ریاست مالی و اداری

 

معرفی مختصر ریاست مالی و اداری شاروالی کابل: 

ریاست مالی و اداری یکی از ریاست های کلیدی شاروالی کابل بوده و به حیث ستون فقرات شاروالی کابل کارمینماید.

تشکیل این ریاست  دارای یک بست معاونیت حسابی ، یک بست مدیریت عمومی خدمات و به تعداد (12) مدیریت میباشد که وظایف خویش را در مطابقت به لایحه وظایف این ریاست انجام میدهند. با روی کار امدن رهبری جدید، قانون مداری و شفافیت در تمام پروسه های کاری این ریاست و مدیریت های آن با جدیدیت تمام در نظر گرفته میشود.

ارائه خدمات عمومی یکی از مهم ترین وظایف این  ریاست میباشد. مسئولیت فراهم آوری خدمات حمایوی، تهیه و تدارکات اجناس ، مواد ساختمانی و سرکسازی ، روغنیات و پرزه جات وسایط از جمله مهمترین وظایف این ریاست بشمار میرود. ساختار بودجه و تشکیل سال مالی شاروالی کابل هم یکی دیگر از  وظایف مهم این  ریاست میباشد. این ریاست همچنان مسئولیت اجراء حواله های معاشاتی وپرداخت ها را به عهده دارد  و در اجراء و تهیه نمودن هرگونه پیشنهادات اصولی ادارات محترم شاروالی اقدامات  بموقع و قانونی می نماید.  تنظیم وسایط  ، ثبت اجناس  خریداری شده ، تهیه قرطاسیه و مفروشات دفتر نیزازجمله وظایف اینریاست بوده و میباشد.