ریاست کنترول ساختمانهای اساسی

 

معرفی مختصر ریاست کنترول ساختمانهای اساسی شاروالی کابل: 

ریاست کنترول ساختمانهای اساسی به مثابه یکی از واحد های اداری وفنی مسولیت نظارت از کنترول ساختمانها، اعم از جاده ها وتعمیرات موجود در داخل محدوده ماسترپلان شهری میباشد. این ریاست تحت هدایت مستقیم معینیت ترانسپورت وظایف محوله خویش را به پیش میبرد و در تشکیل فعلی خویش دارای یک ریس، یک آمریت و شش مدیریت میباشد که در مجموعا دارای  (40) مامور و (7) اجیر میباشد.

 

ریاست کنترول ساختمانهای اساسی با مقام محترم شاروالی کابل، معینت ترانسپورت ، ریاست پالیسی و انسجام،  وریاست طرح و تطبیق پلانهای شهری در جهت تطبیق ماستر پلان  شهر کابل مبنی بر نوسازی و بازسازی شهرکابل همکار میباشد . فعالیت این ریاست در چوکات  قوانین، فرامین و مقررات و مصوبات مرعی الاجرا دولت جهوری اسلامی افغانستان بوده و دارای واحد بودجوی و مهر بخصوص خویش میباشد. 

 

طرزالعمل ویزه نقشه های ساختمانی در محدوده ماستر پلان شهر کابل

این طرزالعمل مطابق بند 11 ماده 7 مقرره تطبیق ماستر پلان منتشره جریده رسمی 794 مرتبه سال 1421 هجری قمری ترتیب گردیده است.

نقشه های تمام ساختمانهای دولتی ، افراد واشخاص از قبیل (رهایشی ، تجارتی ، عام المنفعه ، صنعتی ، صحی ، تعلیمی ، مذهبی ، کلتوری ، سپورتی ، تفریحی وغیره) مطابق صنف بندی ساختمانها در محدوده ماستر پلان شهر کابل توسط کمیسیون که در چوکات ریاست طرح وتطبیق پلانهای شهری شاروالی کابل فعالیت دارد بررسی وویزه میگردد وکمیسیون متذکره عالی ترین مرجع تخنیکی وفنی بوده وبه منظور تائید ویا رد نقشه های ساختمانی در روشنایی نورمها ،قوانین ومقررات فنی ، تخنیکی وشهرسازی با در نظر داشت منافع ملی فعالیت مینماید.

  -A کمیسیون ویزه نقشه ها متشکل از اعضای ذیل میباشد:

 

1-    رئیس طرح وتطبیق پلانهای شهری ویا نماینده با صلاحیت وی به حیث رئیس کمیسیون

2-    آمر عمومی تعمیرات وآمر عمومی شهر سازی ویا نماینده با صلاحیت شان به حیث معاونین کمیسیون

3-    مدیر پلاسازی ویا شخص با صلاحیت شان به حیث عضو

4-    مدیر ماستر پلان ویا شخص با صلاحیت شان به حیث عضو

5-    مدیر سرکسازی ویا شخص با صلاحیت شان به حیث عضو

6-    مدیر مهندسی ویا شخص با صلاحیت شان به حیث عضو

7-    مدیر انجنیری ویا شخص با صلاحیت شان به حیث عضو

8-    مدیر اقتصاد شهرسازی ویا شخص با صلاحیت شان به حیث عضو

9-    مدیر مدیریت برق ویا شخص با صلاحیت شان به حیث عضو

10-            مدیر مدیریت کانالیزاسیون ویا شخص با صلاحیت شان به حیث عضو

11-            مدیر مدیریت تهویه وتسخین ویا شخص با صلاحیت شان به حیث عضو

نماینده ریاست های محترم ترافیک ، اطفائیه ، ابرسانی وسایر ارگان های ذیدخل عندالضرورت میتوانند حین بررسی وویزه نقشه ها ی ساختمانی در کمیسیون ویزه نقشه ها دعوت وحضور یابند. وحق ابراز نظر را در ساحه کاری شان دارا بوده وامضای شان در فیصله ها اخذ خواهد گردید . قابل ذکر است که تمامی اعضای فوق الذکر کمیسیون ویزه نقشه ها تحصیلات عالی (لیسانس وبالاتر از آن ) وتجربه کاری وفهم مسلکی کافی در رشته خاص خود را باید دارا باشند.در صورت غیابت یکی از اعضای کمیسیون انجنیر بخش مربوطه که از تجربه ومهارت مسلکی واداری کافی برخوردار باشد در اجلاس کمیسیون اشتراک نموده واز عین صلاحیت های اعضای کمیسیون برخوردار شده میتواند.

-B   وظایف مشخص اعضای کمیسیون ویزه نقشه ومنشی آن :

1-    وظایف منشی کمیسیون : مدیر صدور نقشه ریاست طرح وتطبیق پلانهای شهری منحیث منشی کمیسیون بوده وامورات ذیل جز وظایف شان میباشد .

 

·        جمع بندی اسناد ونقشه های متقاضی جهت ویزه واطمینان از تکمیل بودن آن .

·        تدویر جلسات منظم وعندالضرورت جهت کمیسیون ویزه ومطلع ساختن اعضای کمیسیون .

·        پیشکش نمودن اسناد ونقشه های مربوطه جهت ویزه به اعضای کمیسیون .

·        در صورت موجودیت کمبودات و مشکلات فنی وتخنیکی در اسناد  ، ارسال اسناد جهت اصلاح واکمال آن ذریعه استعلام رسمی به شعبات ذیربط .

·        در صورتیکه متقاضی طی مراحل نقشه های خویش را بطور سریع تقاضا داشته باشد مطابق لوایح در قسمت طی مراحل آن اقدام به موقع نماید.

·        اخذ اورق رسمی کمیسیون بعد از امضاء و تائیدی مسولین هر بخش مبنی بر اصلاح نظریات وانتقادات مربوط  وتحریرمتن واحد موضوعات مربوط ویزه نقشه در سه شیت مهندسی ویا سایت پلان همان ساختمان ، وارسال آن جهت ملاحظه وامضای اعضای کمسیون .

·        ارسال اسناد ونقشه ها به مدیریت سنجش وبرآورد جهت اخذ تکس نقشه های ساختمان.

·        پیشکش اسناد نهایی ضم کتاب ثبت وراجستر مدیریت صدور نقشه های ویزه شده به اعضای کمیسیون جهت امضا.

·        ارسال یک کاپی نقشه های مربوطه بعد از مهر وامضا به ریاست کنترول ساختمانهای اساسی ، آرشیف نقشه ها و تسلیمی یک کاپی به شخص مالک

 

2-    اعضای فنی وتخنیکی کمیسیون :

 

·        اسناد مربوط متقاضی را در پرتو مقرره صنف بندی ساختمانها وسایر موضوعات مربوطه آنرا مشترکاً ملاحظه نموده ودر صورت مشاهده مشکل ادرای ، ساحوی ویا تخنیکی جهت اصلاح وتکمیلی اسناد آن رسماً ذریعه ورق مربوط کمیسیون به شعبات مربوط ویا متقاضی  ابلاغ میدارد.

·        از اینکه کمیسیون  متشکل از بخش ها در رشته های مختلف بوده هریک از اعضا نقشه های  مربوط به بخش مدیریت خویش را بررسی نموده ودر صورتیکه در نقشه کدام مشکل تخنیکی وجود داشته باشد ذریعه فورم رسمی کمیسیون اصلاح آنرا از دیزاین کننده آن مطالبه نموده میتواند.

نوت : بررسی طرح ودیزاین سرک ، پل وپلچک ، دیزاین مهندسی واسترکچر ساختمان ، دیزاین شبکات انجنیری ( برق ، ابرسانی ، کانالیزاسیون ، مرکز گرمی ) وغیره وظیفه بخش های مربوطه آن بوده ومسولیت متوجه تمام اعضای کمیسیون نمی باشد.

-C  ترتیب نقشه ها :

1- طرح ودیزاین نقشه های بخش مهندسی ساختمان :  با در نظر داشت نورمهای مهندسی (کلتوری ومنطقوی ) ، رفاع ،مسایل اقلیمی ، زیبای نمای شهر وبا طرح معقول بمقیاس های لازمه مطابق نورم وبصورت واضح ضم کاپی هارد  ( درصورتیکه کمپیوتری باشد ) ضم کاپی سافت ترتیب ومتشکل از پلان های ذیل باید باشد:

·        سایت پلان ( پلان موقعیت ساختمان) .

·        پلانهای افتاده منازل وپلان پوشش بام با مشخصات آن .

·        حد اقل دو نمای ساختمان ویا دور نمای تعمیر ( پرسپکتیف ) .

·        قطع عرضی ویا طولی ساختمان (دو قطع ویا اضافه تر از آن در صورت مغلقیت ساختمان ) .

·        دیتایل ها مورد ضرورت بمقیاس لازمه آن .

·        نقشه مربوط چاه سپتیک .

 

2-    طرح ودیزاین نقشه های بخش سترکچر ساختمان : مطابق طرح مهندسی  با در نظر داشت طرح معقولیت ، استحکامیت واقتصادیت ساختمان بصورت واضح ومطابق نورم های ساختمانی بمقیاس های لازمه ترسیم ومتشکل ازاسناد و پلان های ذیل باید باشد:

·        ارایه کاپی سافت ویا کاپی هارد دیزاین ساختمان .

·        در صورتیکه منازل ساختمان اضافه از دو منزل باشد ارایه اسناد تست خاک .

·        وضاحت عناصر اساسی وفرعی ساختمان . به شکل جداول ، مقاطع و یا به شکل مشرح مانند:

( پلان سیخ بندی تهداب ها با مقاطع مربوطه آن ، پلان سیخبندی پایه های اساسی وفرعی ساختمان با مقاطع مربوطه آن ، پلان سخبندی پوشش های منازل با مقاطع مربوطه آن ، پلان سیخبندی گادر های اساسی وفرعی با مقاطع مربوطه آن ، پلان سیخبندی زینه های اساسی وفرعی ساختمان ، لفت ، پاراپیت بام وسایر عناصر دیزاینی تعمیر که ضرورت به سیخبندی و تشریح داشته باشد ، پلان سیخبندی مکمل چاه سپتیک با دیتایل های مربوطه آن  ) .

 

3-    طرح ودیزاین نقشه های بخش سیستم برق رسانی ساختمان :  مطابق طرح مهندسی بصورت واضح ومطابق نورم بمقیاس های لازمه ترسیم ومتشکل از پلان های ذیل باید باشد:

·        نقشه های برق قوی شبکه داخلی ساختمان مطابق طرح مهندسی .

·        نقشه های شبکه داخلی تعمیر در قسمت ضد الماسک ، برق ضعیف وتیلفون (در صورت ضرورت)

·        نقشه های سیستم گرم کننده وسرد کننده ( A C  ) تعمیر شبکه داخلی ساختمان  (در صورت ضرورت)

·        طرح شبکه خارجی تعمیرات ، پارکها وتنویر سرکها وغیره (برای طرح پلان های شهری)

·        لست مشخصات سیستم های فوق الذکر

 

4-    طرح ودیزاین نقشه های بخش سیستم آبرسانی داخلی وخارجی :  ساختمان مطابق طرح مهندسی بصورت واضح ومطابق نورم بمقیاس های لازمه ترسیم ومتشکل از پلان های ذیل باید باشد:

·        نقشه های آبرسانی وکانالیزاسیون داخلی تعمیر مطابق نقشه های مهندسی طرح شده

·        نقشه دیاگرام های آبرسانی وکانالیزاسیون .

·        لست مشخصات سیستم آبرسانی وکانالیزاسیون .

·        سیستم اطفائیه به اساس نورم با در نظر داشت حجم تعمیر (در صورت ضرورت)

·        طرح شبکه خارجی سیستم آبرسانی وکانالیزاسیون (برای طرح پلان های شهری)

·        دیزاین تصفیه خانه فاصل آب (برای طرح پلان های شهری)

·        محاسبه هایدرولیکی سیستم آبرسانی وکانالیزاسیون (در صورت ضرورت)

 

5-    طرح ودیزاین نقشه های بخش تهویه وتسخین ساختمان : مطابق طرح مهندسی بصورت واضح ومطابق نورم بمقیاس های لازمه ترسیم ومتشکل از پلان های ذیل باید باشد.

·        طرح شبکه داخلی سیستم تهویه تعمیرات وتاسیسات مطابق طرح مهندسی (در صورت ضرورت)

·        طرح سیستم تسخین ساختمان (در صورت ضرورت)

·        بخارخانه ها (برای طرح پلان های شهری)

·        بایلر حاوس ها ( سیستم گرم کننده برای ساحات کوچک ) (در صورت ضرورت)

·        طرح شبکه خارجی تسخین تعمیرات به شکل کامپلکسی (برای طرح پلان های شهری)

·        لست مشخصات سیستم تهویه وتسخین .

·        دیاگرام های سیستم مرکز گرمی .

 

6-    طرح ودیزاین نقشه های بخش سرکها ، پلها: طرح و دیزان سرک ها و پل ها با درنظر داشت تست های ضروری خاک ولود ترافیک جاده صورت گرفته و کرف ها وتقاطع سرک ها ، عرض و سلوپ آبریزه پیاده رو ، مسیر حرکت آبهای سطحی جویچه ها ونقطه وصل آن با شبکه عمومی ترسیم ومتشکل ازاسناد و پلان های ذیل باید باشد:

·        سافت و یا هارد کاپی دیزاین سرک و یا پل

·        پلان سروی توپوگرافی وفوتو هوایی ساحه مطلوبه

·        پلان مسیر طرح شده سرک مورد نظر

·        تراش طولی سرک مورد نظر

·        دیتایل جویچه ها ، پلچک ، دیوار های استنادی و ساختمانهای پیاده رو ها

·        دیتایل تقاطع ها وچهارراهی ها

·        تثبیت مقاومت خاک بدنه سرک در فواصل مختلف (تست های لابراتواری C B R) .

·        مسیر جریان آب جویچه ها ونقطه وصل آن به شبکه عمومی .

·        محاسبات احجام کاری .

·        مقاطع عرضی محاسبوی در هر 20 الی 50 متری (مطابق دیزاین)

 

نقشه های مرتبه توسط انجنیران خارج کشور :

 

شرکت ها وانجنیران داخلی وخارجی باید اسناد مجوز قانونی طرح ودیزاین نقشه ها داشته باشد و نقشه هائیکه توسط انجنیران خارجی طرح ودیزاین میگردد عین ویژه گی نقشه های رادارد که توسط انجنیران داخلی طرح ودیزاین میگردد مشروط براینکه نورمهای تخنیکی و مسایل اقلیمی ، کلتوری ، فرهنگی وهماهنگی نمای شهری شهر کابل را در نقشه های خود مراعات نموده باشد نقشهای متذکره هم مانند سایر نقشه ها توسط بخش های مربوطه بررسی شده وهر گاه در نقشه ها مشکلات فنی وتخنیکی وسایر موضوعات مربوطه بمشاهده برسد طراح و دیزاینر آن مکف به اصلاحات آن میباشد.

 

نوت : معیاد تکمیل و اصلاحات نقشه توسط دیزاینر بخش های مربوطه آن شامل معیاد طی مراحل پروسه صدور مجوز ساختمان نمیباشد.

طرز العمل سند بهره برداری ساختمان

 مالکین ساختمانها بعد از اعمار فیصدی معین ساختمان وتصدیق آن از طریق مراجع مربوطه  قباله از طریق محاکم اخذ میدارند وقباله متذکره سندی تصرف بر ملکیت بوده ولی به هیچ صورت سندی مبنی بر مقاومت ، رفاعیت واستحکامیت ساختمان شده نمیتواند بناً ایجاب مینماید که هر ساختمان قانونی جهت اطمینان از  استحکامیت ، رفاعیت ، وسایر موضوعات مرتبط به آن باید سند تصرف وبهره برداری از ساختمان را داشته باشد خصوصاً در شهرک های با ساختمانهای بلند منزل باید استفاده کننده گان با ملاحظه سند بهره برداری از ساختمان اعمار شده اطمینان حاصل نموده وبا خاطر آسوده در آن بودوباش داشته باشند.

هدف :

این طرزالعمل به منظور اطمینان از مقاومت ، استحکامیت و قانونی بودن ساختمانها موجوده وساختمانهایکه در آینده در شهر کابل اعمار میگردد وضع میگردد.

اصطلاحات آتی در این طرزالعمل مفاهیم ذیل را افاده میکند :

سند ملکیت : سند رسمی است که بطور موقت الی تکمیلی فیصدی تعین شده اعمار ساختمان واخذ قباله برای متقاضی ساختمان بعد از طی مراحل قانونی اسناد توزیع میگردد.

سند بهره برداری  : سندی که در آن مصونیت ورفاعیت ساختمان تائید شده وبعد از تکمیلی ساختمان وبررسی آن از طریق مراجع مربوطه برای مالک ساختمان یا جایداد اعطا میگردد.

سند بهره برداری موقتی یا مرحله وار :   سندی است الی تکمیل ساختمان به طور مکمل واخذ سند بهره برادری به طور موقت یا مرحله وار برای مالک ساختمان یا جایداد اعطا میگردد .

تجارب نشان داده که بعضی از مالکین جایداد ها بعد از اخذ قباله شرعی دست به تخلفات ساختمانی زده وخود سرانه تغیرات دلخواه را در ساختمان خویش ایجاد نموده اند روی این ملحوظ اخذ سند بهره برداری بمنظور جلوگیری از تخلفات و اطمینان از اجرای پروسه های کاری ساختمان در مطابقت با نقشه های ویزه شده برای تمامی ساختمان ها حتمی بوده ولی با درک شرایط اقتصادی کنونی جامعه ومردم لازم پنداشته میشود تا الی توزیع سند بهره براری بعد از تکمیل ساختمان ، سند بهره برداری موقتی یا مرحله وار برای ساختمانهای که مالکین آن بنا بر دلایل مختلف توانمندی تکمیل ساختمان را در کوتاه مدت ندارند اعطا گردد .

مراحل توزیع سند بهره برداری ساختمان :

1-    اخذ فورم مخصوص در بدل مبلغ 5000 افغانی از ریاست کنترول ساختمان های اساسی .

2-    ارایه اسناد لازم از قبیل سند ملکیت ، نقشه های ویزه شده ، ژورنال تطبیق پروسه های کاری ساختمان.

3-    بازدید از ساحه وملاحظه اسناد لازم توسط مسولین مربوط .

4-    در صورت موجودیت تخلف ساختمانی اقدام به رفع تخلف متذکره گردیده .

5-    تصدیق وامضا مسولین که اسناد وساحه را ملاحظه نموده اند در صورت تکمیل بودن ساختمان وعدم موجودیت تخلف .

6-    امضا های رئیش کنترول ساختمانهای اساسی ، معین ساختمانی ومقام شاروالی کابل .

7-    ثبت وراجستر فورم متذکره بعد از تکمیلی پروسه آن در کتاب ثبت اسناد شاروالی کابل وصدور آن به مالک ساختمان.

 

مراحل فوق الذکر در دیاگرام ذیل نشان داده شده است :

 

اخذ فورم

ارایه اسناد لازم

باز دید از ساحه

در صورت ملاحظه تخلف

در صورت عدم ملاحظه تخلف

امضای رئیس ریاست کنترول ساختمانهای اساسی 

تصدیق وامضا مسولین که از ساحه بازدید نموده اند

اقدام به رفع تخلف

امضای معین امور فنی وساختمانی شاروالی کابل

 

امضای مقام شاروالی کابل

صدور سند بهره برداری ساختمان

 

نوت : مراحل اعطای سند بهره برداری موقتی یا مرحله وار مانند مراحل اعطای سند بهره برداری دایمی بوده صرف در مراحل مختلف طبق پروسه فوق بطور موقت توزیع میگردد.

تجدد سند بهره برداری :

1-    ساختمانهای که در اثر حوادث طبیعی ویا غیر طبیعی صدمه دیده وباعث عدم فعالیت آن گردد در حالات ذیل مکلف به تجدید سند بهره برداری میباشد .

الف - درصورتیکه در ساختمان دراثرحوداث قسماً به دیوارهای جداکننده ، کلکین ها ودروازه ها ، وسیستم شبکات انجنیری صدمه رسیده وقابل تعویض ویا تخریب دانسته شود مالک ساختمان بعد از اطلاع کتبی واخذ نظریات انجنیران ریاست کنترول ساختمانهای اساسی وبعد از احیا مجدد ساختمان سند بهره برداری خویش را در بدل مبلغ 5000 افغانی تجدید نموده میتوانند.

ب - در صورتیکه در عناصر اساسی ساختمان در اثر حوادث فوق الذکر صدمه وارد گردیده باشد در این حالت مالک ساختمان موضوع را کتباًاطلاع داده و اسناد تخنیکی وتحکیماتی را جهت مشاهده انجنیران ریاست کنترول ساختمانهای اساسی ارایه داشته وبعد از ابراز نظر پلانی وملاحظه اسناد ارایه شده طبق پروتوکول جدید میان مالک ساختمان وریاست کنترول ساختمانهای اساسی عمل شده وبعداً سند بهره برداری مجدد طبق تعامل فوق الذکر قابل توزیع میباشد.

2-    ساختمانهای که مالک آن خواهان تغیر فعالیت آن باشد.

در چنین حالت موضوع به مرجع تعین فعالیت پلانی ساختمان ارجاع گردیده چگونگی تغیر فعالیت ساختمان  بملاحظه ضروریات پلانی ( زونینگ) وایجابات زمانی ، حالت موجوده ساختمان و اسناد ارایه شده مالک ارزیابی گردیده درصورتی ارایه نظر موافق بعد از طی مراحل سند بهره برداری در بدل مبلغ 5000 افغانی تجدید میگردد.

3-    تجدید بهره برداری از ساختمانهای تاریخی :

در ساختمانهای تاریخی ، مساجد ،اماکن مقدسه وسایر ساختمانهایکه اصالت مواد ساختمانی وتاریخی بودن آن مطرح باشد بعد از معلومات مراجع ذیربط ( از قبیل ریاست حفظ ابدات تاریخی ، وزارت حج واوقاف و ریاست طرح وتطبیق پلانهای شهری ) ابتدا تمام عناصر ومواد ساختمانی آن بررسی شده واسناد مقاومت آن به اساس شاخص های دیزاین مطالعه شده ونتایج آن معه نقشه های ترمیماتی وتحکیماتی به مرجع راجستر نقشه ها سپرده شده وبعد از راجستر نقشه ها طبق تعامل صنف بندی ساختمانها اجراات صورت خواهد گرفت.

 

قانون تنظیم ساحات وساختمانهای غیر پلانی در محدوده ماستر پلان شهر

مقدمه :

جنگ های تحمیلی چند دهه ، دخالت وظیفوی در امورات شاروالی  ، غاصیبین ومافیای زمین وموجودیت زورمندان همه وهمه باعث گردیده تا بیشتر از 70 الی 80  فیصد ساختمانها در شهر بطور غیر قانونی وخود سرانه اعمار گردد و یکی از مشکلات عمده فراه راه شاروالی میباشد که باید جهت رفع این معضله اقدام جدی بعمل آید زیرا برعلاوه اینکه مانع بزرگ جهت تطبیق پلانهای شهری بوده بی نظمی وبی عدالتی را در شهر بمیان آورده است. که با در نظر داشت درک شرایط کنونی شهر موارد ذیل جهت رفع معضله ساختمانهای غیر پلانی ذیلاً ارایه میگردد.

اصطلاحات آتی در این قانون مفاهیم ذیل را افاده میکند.

1-    ساحات ویا ساختمانهای غیر پلانی :

به ساحات ویا ساختمانهای گفته میشود که بدون اخذ مجوز ساختمان از مراجع قانونی ذیصلاح خود سرانه توسط افراد واشخاص ویا ادارات اعماروساختمان شده باشد.

2-    ماستر پلان :

عبارت از طرح عمومی پلان انکشافی شهر بمنظور توسعه آینده شهر بوده که با در نظر داشت شاخص های شهری و رشد نفوس ، ساختار پلانی سیستم ترانسپورت شهری ، شبکات انجنیری ، ساحات تجارتی ، رهایشی ، صنعتی ، وخدماتی طرح وتطبیق میگردد.

3-    زون :

ساحات شهری که در ماستر پلان به منظور تفکیک وظایف و فعالیت های شهری به رنگ های مختلف مشخص شده است.

4-    شرید سبز:

قسمت از ساحه شهری که طبق نورمهای شهرسازی به منظور فضا سازی و ایجاد یک مسیر سبز حین طرح پلان شهری در نظر گرفته شده ومطابق آن در ساحه تطبیق میگردد.

5-    تیم تخنیکی :

تیم متشکل از انجینران مسلکی وبا تجربه که دارای سند رسمی معتبر بوده وصلاحیت بررسی اسناد تخنیکی را دارا باشد.

 

 

 

 

قانون تنظیم ساحات وساختمانهای غیر پلانی در محدوده ماستر پلان شهر

ماده ( 1 )

این قانون متکی به بند ( 1 ) و(11) ماده (16 ) وماده ( 17 ) قانون شاروالی ها مندرجه جریده رسمی 794 مرتبه سال 1421 هجری قمری وضع گردیده است.

ماده ( 2 )

هدف :

این قانون به منظور تنظیم وپلانی ساختن ساحات و ساختمانهای غیر پلانی وضع گردیده وبعد از تاریخ انفاذ این قانون با اعمار هر نوع ساختمان غیر پلانی برخورد قانونی صورت گرفته و متخلف آن به مراجع عدلی وقضایی معرفی و موضوع تعقیب خواهد گردید.

ماده ( 3 )

طرح و تطبیق پلان های شهری مطابق ماستر پلان منظور شده از جمله وظایف شاروالی بوده و ادارات ذیربط با شاروالی در تطبیق پلان همکاری نمایند.

ماده ( 4 )

درروند پلانی ساختن ساختمانهای غیر پلانی ادارات دولتی مانند ( وزارت داخله ، آب وبرق ، مخابرات وسایر ارگان های ذیربط) شاروالی را همکاری نموده وبه هیچ ساختمانی بعد از انفاذ این قانون که از طریق شاروالی سند قانونی داده نشده باشد آب ، برق وسایر خدمات زیستی را در اختیار متخلفین قرار نداده وآنها را مجبور سازند تا به شاروالی مراجعه وسند قانونی دریافت نمایند. ساختمان های غیر پلانی که قبلآ سند آب، برق و سایر خدمات زیستی را در اختیار داشته همچنان شامل این کتگوری میگردند.

ماده ( 5 )

شاروالی مکلف است تا با در نظر داشت ماستر پلان شهر با میتود های مختلف از قبیل ( تنطیم مجدد زمین ، زونینگ پلان وغیره میتود ها )  ساحات شهرک های ایجاد شده، ساحات وتمام ساختمانهای که غیر پلانی ایجاد گردیده ویا از طریق وزارت امور شهر سازی مجوز اخذ نموده را بررسی و در صورتیکه از لحاظ نورم های شهر سازی و موضوعات املاکی کدام مشکل نداشته باشد در قسمت پلانی ساختن آن اقدام نماید.

ماده ( 6 )

لست ساحات وساختمانهای که پلانی شده نمیتوانند:

1.     ساختمانهای که تحت والتاژ قوی برق ویا زون محافظوی آن اعمار شده باشند.

2.     ساختمانهائیکه در زون محافظوی سیل بر، دریا ها وشیله ها اعمار شده باشند.

3.     ساختمانهای که مانع وصل سرک های ضروری پروژوی گردیده و یا بسیار نزدیک به سرک ها وشاهراه ها بوده وبه مصونیت ترانسپورت خطر متوجه میسازد.

4.     ساختمانهای که درنشیب دامنه های کوه ها ، تپه ها که دارای میل بالاتر از 30 فیصد اعمار گردیده زیرا عرضه خدمات شهری برای آنها مشکل میباشد.

5.     ساختمانهای که در ساحات حفاظت شده ( محلات باستانی ، ساحات تاریخی ، وپارک های سبز عامه ملی وساحات سبز پلانی) اعمار شده باشند.

6.     ساحات وساختمانهای خودسر وغیر پلانی در محدوده ساحات پلانی کلاً ویا قسماً تطبیق شده. زیراحفظ وپلانی ساختن ساحات وساختمانهای غیر پلانی درساحات تطبیق شده پلانی برای سایر بلاک های اعمار شده پلانی از لحاظ نورمهای شهر سازی مشکلزا خواهد بود .

(ساحات که دارای پلان منظور شده بوده ولی پلان در آن محل هیچ تطبیق نگردیده ویا امکان حفظ ساحات پلانی وساختمانهای غیر پلانی از لحاظ فنی وشهر سازی در آن متصور باشد از این امر مستثنی میباشد.)

7.     ساختمانها ئیکه در مسیر شرید سبز پلانی و زون آبگیر ویا در ساحه محافظوی آن اعمار شده باشد.

8.     ساختمانهای که مطابق ماستر پلان جدید شهر بالای سرک های پلانی ( که تا کنون احداث نگردیده ) اعمار شده باشد

9.     ساختمانهای که بالای ساحات عام المنفعه پلانی از قبیل ( مکتب ، کودکستان ، شرید های سبز پلانی وغیره ) اعمار گردیده است.

10.            ساختمانهای اعمار شده که مطابق ماستر پلان شهر از لحاظ زون بندی قابل حفظ نباشد . بطور مثال : (ساختمان رهایشی در زون صنعتی در جوار فابریکه قابل حفظ نمیباشد ) وسایر همچو موارد.

11.            ساختمانهائیکه در زون محافظوی میدانهای هوایی، ساحه توسعوی میدانها ویا در مسیر محافظوی پرواز طیاره ها اعمار شده باشد.

 

ماده ( 7 )

ساختمانهای مندرج ماده ( 6 ) این قانون حق پلانی شدن را نداشته ، شاروالی بعد از بررسی و اخذ تدابیر وایجاد تسیهلات لازم زیستی برای باشنده های آن ( در صورتیکه مستحق باشند) بعد از انتقال آنها در محلات پلانی جدید ، ساختمانهای غیر پلانی شانرا تخریب نموده ساحات مذکور طبق زون بندی ماستر پلان وپلانهای شهری، قوانین ومقررات ساحات باستانی وتاریخی احیا گردد.

تقسیم بندی ساحات وساختمانهای غیر پلانی :

ماده ( 8 )

ساحات که بنام شهرکها و مجتمح رهایشی طی یک پلان منظم شهری بدون اخذ مجوز ساختمانی وبدون ثبت در دفاتر شاروالی در ساحه تطبیق گردیده ویا در حالت تطبیق میباشند.در صورتیکه در ساحات شامل ماده ( 6 )  این قانون موقعیت نداشته باشند ذیلاً با ارایه اسناد بعد از بررسی توسط تیم تخنیکی شاروالی پلانی ساخته میشوند.

 1 - مکلفیت های متقاضی:

 اسناد که یک متقاضی همچو ساحات برای پلانی شدن ساحه خویش باید ارایه نماید :

الف - فورم مخصوص برای پلانی ساختن ساحات غیر پلانی ویا درخواست تحریری از جانب (مالک شهرک یا وکیل شرعی وی ) .

ب - سند یا مدرک قانونی ملکیت ، تثبیت و تایید آن از طریق مراجع ذیربط.

ج - پلان توپوگرافی ، سروی جدید ساحه برای مشخص شدن ریلف ساحه و موجودیت ساختمان های اعمار شده درآن محل

د - پلان تفصیلی و پلان شبکات انجنیری که قبلاً طرح و در ساحه تطبیق شده است .

2 - مکلفیت های شاروالی :

 بررسی توسط تیم تخنیکی شاروالی وتنظیم مجدد ساحه شهرک با در نظرداشت طرح ماستر پلان شهر وخصوصیات ماده ( 6 )  وبا در نظر داشت ساختمانهای اعمار شده ساحه وهم آهنگی آن با ساحات همجوار صورت گرفته وبعداً پلان اصلاح شده آن منظوری مقام شاروالی را حاصل نموده قید  ،  ثبت وراجستر شاروالی شده و بعد از عقد پروتوکول میان شاروالی  ومالک شهرک وتعین تکس ساحات ( رهایشی وتجارتی ) اجازه فعالیت رسمی داده میشود.

شاروالی مطابق ماستر پلان شهر  تعداد منازل و سرکهای عمومی پیش بینی شده را تنظیم و تغیرات لازم را مطابق نورمهای های شهرسازی خصوصاً در رابطه به تاسیسات عامه در صورت ضرورت ایجاد مینماید.

ماده ( 9 )

درصورتیکه ملکیت شهرک شخصی تثبیت گردد مطابق مواد مندرجه ماده ( 8 ) عمل گردیده به استثنای حالات ذیل  :

1-    یک قسمت ملکیت شهرک دولتی تثبیت گردد وعملاً بالای آن ساخت وساز صورت گرفته باشد . در اینصورت مبلغ 150 فیصد (100فیصد پول قیمت زمین همراه با 50 فیصد جریمه )از فروش قیمت مجموعی جایداد از قرار فی متر مربع برویت مقرره منظور شده از مالک شهرک یا وکیل شرعی آن اخذ میگردد.

2-    یک قسمت ملکیت شهرک دولتی تثبیت گردد ولی بالای آن ساخت وساز صورت نگرفته باشد . در اینصورت زمین متذکره مطابق پلان مطروحه ومنظور شده از طریق شاروالی در بدل قیمت تعین شده برای مستحقین توزیع میگردد.

3-    درصورتیکه مالک شهرک ساحات دولتی را در داخل محدوده شهرک خویش بمنظور ساحات خدماتی ، وساحات سبز وآزاد استفاده نموده باشد در اینصورت مطابق بند (1) اجراات شود.

4-    در صورتیکه حین بررسی تیم تخنیکی وپروسه تنظیم مجدد ساحه سرک های عمومی در مطابقت به ماستر پلان وسایر تاسیسات عامه ضرورت پروژه بالای منازل ویا سایر تاسیسات که از قبل از طریق مالک شهرک به فروش رسیده واعمار شده باشند تخریب ومالک شهرک درقناعت آنها جوابگو میباشد.

5-    مالک شهرک مکف است تا ساحات خدماتی ، سبز وتاسیسات عامه مورد ضرورت پروژه را مطابق طرح پلان تنظیم شده ایجاد واعمار نماید.

ماده ( 10 )

بعد از طی مراحل مواد ماده ( 8 ) و ( 9 ) جهت اخذ تکس نقشه و ثبت وراجستر هر واحد ساختمان در شاروالی ، مالک شهرک مکلف به ارایه اسناد و نقشه های ( مهندسی ، انجنیری وشبکات انجنیری ) هر واحد ساختمان اعمار شده  با ذکر شهرت مالک ساختمان وارایه تضمین خط از مقاومت واستحکامیت ساختمان توسط دیزاین کننده واعمار کننده ساختمان میباشد که بعد از بررسی تیم تخنیکی قابل اجرا خواهد میباشد.  

ماده ( 11 )

 ساحات که بعد از ثبت وراجستر پلان ساخت وساز میشوند ومالکین آن نقشه های رسمی ویا ویزه شده اخذ میدارند حین اخذ ویا ویزه نقشه مکلف به ارایه تضمین خط از مقاومت واستحکامیت ساختمان توسط دیزاین کننده واعمار کننده ساختمان نمیباشند.

ماده ( 12 )

ساحات وسیع که به قسم انفرادی توسط افراد واشخاص ویا ادارات بصورت نسبتاً منظم مگرغیر رسمی وبدون مجوزساختمانی از شاروالی اعمار وانکشاف یافته است در صورتیکه در ساحات شامل ماده ( 6 ) این قانون موقعیت نداشته باشند به اساس تصمیم شاروالی ویا تقاضای کتبی اهالی همان ساحه ذیلاً بعد از بررسی توسط تیم تخنیکی شاروالی پلانی ساخته میشوند.

الف : مکلفیت های شاروالی کابل :

1.     نشراطلاعیه شاروالی کابل از طریق رسانه های جمعی به منظور پلانی ساختن ساحات مورد نظر.

2.     در صورت مراجعه اهالی ساحه، تفاهم شاروالی با اهالی ساحات مذکور.

3.     ترتیب پلان توپوگرافی وسروی ساحه با تمام مشخصات ساحوی به مقیاس لازم .

4.     ترتیب پلانهای شهری تنظیم مجدد ساحه با در نظر داشت طرح ماستر پلان شهر و نورمهای شهرسازی ، تنظیم سرکهای عمومی پیش بینی شده ،هماهنگی وارتباط سترکچرآن با ساحات همجوار.

5.     منظوری پلان تنظیم شده ساحه توسط مقام شاروالی  ، قید آرشیف وتکثیر پلان جهت طی مراحل بعدی به مراجع مربوط .

6.     درصورتیکه ملکیت دولتی ثابت گردد اخذ مبلغ 150 فیصد (100فیصد پول قیمت رمین همراه با 50 فیصد جریمه )از فروش قیمت مجموعی جایداد از قرار فی متر مربع برویت مقرره منظور شده از متقاضی یا وکیل شرعی آن .

7.     درصورتیکه ملکیت از اشخاص وافراد ثابت گردد اخذ مبلغ 65 فیصد از فروش قیمت مجموعی جایداد از قرار فی متر مربع برویت مقرره منظور شده از متقاضی یا وکیل شرعی آن .

8.     دعوا دو یا چند شخص بالای یک ساحه قابل سمع نمیباشد.

9.     پیگرد قانونی غاصبین مسولیت محاکم وادارات عدلی وقضایی بوده وفیصله ادارات مذکور بعد از پلانی ساختن ساحات نیز قابل تطبیق میباشد.

10.            طرح وتسوید لایحه وطرزالعمل مربوط در موارد مختلف این قانون وطی مراحل آن .

ب : مکلفیت های متقاضی :

 اسناد که یک متقاضی همچو ساحات برای ثبت وراجستر ساختمان شان باید ارایه نماید :

1.     اخذ فورم مخصوص برای پلانی ساختن ساحه ( رهایشی ویا تجارتی ) غیر پلانی ویا درخواست تحریری از جانب (متقاضی یا وکیل شرعی وی ).

2.     سند یا مدرک قانونی ملکیت وتثبیت آن از طریق مراجع ذیربط ( درصورتیکه ساختمان بالای ملکیت شخصی اعمار شده باشد.)

3.     ارایه نقشه های مهندسی ، انجنیری وشبکات.

4.     ارایه اسناد وتضمینات لازمه از مقاومت ساختمان اعمار شده ( تضمین خط دیزاین کننده وتضمین خط اعمار کننده)

5.     ارایه رسیدات  بانکی از درک تحویلی پول قیمت زمین، فیس انجنیر وفیس پلانی ساختن ساختمان غیر پلانی .

ماده (13 )

ساحات وسیع که بطور غیر منظم بدون در نظر داشت حداقل خدمات شهری اعمار وانکشاف یافته است در صورتیکه در ساحات شامل ماده ( 6 ) این قانون موقعیت نداشته باشند به اساس تصمیم شاروالی ویا تقاضای کتبی اهالی همان ساحه ذیلاً بعد از بررسی توسط تیم تخنیکی شاروالی پلانی ساخته میشوند.

ساحات شامل این ماده نیز مانند ساحات ماده ( 12 ) این قانون عمل شده ساحات متذکره با در نظر داشت حد اقل نورمهای شهرسازی و با استفاده از ( میتود تنظیم مجدد زمین و انکشاف مجدد زمین ، زونینگ پلان وسایر میتود های که در قسمت تطبیق وپلانی شده ساحه موثر باشد ) عمل شده بعد از بررسی تیم تخنیکی شاروالی همچو ساحات از حالت غیر پلانی خارج وپلانی میشود.

ماده ( 14 )

ساختمانهای که بالای ملکیت های شخصی به قسم انفرادی توسط افراد واشخاص ویا ادارات ( در ساحات پلانی ویا غیر پلانی ) بدون اخذ مجوز ساختمانی ویا خلاف نقشه اعمار گردیده است در صورتیکه در ساحات شامل ماده ( 6 ) این قانون موقعیت نداشته باشند به اساس تصمیم شاروالی ویا تقاضای کتبی مالکین آن ذیلاً بعد از بررسی توسط تیم تخنیکی شاروالی پلانی ساخته میشوند.

ساختمانهای که خلاف پلان ، خلاف نقشه های ویزه شده ویا در ساحات غیر پلانی خوسرانه بالای ملکیت های شخصی به قسم انفرادی اعمار شده با ارایه تضمین از مقاومت واستحکامیت ساختمان توسط دیزاین کننده ساختمان واعمار کننده آن وبررسی توسط مسولین شاروالی از لحاظ نورم های شهری(موجودیت پارکینگ ، نوع فعالیت ، اضافه تصرف از مساحت قابل ساختمان ، اضافه منزل از لحاظ زون بندی مطابق ماستر پلان ) ، محیط زیستی ، ساختمانهای همجوار وغیره مسایل شهری در صورتیکه مشکلزا باشد تخریب میگردد و در صورتیکه بعد از بررسی مشکلات فوق الذکر را نداشته ویا با کاهش منزل ومساحت اضافی وبا اصلاحات ضروری قابلیت حفظ را در پلان دارا باشد بعد از اخذ تکس های لازمه وفیس آنجنیران قیمت زمین با 10 چند جریمه از نزد متخلف قابل تحصیل وبعداً ساختمان متذکره ثبت وراجستر شاروالی گردد.( جز 2 ماده 24 قانون تخلفات ساختمانی )

ماده ( 15 )

ساحات که غیر پلانی بوده ومالکین آن خواهان امر اجازه تخریب واعمار مجدد آن را مینمایند در صورتیکه در ساحات شامل ماده ( 6 ) این قانون موقعیت نداشته باشند به اساس تقاضای کتبی مالکین آن و تصمیم شاروالی برای متقاضی بعد از تثبیت ملکیت مطابق زونینگ پلان ومشخصات آن اجازه ساختمان داده میشود.

ماده (16)

1-    شاروالی تصمیم گیرینده ( رد ویا تائید )، ووظیفه بررسی وارزیابی ساختمانهای غیر پلانی را حین پلانی ساختن داشته ولی هیچ مسولیت در قبال کیفیت ساختمان ویا خسارات ناشی از استفاده آنرا به عهده ندارند . مسولیت وپاسخگوی در قبال کیفیت ساختمان وخطرات ناشی از آن متوجه مالکین همچو ساختمانها میباشد.

2-    همچنان شاروالی منازل انعده از ساختمانهایکه از لحاظ زون بندی اضافه بوده ، ویا ازدیاد منازل آنها بعد از بررسی از لحاظ کیفیت ساختمانی ، عدم موجودیت پارکینگ کافی وسایر خدمات زیستی ویا از لحاظ امنیتی مشکل افزا باشد به مصرف مالک آن ( شخص اعمار کننده ) کاهش داده ویا تخریب نماید.

3-    بعد از بررسی ، ثبت وراجستر پلان ونقشه های ساختمانی هر نوع تغیر از پلان ونقشه راجستر شده تخلف پنداشته شده ومطابق قانون نخلفات ساختمانی با آن عمل میشود.

4-    دفتر اداری وتخنیکی مربوط مسولیت پلانی ساختن تمامی ساختمانهای غیر پلانی را داشته به استثنای :

ساختمانهای شامل ماده ( 6 ) وآنعده از ساختمانهایکه اسناد ارایه شده از جانب متقاضی آن ناقص و قابل قبول نباشد.

این قانون طی 16 ماده ترتیب وبعد از انفاذ موادیکه در سایر قوانین وهقرره ها مخالف آن یاشد ملغی میباشد.

مقرره تخلفات ساختمانی

فصل اول :احکام عمومی

ماده اول :

این مقرره متکی به حکم ماده (141) قانون اساسی وماده (16) قانون شاروالی ها وضع میگردد .

ماده دوم :

هدف :

این مقرره بمنظور جلوگیری از خود سری ها وتخلفات ساختمانی ، جلوگیری از اعمار ساختمانهای بی کیفیت وغیر مصئون ، تنظیم ومعیاری ساختن ساختمان ها در داخل محدوده ماستر پلان شهر وضع میگردد.

بعد ازنهایی شدن این مقرره لوایح ، مقرره ولایحه های مربوط حسب ضرورت توسط مراجع مربوطه ترتیب وبعد از تائید شورای اداری شاروالی قابل تطبیق خواهد بود.

ماده سوم :

اصطلاحات آتی در این مقرره مفاهیم ذیل را افاده میکند.

1-    ماستر پلان :

عبارت از طرح عمومی پلان انکشافی شهر بمنظور توسعه آینده شهر بوده که با در نظر داشت شاخص های شهری و رشد نفوس ، ساختار پلانی سیستم ترانسپورت شهری ، شبکات انجنیری ، ساحات تجارتی ، رهایشی ، صنعتی ، خدماتی وسایر فعالیت ها طرح وتطبیق میگردد.

 

2-    پلان تفصلی:

بمنظور تطبیق ماستر پلان در بخش های جداگانه شهر به تفصیل طرح گردیده وشامل تمام جزیات ماستر پلان به شکل تفصیلی برای ساحه مشخص مطروحه میباشد.

 

3-    سکیچ نهایی :

سندی است که بمنظور تعین موقعیت ساحه ساختمان برای افراد، اشخاص ویا دوایر دولتی طبق قانون طی مراحل گردیده که در اکثر آن موقعیت ساختمان، نوع فعالیت، تعداد منازل، مساحت واندازه های لازمه درج بوده وموافقه ادارات ذیربط نیز اخذ میگردد  ودر بعضی از آنها صرف ساحه با ذکر مشخصات درج بوده وموقعیت وارتفاع ساختمان مطابق نورمها تعین میگردد.

 

4-    ساحه تحت ساختمان: عبارت از ساحه میباشد که برویت اسناد قانونی مطابق نورمهای شهری برای اعمار ساختمان مشخص شده وبرویت پلان ویا سکیچ نهایی تعین میگردد.

 

 

 

5-    پلان تعدیلی:

عبارت از پلانی است که حین تطبیق به اساس ضرورت های شهری در قسمت تغیرات خصوصیات وظیفوی ساحات شامل ماستر پلان بعد از پیشنهاد اداره تطبیق کننده ماستر پلان ومنظوری مقام شورای وزیران ترتیب میگردد.

 

6-    پلان اصلاحی:

عبارت از پلانی است که به منظور رفع مشکلات تخنیکی وساحوی ویا ایجاد زیر بنا های تخنیکی مطابق ایجابات زمانی توسط اداره تطبیق کننده بعد از پلان منظور شده قبلی ترتیب وجاگزین آ ن میگردد.

 

7-    سکیچ اصلاحی:

عبارت از سندی است که بمنظور حل معضلات تخنیکی ، ساحوی جهت تطبیق درست پلان وبا ایجاد زیر بنا های تخنیکی با در نظر داشت ضروریات ساحوی وزمانی برای یک قسمت یا یک ساحه معین  از پلان منظور شده ترتیب میگردد وبعد از منظوری مقام شاروالی قابل اجرا میباشد

 

8-    ساحات پلانی:

عبارت از ساحات است که دارای پلان تفصیلی منظور شده بوده و در آن ساحات پلان متذکره تطبیق شده باشد.

 

9-    ساحات غیر پلانی :

عبارت از ساحات میباشد که در آن پلان های تفصیلی شهر تطبیق نشده باشد.

 

10-            تخلفات ساختمانی:

امور ساختمان که توسط افراد واشخاص ویا ادارات بدون در نظر داشت قوانین ومقررات شاروالی وبدون طی مراحل قانونی بطور خودسرانه اجرا گردیده ونظم شهری را برهم میزند.

 

11-            مجازات تخلفات ساختمانی:

مجازات وضع شده در قبال متخلفین امور ساختمان در چوکات قوانین ومقررات شاروالی بوده وطوری وضع گردیده تا مانع خودسری در امور ساختمان گردد.

 

ماده چهارم :

تخلفات ساختمانی در این مقرره شامل تخطی های ساختمانی در ساحات پلانی وغیر پلانی میباشد که ذیلاً توضح میگردد.

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

تخلفات ساختمانی در ساحات پلانی

ماده پنجم:

تخلفات ساختمانی در ساحات رهایشی کم منزل پلانی عبارت اند از :

1-    تغیر ساختمان از لحاظ نوع فعالیت رهایشی به مقاصد تجارتی ، خدماتی وغیره.

2-    ساختمانهای که در مغایرت با نقشه های ویزه شده اعمار شده باشد.

3-    تغیر ساختمان از لحاظ تعداد منازل بالاتر از نقشه منظور شده ویا خلاف منازل تعین شده زون .

4-    اعمار ساختمان ها بالای دیوار احاطه .

5-    اعمار ساختمان اضافه تر از فیصدی تعین شده در ساحه تحت ساختمان .

6-    اعمار وساختمان دو یا بیشتر از دو ساختمان اساسی بداخل یک نمره رهایشی که کمتر از 500 مترمربع باشد.

7-    اعمار وساختمان چاه سپتیک خارج از ساحه ملکیت شخصی .

8-    اعمار ساختمان چاه سپتیک خلاف معیار های قبول شده انجنیری .

9-    اضافه تصرف از مساحت توزیع شده.

10-            تصرف ساحات سبز عامه مقابل یا همجوار نمرات رهایشی وکتاره نمودن ( احاطه ) آن .

11-            مراعات نکردن ستر شرعی وحسن همجواری بین نمرات رهایشی.

 

ماده ششم :

تخلفات ساختمانی پلانی در ساحات بلند منزل تجارتی ، تجارتی رهایشی ، رهایشی خالص ، خدماتی ، صنعتی ، اداری ، کلتوری وغیره .

1-    تغیر ساختمان از لحاظ نوع فعالیت .

2-    ساختمانهای که در مغایرت با نقشه های ویزه شده اعمار شده باشد.

3-    اعمار ساختمان از لحاظ تعداد منازل بالاتر از نقشه منظور شده.

4-    اعمار ساختمان قبل از نقشه ویزه شده .

5-    اضافه تصرف از مساحت توزیع شده نظر به سند ملکیت وساحه تعین شده.

6-    عدم ایجاد پارکینگ وسایط در منزل تهکو ساختمان خلاف نقشه ویزه شده.

7-    عدم ایجاد تصفیه خانه فاضل آب خلاف نقشه های ویزه شده .

8-    استفاده از ساحات سبز و آزاد عامه وپارکینگ های عمومی بلاک ها به مقاصد پارکینگ و مقاصد دیگر.

9-    اعمار ساختمان چاه سپتیک خلاف ساحه تعین شده.

10-            ایجاد ویترین ها بیشتر از 50 سانتی متر واستفاده از ساحه پیاده رو بمنظور اهداف تجارتی.

11-            اضافه تصرف در زیر زمین ( تهکو ) :

 

ماده هفتم :

تخلفات ساختمان ها ی رهایشی وتجارتی در ساحات پلانی و غیر پلانی :

1-    هرگونه ساخت وساز اساسی در ساحات غیر پلانی .

2-    هرگونه ساخت وساز که ستر شرعی همسایه ها را متضرر سازد.

3-    هرگونه ساخت وساز که باعث آلوده گی محیط زیست گردد.

ماده هشتم :

تخلفات در تمام ساحات حین اجرای امور ساختمان وحین استفاده از ساختمان:

1-    مراعات نکردن موضوعات ایمنی ( کمربند های حفاظتی ، لباس وکلاه کار وغیره ) حین اعمار امورساختمان .

2-    مسدود نمودن راه های عامه با انبار نمودن مواد ساختمانی حین اجرای پروسه های ساختمانی وانبار مواد فاضله ساختمانی در ساحات عامه.

3-    اعمار نکردن ساختمان ساحات توزیع شده برای مدت زمان زیاد خلاف لایحه ومقررات . زیرا در همچو حالات پروسه شهر سازی مختل گردیده ، عواید شاروالی به تعویق افتاده ، ساحات توسط غاصبین زمین غصب گردیده ، مسایل تکرار توزیع بمیان آمده وبسیار مشکلات بعدی فراراه شاروالی ایجاد میگردد.

4-    نداشتن انجنیر مراقبت کننده ( انجنیر ناظر ) حین اعمار ساختمان .

5-    اعمار ساختمان چاه سپتیک خلاف معیار های قبول شده انجنیری.

6-    عدم مراعات نمودن موضوعات محیط زیستی وحفظ الصحوی .

7-    مسدود نمودن سرک های عمومی وفرعی به مقاصد شخصی ویا دولتی با گذاشتن موانع به منظور اهداف امنیتی ومقاصد دیگر .

 

فصل سوم

مجازات تخلفات ساختمانی

مجازات تخلفات ساختمانی در ساحات رهایشی پلانی :

ماده نهم :

درصورتیکه اعمار ساختمان رهایشی بدون اخذ نقشه رسمی با مراعات نمودن فیصدی ساحه ساختمان وتعداد منزل در مطابقت با پلان تفصیلی شهری صورت گرفته باشد.

در چنین حالت درصورتیکه دیزاینر وساختمان کننده از مقاومت وکیفیت آن تضمین کند تکس نقشه ها پنچ چند محاسبه شده وبعداز تحویلی آن نقشه های ساختمان اعمار شده ثبت وراجستر شاروالی گردد. ناحیه مربوطه مکف است تا همچو ساختمانها وسایر موارد ذیل را تثبیت ومالک آنرا جهت طی مراحل به مرجع مربوطه آن معرفی دارد.

ماده دهم :

درصورتیکه اعمار ساختمان رهایشی با مراعات نمودن فیصدی تعین شده ساحه تحت ساختمان ولی با ازدیاد منازل صورت گرفته باشد.

در چنین حالت نقشه های ساختمان متذکره توسط کمیسیون موظف ویزه نقشه ها  ( در شهر کابل توسط کمیسیون موظف ویزه نقشه ها شاروالی کابل ) بررسی شده در صورتیکه برای ساحه شهری وهمجوران مشکل افزا باشد منازل اضافی آن به مصرف مالک تخریب گردیده و اگر مشکل فوق الذکر را از لحاظ نورم های شهری نداشته باشد مالک آن از هر منزل اضافی پنچ چند قیمت مساحت زمین تحت ساختمان را طبق لایحه منظور شده به حساب شاروالی پرداخته . درصورت عدم پرداخت قیمت متذکره منازل اضافی اعمار شده تخریب میگردد.البته در هر دو حالت نقشه های ان بعد از بررسی واخذ تضمین های فوقاً ذکر شده وتصمیم گیری ثبت وراجستر شاروالی میگردد.

ماده 11 :

درصورتیکه اعمار ساختمان رهایشی با ازدیاد مساحت تعین شده برای ساختمان وبا رعایت منازل مطابق پلان صورت گرفته باشد.

دراین صورت موضوع توسط هیت تخنیکی شاروالی (ریاست طرح وتطبیق) بررسی شده درصورتیکه برای ساحه شهری وهمجواران مشکل افزا باشد مساحت اضافی ( بعد از ترتیب اسناد تخنیکی جهت تخریب مساحت اضافی از جانب مالک آن ) تخریب گردد ودر صورت عدم موجودیت مشکلات فوق الذکر مطابق قانون محصول خدمات شهری عمل گردد.

ماده 12:

درصورتیکه اعمار ساختمانهای رهایشی با ازدیاد مساحت تعین شده در ساحه تحت ساختمان وازدیاد منازل پلانی صورت گرفته باشد.

در چنین حالت مطابق ماده ( 10 ) و ( 11 ) این فصل عمل شود.

ماده 13 :

درصورتیکه اعمار ساختمانهای رهایشی به شکل تجارتی ویا تجارتی - رهایشی ومقاصد دیگر صورت گرفته باشد.

دراینصورت با در نظرداشت مواد ( 10 ) و ( 11 ) این مقرره ومطالعه موضوعات محیط زیستی از ساحه تبدیل شده به تجارتی وغیره مقاصد ، پنچ چند قیمت ساحه تجارتی طبق لایحه منظور شده به حساب شاروالی قابل تحصیل میباشد واگر درمنازل ومساحت نظر به نقشه های منظور شده شاروالی اضافه روی شده باشد مطابق ماده ( 10 ) و ( 11 ) این فصل عمل شود.

ماده 14 :

هر گاه اعمار ساختمانهای رهایشی به شکل آپارتمانها به منظور استفاده چندین فامیل از یک نمره رهایشی صورت گرفته باشد.

نمرات رهایشی حویلی دار که بشکل آپارتمانی اعمار گردیده باشد صرف یک قباله از زمین آن قابل اجرا بوده واجرای قباله آپارتمانهای همچو ساحات بطور جداگانه مجاز نمیباشد وساختمان آن ذیلاً بررسی گردد.

1-  درصورتیکه در ساحه ساختمانی وارتفاع منازل آن تخلف موجود نباشد نقشه های آن مطابق ماده ( 10 ) و ( 11 )  این فصل وارایه خدمات شهری ومحیط زیستی ارزیابی وبررسی گردیده طبقاً اجراات گردد.

2- در صورتیکه در ساحه ساختمانی از لحاظ مساحت وارتفاع منازل تخلف موجود باشد نقشه های آن از لحاظ ارایه خدمات شهری ومحیط زیستی ومطابق مواد ماده ( 10 ) و ( 11 )  این مقرره بررسی وارزیابی گردد ومتکی به آن اجراات گردد.

ماده 15 :

اعمار ساختمانهای رهایشی با لای دیوار احاطه .

درچنین حالت اگر همسایه همجوار مخالف نداشته باشد از حجم اضافی اعمار شده بالای دیوار احاطه مطابق لایحه اضافی حجمی با ده (10) چند جریمه محاسبه وقابل تحصیل میباشد ودر صورتیکه همجوار موافقه نداشته باشد تخریب میگردد.

ماده 16 :

اعمار دوساختمان اساسی یا بیشتر از آن بداخل یک نمره رهایشی که کمتر از ( 500 ) مترمربع باشد.

در صورتیکه در یک نمره زمین رهایشی اضافه از یک ساختمان خلاف نقشه ویزه شده صورت گرفته باشد وباعث کم شدن ساحه سبز و  آلوده گی محیط زیست گردد در این صورت باید تخریب گردد در غیر آن مالک جایداد مکلف به پرداخت پنچ ( 5 ) چند قیمت حجم پروخالی مطابق لایحه اضافه حجمی میباشد.

ماده 17 :

اعمار وساختمان چاه سپتیک خارج از ساحه ملکیت شخصی .

در چنین حالت چاه سپتیک فوق الذکر به مصرف مالک آن تخریب ومحل آن مجدداً پر کاری وبه حالت اولی آورده شود ودر صورتیکه مالک ساختمان به تخریب آن اقدام نکند شاروالی آنرا تخریب وساحه را به حالت اولی آن در آورده ومصارف آنرا از نزد متخلف تحصیل مینماید.

ماده 18 :

هرگاه اضافه تصرف از مساحت توزیع شده صورت گرفته باشد.

در چنین حالت زمین اضافه تصرف بر طبق ماده (6 ) قانون خدمات شهری مندرجه جریده رسمی (794 ) مرتبه سال 1421 ه‍ . ق اجراات میگردد.

ماده 19 :

تصرف ساحات سبز عامه مقابل یا همجوار نمرات رهایشی وکتاره نمودن ( احاطه ) آن :

در این صورت ساحه متذکره از تصرف آن خارج گردیده ساختمان ، دیوار وکتاره آن به مصرف متصرف تخریب گردد.

ماده 20:

مراعات نکردن ستر شرعی وحسن همجواری بین نمرات رهایشی :

حد اقل فاصله ساختمان از دیوار احاطه (80) سانتی متر بوده و در صورتیکه کلکین های ساختمان برای نمره همجوار مشکلزا باشد وجانب مقابل با آن موافقه نداشته باشد با وجود موجودیت نقشه های ویزه شده مالک ساختمان مکلف به ایجاد کلکین های قد رس به سمت نمره همجوار میباشد.

مجازات تخلفات ساختمانی در ساحات پلانی بلند منزل تجارتی ( تجارتی رهایشی ، رهایشی خالص ، خدماتی ، صنعتی ، اداری ؛ کلتوری وغیره .

ماده 21 :

تغیر ساختمان از لحاظ نوع فعالیت :

در صورتیکه ساختمان های بلند منزل از نظر فعالیت خلاف نقشه های ویزه شده به شکل تغیر فعالیت (بدون بلند بردن منازل و اضافه مساحت ) صورت گرفته باشد ومشکلات محیط زیستی ببار نیاورده باشد در اینصورت الی اصلاح ساختمان بر طبق نقشه منظور شده سالانه (20) فیصد قیمت حجم پروخالی فضای داخل ساختمان با فیس مهندس به عنوان جریمه از نزد مالک آن قابل تحصیل میباشد.

ماده 22 :

ساختمانهای که در مغایرت با نقشه های ویزه شده اعمار شده باشد:

اعمار ساختمان در مغایرت با  نقشه های ویزه شده برویت سکیچ منظور شده صورت گرفته وتعداد منازل را بلند نبرده ومساحت ساحه تحت ساختمان نیز تغیر نکرده باشد درصورتیکه دیزاینر وساختمان کننده از مقاومت وکیفیت آن تضمین کند در این حالت بعد از ارزیابی نقشه ساختمان از طریق کمیسیون ویزه نقشه ها مالک آن مکلف به پرداخت (10) چند تکس نقشه با فیس مهندس بوده بعداً نقشه ها ثبت وراجستر شاروالی میگردد.

ماده 23 :

اعمار ساختمان از لحاظ تعداد منازل بالاتر از نقشه منظور شده:

در حالاتیکه خلاف نقشه های ویزه شده تعداد منازل را بالا برده باشد ، دیزاینر وساختمان کننده از مقاومت وکیفیت آن تضمین کند بعد از بررسی از لحاظ نورم های شهری ومقاومت ساختمان ومحیط زیستی اگر مشکل داشته باشد منازل اضافی آن تخریب گردیده ودر عدم موجودیت مشکلات فوق قیمت زمین با افزودی (50) فیصد در هر منزل با فیس مهندس قابل تحصیل بوده ونقشه های آن با اسناد ذکر شده ثبت وراجستر شاروالی میگردد.

ماده 24 :

اعمار ساختمان بدون اخذ نقشه ویزه شده در ساحات پلانی :

1-    اعمار ساختمان بدون اخذ نقشه های ویزه شده برویت سکیچ منظور شده صورت گرفته وتعداد منازل را بلند نبرده باشد در این حالت بعد از ارزیابی نقشه ساختمان از طریق کمیسیون ویزه نقشه ها واخذ تضمینات از مقاومت واستحکامیت ساختمان مالک آن مکلف به پرداخت (10) چند تکس نقشه میباشد.

2-    ساختمانهای که خلاف پلان ونقشه های ویزه شده بالای ملکیت های شخصی اعمار بوده با ارایه تضمین از مقاومت واستحکامیت ساختمان توسط دیزاین کننده ساختمان واعمار کننده آن وبررسی توسط مسولین شاروالی از لحاظ نورم های شهری(موجودیت پارکینگ ، نوع فعالیت ، اضافه تصرف از مساحت قابل ساختمان ، اضافه منزل از لحاظ زون بندی مطابق ماستر پلان ) ، محیط زیستی ، ساختمانهای همجوار وغیره مسایل شهری در صورتیکه مشکلزا باشد به مصرف مالک تخریب گردد و در اگر بعد از بررسی مشکلات فوق الذکر را نداشته ویا با کاهش منزل ومساحت اضافی وبا اصلاحات ضروری قابلیت حفظ را در پلان دارا باشد بعد از اخذ تکس های لازمه وفیس آنجنیران قیمت زمین با 10 چند جریمه از نزد متخلف قابل تحصیل وبعداً بلاک متذکره ثبت وراجستر شاروالی گردد.

ماده 25 :

اضافه تصرف از مساحت توزیع شده:

1-    در چنین حالت زمین اضافه تصرف بدون در نظر داشت ملکیت دولتی ویا شخصی با در نظر  داشت ماده (6) قانون خدمات شهری مندرجه جریده رسمی (794 ) مرتبه سال 1421 ه‍ . ق  قابل اجرا بوده ودر صورتیکه مشکلات نداشته باشد بعد از بررسی نقشه های ساختمان متذکره از طریق کمیسیون ویزه نقشه ها واخذ تضمینات از مقاومت واستحکامیت ساختمان قیمت زمین اضافی وقیمت زمین هرمنزل اعمار شده بالای آن جمعاً با (10) چند جریمه قابل تحصیل بوده وبعداً نقشه های آن ثبت وراجستر شاروالی میگردد.

2-    در صورت اضافه تصرف از نقشه های ویزه شده در ساحات شهرک ها بدون در نظر داشت ملکیت شخصی ویا دولتی ودر موجودیت پروتوکول منعقده ویا عدم آن  مطابق بند 1 همین ماده عمل شود.

ماده 26 :

عدم موجودیت پارکینگ وسایط کافی:

1-    در صورت عدم ایجاد پارکینگ وسایط در منزل تهکو خلاف نقشه های ویزه شده : در چنین حالت قباله بلاک متذکره قابل اجرا نبوده وهم الی مساعد ساختن ساحه کافی برای پارکینگ بلاک اجازه فعالیت داده نمیشود.

2-    در صورتیکه بلاک اعمار شده پارکینگ کافی نداشته باشد فعالیت آن متوقف و الی مساعد ساختن ساحه کافی برای پارکینگ بلاک اجازه فعالیت داده نمیشود.

3-    آنعده بلاک های که پارکینگ کافی نداشته باشد ( به استثنای بلاک های مندرجه بند 4 این ماده ) نقشه های آن قابل ویزه نبوده واجازه ساختمان داده نمیشود.

4-    آنعده از بلاک های که در پلان دارای مساحت کم بوده وهیچ نوع امکانات پارک نمودن وسایط طبق نورم های شهر سازی در داخل آن مساعد نباشد با استفاده از پارکینگ های عمومی نقشه های آن قابل ویزه بوده واجازه ساختمان داده میشود.

5-    انعده از ساختمانهای که زیر زمین را اضافه از مساحت تعین شده ساحه تحت ساختمان صرف به مقاصد پارکینگ استفاده وسطح بالای آنرا مطابق پلان احیا مینمایند وموجودیت آن در آینده برای شبکات انجنیری وسایر موضوعات شهری مشکلزا نباشد بعد ازترتیب اسناد تخنیکی از جانب مالک بلاک و بررسی آن از طریق مراجع مربوطه ، بمنظور بلند بردن عواید شاروالی ورفع مشکل پارکینگ بلاک ، مالک ساختمان مکلف به پرداخت کرایه ماهوار از مساحت اضافی ساحه پارکینگ در هر منزل زیر زمین طبق لایحه بوده ولی به هیج صورت مساحت فوق الذکر شامل قباله بلاک شده نمیتواند. ودر صورتیکه از مساحت اضافی فوق به مقاصد دیگر استفاده گردد بمصرف مالک تخریب ومحل آن به حالت اولی آورده شود.

ماده 27 :

استفاده خودسرانه از ساحات سبز و آزاد عامه وپارکینگ های عمومی بلاک ها به مقاصد دیگر خلاف پلان :

در چنین حالت ساحه متذکره از طریق مراجع مسول بررسی گردیده در صورتیکه از لحاظ نورم های شهری برای سایر بلاک ها ویا ساحات سبز محاسبوی شهری مشکلات داشته باشد کرایه مدت زمان استفاده قبلی آن با جریمه 20 فیصد قابل تحصیل وساحه از نزد متصرف خارج گردیده ودر صورت عدم مشکلات ذکر شده وحفظ اصول شماره 14 و31 محیط زیست ساحه متذکره با درج اندازه آن سکیچ وقید دفتر اداره مربوطه شاروالی وطبق قانون ومقررات بطور کرایه ماهوار با متصرف آن (بعد از اخذ کرایه مدت زمان استفاده قبلی آن ) قرارداد میگردد.

ماده 28 :

ایجاد ویترین ها بیشتر از 50 سانتی متر واستفاده از ساحه پیاده رو بمنظور اهداف تجارتی:

در این صورت ویترین اضافی تخریب گردیده ودرصورت استفاده از ساحه پیاده رو به مقاصد تجارتی ، سامان ووسایل که بالای پیاده رو ( ساحه عامه ) گذاشته شده از ساحه برداشته شده ومتخلف جریمه میگردد.

ماده 29 :

اعمار ساختمان زیر زمین ( تهکو) اضافه از نقشه های ویزه شده :

در حالاتیکه ساحه اضافه تصرف در زیر زمین مغایر جز (5 ) ماده (26 ) این مقرره باشد ساحه اضافی اعمارشده به مصرف مالک آن تخریب ومحل آن مجدداً پرکاری گردد واگر مالک ساختمان به تخریب آن اقدام نکند شاروالی آنرا تخریب وساحه را به حالت اولی آن در آورده ومصارف آنرا از نزد متخلف تحصیل مینماید.

ماده 30 :

اعمار چاه سپتیک خلاف ساحه تعین شده :

در چنین حالت چاه سپتیک فوق الذکر به مصرف مالک آن تخریب ومحل آن مجدداً پر کاری گردد ودر صورتیکه مالک ساختمان به تخریب آن اقدام نکند شاروالی آنرا تخریب وساحه را به حالت اولی آن در آورده ومصارف آنرا از نزد متخلف تحصیل نماید.

مجازات تخلفات ساختمان ها ی رهایشی وتجارتی در ساحات غیر پلانی :

ماده 31 :

اعمار ساختمان های خود سر در محدوده ماسترپلان شهر مجاز نیست.

ماده 32 :

مجازات تمام مواد ذکر شده فوق ساحات پلانی در ساحات غیر پلانی بعد از ترتیب پلانهای تفصیلی واصلاحی قابل تطبیق است.

ماده 33 :

درصورتیکه ساختمانهای اعمار شده ساحات غیر پلانی حین ترتیب وتطبیق پلان مشکلات از قبیل مانع توسعه سرک های عمومی وفرعی ، مغایرت با فعالیت زون شهری ، ازدیاد منازل در مغایرت با پلان وغیره مسایل را ببار آورد ه وقابلیت حفظ آن در پلان موجود نباشد باید به مصرف مالک آن تخریب گردد.

مجازات تخلفات در تمام ساحات حین اجرای امور ساختمانی وحین استفاده از ساختمان:

ماده 34 :

مراعات نکردن موضوعات ایمنی حین اعمار امور ساختمان :

ساختمان کننده ومالک ساختمان مکلف است تا موضوعات ایمنی وبهداشتی ( کمربند های حفاظتی ، لباس وکلاه کار وغیره موارد دیگر ) را حین اعمار امور ساختمان رعایت نماید  در غیر آن کار ساختمان شان توقف داده شود .

ماده 35 :

عدم اعمار ساختمان در ساحات توزیع شده برای مدت زمان زیاد خلاف مواد 12 و16 مقرره تطبیق ماستر پلان مندرجه جریده رسمی 794 مرتبه سال 1421 هجری قمری . زیرا در همچو حالات پروسه شهر سازی مختل گردیده ، عواید شاروالی به تعویق افتاده ، ساحات توسط غاصبین زمین غصب گردیده ، مسایل تکرار توزیع بمیان آمده وبسیار مشکلات بعدی فراراه شاروالی ایجاد میگردد.

در چنین حالت ساحه متذکره با در نظر داشت معیاد زمان تعین شده مطابق مواد فوق الذکر مقرره تطبیق ماستر پلان عمل شده وبعد از اختتام معیاد های ذکر شده ساحه قابل استرداد بوده وبه مستحققین دیگر قابل توزیع میباشد.

ماده 36:

نداشتن انجنیر تطبیق کننده ( انجنیر ناظر ) حین اعمار ساختمان .

موجودیت انجنیر تطبیق کننده دارنده جواز رسمی مطابق طرزالعمل صنف بندی ساختمانها حین اعمار ساختمان حتمی بوده ومالک ساختمان مکلف میباشد تا قبل از آغاز پروسه های کاری ساختمان انجنیر تطبیق کننده که دارای جواز رسمی از شاروالی باشد به عنوان تطبیق کننده ساختمان خویش معرفی نموده زیرا منبعد به هیچ ساختمان بدون موجودیت انجنیر تطبیق کننده اجازه کار داده نمیشود.

ماده 37 :

اعمار چاه سپتیک خلاف معیار های انجینری :

در چنین حالت چاه سپتیک فوق الذکر به مصرف مالک آن تخریب ومحل آن مجدداً با معیار های قبول شده انجنیری اعمار گردد ودر صورتیکه مالک ساختمان به تخریب واعمار مجدد آن با معیار های ذکر شده اقدام نکند شاروالی آنرا تخریب وساحه را به حالت اولی آن در آورده ومصارف آنرا از نزد متخلف تحصیل نماید.

ماده 38 :

مسدود نمودن راه های عامه با انبار نمودن مواد ساختمانی حین اجرای پروسه های ساختمانی وانبار مواد فاضله ساختمانی در ساحات عامه.

در چنین حالت کار ساختمان توقف داده شده طبق لایحه جریمه گردیده والی ایجاد محل مناسب به منظور ساحه گدام مواد ساختمانی ( محل انبار مواد ساختمانی وانبار مواد فاضله ساختمانی ) از جانب ساختمان کننده ویا مالک ساختمان اجازه کار داده نمیشود.

ماده 39 :

عدم مراعات نمودن موضوعات محیط زیستی وحفظ الصحوی :

در این صورت ساختمانهای که موضوعات محیط زیستی و حفظ الصحوی را مراعات نکرده اند وموجودیت شان باعث آلوده گی بیشتر محیط زیستی وحفظ الصحه گردد باید فعالیت شان متوقف گردد.

ماده 40 :

مسدود نمودن سرک های عمومی وفرعی به مقاصد شخصی ویا دولتی با گذاشتن موانع به منظور اهداف امنیتی ومقاصد دیگر.

گذاشتن هر نوع موانع به منظور مسدود نمودن سرک های عمومی وفرعی ، مقاصد شخصی وسایر مقاصد دیگر مجاز نمیباشد .

توضیحات لازمه :

در صورتیکه افراد واشخاص ویا دوایر دولتی از کار کرد های مسولین شاروالی  ویا جریمه تخطی اجرا شده کدام شکایت داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتباً به  بورد رسیده گی به شکایات شاروالی کابل سپرده وبورد متذکره مکلف است تا موضوع را بررسی نموده وبه شکایت رسیده گی نموده و جواب ارایه  نماید.

این مقرره شامل سه فصل وچهل ماده میباشد.

 1 - طریقه محاسبه تکس حجم پروخالی ساختمان :

                  حجم پروخالی ساختمان = ارتفاع ساختمان بشمول تهکو X   عرض ساختمان  X   طول ساختمان 

 2-  طریقه محاسبه تکس نقشه های ساختمان :

 

= فیس مهندس +

 حجم پر وخالی ساختمانX   قیمت فی متر مکعبX   تکس در فی هزارXضریب منظقوی 

تکس نقشه به افغانی =

1000

نوت : قیمت فی متر مکعب ساختمان وضریب منظقوی در ساحات تجارتی ، تجارتی – رهایشی ورهایشی خالص متفاوت بوده همچنان ضریب منطقوی نیز در ساحات مختلف متفاوت میباشد که حین محاسبه از جداول قبلاً تعین شده استفده میگردد.