-از سه راهی ارزان قیمت الی تنگی غار دوطرف سرک درجه سوم

7- از سه راهی بت خاک الی چهارراهی بت خاک دوطرف سرک درجه دوم  .

8- از سه راهی  بت خاک الی کوتل یک لنگه دو طرف سرک درحه سوم .

9- از کوتل  یک لنگه الی دروازه لاهوری دوطرف سرک درجه اول

10- از دروازه لاهوری  الی قلعه چه درجه دوم

11- از قلعه چه الی دروازه  شهر دوطرف سرک درجه سوم

12-از دروازه لاهوری الی سینما ی پامیر درجه اول

13- از دروازه  لاهوری  الی مسجد  عیدگاه  والی پل محمود خان درجه اول 

14- از چمن حضوری الی سینما پامیر والی پلآرتل  درجه اول

15- از مسجد  عیدگاه  الی مکروریان  اول دو طرف سرک درجه اول

16- از چهارراهی عبدالحق الی چهارراهی  پل مکروریان  اول درجه اول

17- ازچهار راهی عبدالحق  الی چهارراهی  بشتونستان درجه اول

18-  از پل محمود خان الی شش درک درجه سوم

19- از پل محمود خان الی پل خشتی الی سینما پامیر  درطرف  دریا و سرک درجه اول

20 – از جاده قانون اساسی  الی دهمزنگ  والی چهارراهی  میرویس میدان درجه اول

21- از چهارراهی دهمزنگ  الی قصر دارالامان دوطرف سرک درجه اول

22از قصر درالامان  الی چهلستون  والی پل آرتل درجه سوم

23- از قصر دارالامان ای چهار راهی شهید مزاری  دوطرف سرک الی چهارراهی میرویس میدان درجه اول .

24- از چهارراهی  شهید مزاری الی مهتاب قلعه درجه اول

25-از مهتاب قلعه  الی قلعه  نو درجه سوم

26- از چهار راهی  میرویس میدان الی چهار راهی کمپنی دو طرف سرک درجه اول

27- ازچهار راهی کمپنی الی داوازه شهر درجه سوم

28-  از چهار راهی کمپنی درجه سوم

29- از پغمان الی قرغه  والی چهارراهی قمبر درجه سوم

30-  از چهار راهی قمبر الی پلتخنیک  کابل درجه اول

31- از پل تخنیک  الی چهارراهی  میرویس میدان دوطرف سرک درجه اول

32 – از سه راهی علاوالدین  الی پو هنتون درجه اول

33-از چهارراهی دهبوری  الی ایستگاه  اخیر پوهنتون کابل  الی سرک سیلو درجه اول

34-  از ایستگاه  پوهنتون الی سرک لیسه غازی  متصل به سرک عمومی درجه اول

35- از ده افغانان الی  چهارراهی  ابریشم الی چهارراهی  بره کی درجه اول

36- از پل تخنیک الی لیسه نادریه الی چهارراهی  بره کی درجه اول

37- از چهار راهی بره کی  الی چهارراهی  شهید هنگر ها درجه اول

38- از چهارراهی بره کی الی چهارراهی  ده کیپک درجه اول

39-  از چهارراهی ده کیپک به سمت بادام باغ الی لیسه نادریه درجه سوم

40-از چهار راهی ده کیپک الی دروازه شهر درجه دوم

41-  از دروازه  شهر الی ختم ناحیه هفدهم  درجه سوم

42- از چهار راهی ده کیپک الی چهارراهی میدان هوائی دو طرف  جاده سلطان محمود غزنوی  درجه اول

43- از چهارراهی مقاومت الی   چهارراهی  وزیر محمد اکبر خان  الی چهارراهی ملک اصغر درجه اول

44- از چهار راهی  ملک اصغر الی چهارراهی صدارت  الی چهارراهی  شیر پور درجه اول

45- از چهارراهی شیرپور  الی چهارراهی حاجی یعقوب درجه اول

46- ازچهاراهی  حاجی یعقوب الی چهارراهی  انصاری الی قوای مرکز درجه اول

47- ازچهار راهی انصاری  الی کلوله پشته  الی چهارراهی تهیه  مسکن  درجه اول

48- ازچهارراهی  شیر پور الی چهارراهی  شهید شهر نو درجه سوم

49-ازچهارراهی پروان سه الی چهارراهی  لب جر درجه سوم

50-  ازچهارراهی ده کیپک الی گولائی حصه اول الی قلعه نجاراها درجه اول

51- ازچهارراهی خشت هوختیف  الی چهارراهی  سره مینه درجه اول

52-  سرک میرزا عبدالقادر بیدل  از شروع الی ختم درجه دوم

53- باقی مانده جاده های فرعی  کوچه ها سرک هادرجه سوم

ماده چهاردهم اصناف  بدون در نظر داشت درجه بندی  مکان ها طور یکسان درنواحی 22کانه مکلف اند از نصب لوحه های که اندازه آن از 3متر مربع کمترباشد دربرابرفی متر مربع مبلغ پنجصد افغانی ودربرابر هر فی متر مربع اضافی مبلغ یک هزار افغانی  راسالانه به حیث محصول به شاروالی کابل تادیه نمایند به طورمثال  یک شاغل متر لوحه نصب می نماید با یستی از متر مربع اول خویش یک هزار و پنجصد افغانی  فی متر مربع پنجصد افغانی واز یک متر مربع چهارمی  آن یک هزار افغانی که جمعامبلغ دو هزار و پنجصد افغانی جمعا" 3 متر مربع میشود به حساب مربوطه شاروالی کابل محصول تادیه می نماید وبه همین شکل .

 ماده پانزدهم بخاطر نظم بهتر درنصب لوحه های اصناف ریاست خدمات کلتوری فعالیت های ذیل راانجام میدهد  .

الف:فورمت ثبت لوحه های اصناف راساخته  وبدسترس مدیریت های کلتوری نواحی قرار میدهد تابر طبق آن عمل شود .

ب:اندازه لوحه های شرکت های مخابراتی ، شرکت های هوائی ، بانک ها ، موسسات داخلی و خارجی ، موسسات خصوصی واصناف  رادر نواحی بیست دو گانه که بالای دفاتر  شان ، ساختمان هاو دوکاکین و تمام لوحه های اصناف  شهر نصب می نمایند ریاست خدمات کلتوری تثبیت نموده اندازه  وشکل  آن نظر به موقعیت تنظیم  ، اما عواید آن از طریق  ریاست ناحیه مربوط به حساب شاروالی کابل تحویل میگردد.

ماده شانزدهم :اجراات صورت گرفته تاکنون درمورد وسایل اشتهاری از طریق  ریاست خدمات کلتوری طبق لایحه و طرزالعمل های قبلی بوده مگر بعداز  تاریخ 14/جوزا 1393  که ضمیمه  شماره چهار قانون محصول  خدمات شهری نافذ گردیده واین طرزالعمل قابل تطبیق میباشد .

ماده هفدهم این طرزالعمل  درهفده ماده ترتیب گردیده از تاریخ 14/جوزا /1393 بعداز فیصله مجلس ادار ومنظوری مقام شاروالی کابل قابل تطبیق می باشد .

                                                                                بااحترام


لایحه وظایف مدیریت خدمات اجتماعی

ریاست خدمات کلتوری

شاروالی کابل

 

مدیریت خدمات اجتماعی از سه بخش خدمات اجتماعی تشکل گردیده است که عبارت اند از:

1.       صالون های فاتحه خوانی زنانه

2.       موتر های جنازه

3.       اجساد مجهول الهویه

که هدف از ایجاد این مدیریت عرضه خدمات اجتماعی بهتر برای شهروندان محترم شهرکابل میباشد. این بخش ها که قبلا ذکرگردیدشامل وظایف وخدمات ذیل میباشد.

1.       صالون های فاتحه خوانی زنانه :-

 این مدیریت باداشتن ( 11 ) صالون فاتحه خوانی زنانه آماده خدمات برای همشهریان محترم بوده که درنواحی های ذیل موقعیت دارند:

·         صالون فاتحه خوانی زنانه در مکرویان سوم.

·         رر              رر          درحصه اول خیرخانه مینه.

·         رر               رر         درحصه سوم خیرخانه مینه.

·         رر               رر         در کارته 4

·         رر              رر          درکارته نو.

·         رر              رر          درده دانا.

·         رر              رر          درشهرنو.

·         رر              رر          درخوشحال خان مینه.

·         رر              رر          درچهلستون .

·         رر              رر          درباغ قاضی.

·         رر              رر          درارزان قیمت.

میباشد . که درمقابل تکس ( 1000) یکهزار افغانی همشهریان محترم کابل میتوانند مراسم فاتحه خوانی زنانه شانرا دروقت وزمان معین برگذار نمائیند.

2.      موترهای جنازه :-

موترهای جنازه درمقابل تکس وضع شده ازطرف اداره محترم شاروالی کابل نظربه کیلومتر های آن متفاوت بوده وهمشهریان محترم عندالضرورت برای مراسم خاکسپاری جنازه های شان میتوانند استفاده نمائیند.

4.      دفن اجساد مجهول الهویه:-

 

 دربرگیرنده آنعده جسد های فوتی میگردد که درحوادث ترافیکی ،حملات انتحاری وامراض مختلف وفات مینمایندواجسادشان بنسبت نبود ورثه  به طب عدلی انتقال می گردد که بعداً اجساد شان مکتوبی از طب عدلی به این ریاست معرفی می گردد که بعداز طی مراحل رسمی و اداره اجساد از طب عدلی به شستن و نماز جنازه به مسول دفن اجساد این ریاست تسلیم و در حضیره شاروالی کابل و اقع قله حشمت خان دفن خاک می گردد.