ریاست نشرات

 معرفی مختصر ریاست نشرات  شاروالی کابل: 

ریاست نشرات  تنها ریاست درشاروالی  کابل است که مسوولیت مستقیم هماهنگی  رسانه ها ، انعکاس فعالیت  ها و غیره موارد مربوط به اطلاع رسانی از طریق رسانه جمعی را بدوش دارد. این ریاست در تشکیل فعلی خود دارای پنج امریت است  ، مدیریت اداری ، مدیریت فلم های مستندو تعداد (42) کارمند و  پرسونل خدماتی می باشد.