ریاست ملکیت ها

 معرفی مختصر ریاست ملكيت هاي  شاروالی کابل: 

ریاست  ملكيت ها يك ارگان خدماتی بوده که وظایف اصلی آن از قبیل توزیع نمرات رهایشی در شهر کابل – تحصیل قیمت ساحات تجارتی – بلاک ها – اجرای قباله اول عنوانی ولایت کابل - ثبت قباله جات نمرات پلانی و تحصیل قیمت  نمرات رهایشی - بلند منزل ها و اضافه ستانی ساحات پلانی در شهر کابل میباشد که در تشکیل فعلی خویش دارای پنج مدیریت به نام های  مدیریت توزیع زمین – مدیریت تحصیل عواید املاکی – مدیریت ثبت املاک – مدیریت تحریرات و مدیریت دیتابیس میباشد که دارای  (30) نفر کارمند و ( 11  ) نفر پرسونل خدماتی میباشد .