ریاست تفتیش داخلی

 معرفی مختصر ریاست تفتیش داخلی شاروالی کابل: 

ریاست تفتیش داخلی یکی از ریاست های مهم وکلیدی در ساختار شاروالی کابل میباشد که به اساس مصوبه شماره(2644) مورخ 17 قوس 1395 شورای وزیران ایجاد گردیده است وصلاحیت  دارد تا امورات اداری، مالی، عوایدی، حقوقی ،تخنیکی وتدارکاتی تمام ریاست ها وادارات مربوط به شاروالی کابل را درروشنایی قوانین نافذه کشور ومقررات داخلی شاروالی تفتیش وارزیابی نماید.ریاست تفتیش داخلی درتشکیل خویش رئیس، معاون، امریت عمومی تحلیل، شش آمریت گروپ  تفتیش، مدیریت تحریرات ومدیریت نظارت دارد.