ریاست منابع بشری

معرفی مختصر ریاست منابع بشری شاروالی کابل: 

ریاست منابع بشری یکی از ریاست های کلیدی شاروالی کابل است که مسوولیت مستقیم مدیریت امور مربوط به منابع بشری اعم از استخدام، ارتقای ظرفیت، ترفیع و غیره مواردمربوط به کارمندان این اداره را بدوش دارد. این ریاست در تشکیل فعلی خود دارای سه آمریت (آمریت استخدام، آمریت ارزیابی اجراات و سوانح، آمریت آموزش وانکشاف منابع بشری) و مدیریت اجراییه بوده و دارای تعداد 21 کارمند و 4 کارکن خدماتی دارد.

پنج ماه قبل، خانم مقدسه یورش، یک تن از کادرهای تحصیل یافته در کشور امریکا توسط محترم سرپرست شاروالی کابل به رهبری این ریاست گماشته شده و از آن تاریخ ببعد، تغییرات زیادی در فعالیت های این ریاست بوجود آمده است.

 

 

 

ریاست منابع بشری متعهد است تاکارمندان ورزیده و مجرب را استخدام، آموزش و در شاروالی کابل جذب نماید، تا آنها در عرضه خدمات بهتر به شهروندان کابل مثمر واقع گردند. هدف ریاست منابع بشری این است تا به تمام  بیش از ۷۰۰۰کارکن شاروالی کابل در راستای حیطه کاری اش یعنی از مرحله درخواست متقاضی جهت استخدام الی تقاعدک ارکن کمک کند.

شهروندان محترم کابل میتوانند در رابطه با موارد آتی با ما تماس بگیرند:چه شما شهروند کابل هستید ویا در شاروالی ایفای وظیفه مینماید و یا هم منحیث مراجعه کننده، قراردادی یا درخواست کننده شغل هستید با شاروالی کابل در تماس شوید، ریاست منابع بشری شاروالی کابل در خدمت شما قراردارد.

* در صورتیکه میخواهند در مورد فرصتهای کاریابی در شاروالی کابل معلومات بدست آورند.

* هنگام بروز اختلاف با کارکنان شاروالی کابل.

 

همچنان کارکنان محترم شاروالی میتوانند در رابطه با موارد ذیل تماس بگیرند، یعنی در صورتیکه:

* آنها در مورد فرصت های آموزشی و ارتقای ظرفیت سوال داشته یا معلومات بخواهند.

* آنها بخواهند شکایت درج کنند.

* آنها در مورد امتیازات یا تادیات سوال داشته باشند.

و یا سایر موارد که مربوط به ریاست منابع بشری باشد.

 

به امید عرضه خدمات بهتر و بیشتر به شهریان محترم کابل!

آدرس: شاروالی کابل، ریاست منابع بشری

 

 

 

 

اشتراک مقامات عالی رتبه شاروالی کابل در برنامه های آموزشی و سفر های علمی

 

 • سفر علمی به کشور های مالیزیا و هند.
 • سفر به کشور ترکیه و انجام ملاقات های متعدد با سکتور خصوصی کشور ترکیه که این برنامه با کمک جایکا انجام گرفت.
 • سفر به ایالات متحده امریکا برای بازدید و آشنایی با سیستم های مالی شهری.
 • شرکت در برنامه آموزشی انکشاف و بازسازی شهری به کمک جایکا در جاپان.
 • شرکت در برنامه کاهش خطرات شهری که در کشور هند برگزار گردید.
 • اشتراک در پلات فارم دانش شهری درسریلانکا.
 • شرکت در برنامه آموزشی تحت عنوان بهبود و تقویت ظرفیت افغانها برای انکشاف مؤثر در جاپان.

 

اشتراک کارمندان دربرنامه های آموزشی انستیتوت خدمات ملکی

 

 • اشتراک دونفرازکارمندان در برنامه آموزشی ارتقای ظرفیت کاری کارمندان تدارکاتی در برنامه متوسط تدارکات عامه ازتاریخ 20/1/1390 الی 31/1/1390 درانستیتوت خدمات ملکی .
 • اشتراک دونفراز کارمندان در برنامه آموزشی ارتقای ظرفیت کاری کارمندان ادارات تدارکاتی در برنامه متوسط تدارکات عامه ازتاریخ 13/2/ الی 4/3/1390 درانستیتوت خدمات ملکی
 • اشتراک دونفرازکارمندان ریاست حفظ ومراقبت کار درپروگرام آموزشی ازتاریخ 3 الی 30 اگست 2011 درکشورهندوستان .
 • اشتراک دوتن از کارمندان  درپروگرام آموزشی  "  Training Course on Beyond Climate Change Impacts on Water resource Biodiversity Communication The Role of Society     ازتاریخ 6 الی 24 جون 2011 درکشورشاهی تایلند .
 • اشتراک سه تن ازکارمندان در برنامه آموزشی ارتقای ظرفیت کاری کارمندان ادارات تدارکاتی در برنامه متوسط تدارکات عامه   بتاریخ 25/4/1390 درانستیتوت خدمات ملکی .
 • اشتراک یک تن ازکارمند منابع بشری  درمجلس سه ماهه فعالیتهای اداره های اطلاعات وارتباط عامه نهاد های خدمات  ملکی درتالاروزارت اقتصاد . ازتاریخ 19 سرطان 1390 به ساعت 9 صبح.
 • اشتراک یک تن ازکارمند تنظیف دربرنامه آموزشی ارتقای ظرفیت تدارکات بتاریخ  1/5/1390 درانستیتوت خدمات ملکی . .
 • اشتراک 10 تن از  کارمندان در برنامه ارتقای ظرفیت  برای کارکنان ادارات مرکزی دررابطه به مدیریت پروژه وپروپوزل نویسی بتاریخ 1/5/1390 درمقرانستیتوت خدمات ملکی واقع افشارسیلو تعداد 10) تن از کارمندان .
 • اشتراک 4 تن ازکارمندان به پروگرام آموزشی  ازتاریخ  17اکتوبرالی 6 جنوری 2012 درکشورهند.
 • ورکشاپ یکروزه تحت عنوان استخدام به اساس شایستگی  برای روسای منابع بشری بتاریخ 16/12/1390 درتالارکمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی  برای یکتن از کارمند  شاروالی .
 • اشتراک سه تن به برنامه ابتدائی تدارکات عامه ازتاریخ 22 اسد الی 6/6/1390 درانستیتوت خدمات ملکی .
 • شتراک تعداد 4 تن ازکارمندان به پروگرام آموزشی Drinking Water and satiating  Program” Management Of Rural"
 • اشتراک دوتن ازکارمندان دربرنامه ابتدائی تدارکات بخش ارتقای ظرفیت تدارکات درانستیتوت خدمات ملکی ازتاریخ 22 اسد الی  6 سنبله سال 1390
 • اشتراک دوتن ازکارمندان به پروگرام آموزشی Training course on Bio Medical Waste Management ) ازتاریخ 5الی 17 دسمبردرکشورهند.
 • اشتراک تعداد 5 تن به یک پروگرام آموزشی Planning and management of sustainable Cities
 • اشتراک یک تن از کارمند ناحیه 15 به پروگرام آموزشی از تاریخ 11الی 22 دسمبر   2011 درکشور اردن .
 • اشتراک  دونفر از کارمندان  نواحی در برنامه ابتدائی تدارکات  اشتراک دو نواحی ازتاریخ 12/9/1390الی 28/9/1390 انستیتوت خد مات ملکی .

 

برنامه های آموزشی تکمیل شده در سال 1390 توسط پروژه ابتکار شهر کابل  

 

 • شهادتنامه بین المللی کمپیوتر (ICDL ) برای 300 تن از کارمندان شاروالی کابل.
 • آموزش کوتاه مدت تحت عنوان «اساسات مدیریت پروژه» PMI برای 53 تن از کارمندان شاروالی  کابل در کشور ترکیه.
 • برنامه آموزشی ایمنی برای 1200 تن از کارگران ریاست های محترم تنظیف، حفظ و مراقبت کار و حفظ و مراقبت مکروریانها.
 • کورس آماده گی کمپیوتر و انگلیسی برای 55 تن از  نامزدان برنامه مدیریت پروژه در ترکیه.
 • برنامه آموزشی پروپوزل نویسی برای 44 تن از روسا، معاونین و مدیران نواحی شاروالی کابل.
 • آموزش های ابتدایی برای  13 تن از  کارمندان مرکزی معلومات عامه  شاروالی کابل.
 • مدیریت جلسات برای 12 نفر از اعضای شورای زنان شاروالی کابل.

 

برنامه های آموزشی تکمیل شده در سال 1390 توسط پروژه ابتکار شهر کابل

 

 • برنامه آموزشی مهارتهای تفتیش داخلی برای 16 تن از مفتیشین ریاست محترم تفتیش داخلی.
 • برنامه آموزشی دیجیتل سازی اسناد برای 23 تن از کارمندان ریاست های مرکزی و نواحی.
 • اساسات حسابداری برای 13 تن از کارمندان ریاست محترم مالی و اداری شاروالی کابل
 • برنامه آموزشی بودجه سازی و بودجه برای 23 تن از کارمندان مالی ریاست های مختلف شاروالی کابل
 •  آموزش انکشاف پلان عملی عوایدی برای 20 تن از کارمندان مرتبط به بخش عواید از ریاست های مختلف شاروالی کابل
 • آموزش ترتیب جدولهای محاسبه برای 61 تن از کارمندان ریاست های مرکزی شاروالی کابل 
 • برنامه آموزشی سیستم مدیریت معلومات مالی  برای 12 تن از کارکنان ریاست عواید.

 

برنامه های آموزشی تکمیل شده در سال 1390 پروژه ابتکار شهر کابل

 

 • آموزش آسفالت ریزی برای 47 تن از کارگران ریاست حفظ و مراقبت کار.
 • آموزش داغگیری سرک و نظارت از سنگفرش نمودن برای 10 تن از کارمندان ریاست حفظ و مراقبت کار.
 • آموزش توتال استیشن برای 23 تن از کارمندان ریاست های حفظ و مراقبت و طرح و تطبیق پلان های شهری.

 

برنامه های آموزشی تکمیل شده در سال 1390 توسط پروژه ابتکار شهر کابل

 

 • آموزش کامپوستنگ برای 23 تن از کارمندان ریاست تنظیف در ساحه گزک کابل بصورت آموزش حین اجرای وظیفه .
 • آموزش جنگلداری شهری برای 32 تن از کارمندان ریاست سرسبزی.
 • آموزش آزمایش و لابراتوار مواد ساختمانی برای 12 تن از کارمندان ریاست حفظ و مراقبت کار.
 • آموزش توتال استیشن برای 8 تن از کارمندان ریاست حفظ و مراقبت کار.

 

برنامه های آموزشی جاری

 

 • برنامه رهبران آینده برای 50 تن از کارمندان جوان شاروالی کابل.
 • برنامه ام سی آی تی پی  برای 10 تن از کارمندان تکنالوژی معلوماتی شاروالی کابل.
 • برنامه آموزشی مدیریت  منابع بشری برای 15 تن از کارمندان ریاست منابع بشری شاروالی کابل .
 • برنامه آموزشی راننده گی برای 22 تن از دریوران جدید التقرر ریاست محترم تنظیف.

 

برنامه های آموزشی که به زودی توسط پروژه ابتکار شهر کابل آغاز میگردد

 

 •   برنامه رهبران آینده برای 50 تن از کارمندان جوان شاروالی کابل در دور دوم.
 • شهادتنامه بین المللی کمپیوتر برای 200 تن دیگر  از کارمندان شاروالی کابل در دور دوم.
 • برنامه رهبریت ارشد برای 20 تن از مقامات عالی رتبه شاروالی کابل.
 • برنامه جی آی اس برای 10 تن از کارمندان ریاست طرح و تطبیق.
 • برنامه رهبری برای 15 تن از شورای زنان  شاروالی کابل.
 • برنامه آموزشی راننده گی برای 22 تن از دریوران جدید التقرر ریاست تنظیف.
 • برنامه ایمینی شخصی برای 200 تن از کارمندان ریاست حفظ و مراقبت کار.
 • برنامه مهارتهای مطبوعاتی برای 40 نفر از کارمندان شاروالی کابل.
 • کورس آموزش زبان انگلیسی برای 10 تن هئیت رهبری شاروالی کابل..

 

گراف تشکیلاتی شاروالی کابل