ریاست تدویر و مراقبت مکروریان ها

   معرفی مختصرریاست تصدی تدویر و مراقبت مکروریانهای شاروالی کابل: 

ریاست  تصدی  تدویر و مراقبت مکروریان ها منحیث تصدی خدماتی و اجتماعی خود کفا به طور 24 ساعته در خدمت باشنده گان مکروریانها و پروژه های مربوط ( پروژه تهیه مسکن، سره مینه، 90 فامیلی، شهر آرا و بلاک های هوایی) قرار داشته که وظایف عمده آن تولید و توزیع آب آشامیدنی ، انتقال فاضلاب  مکروریان ها و مراجع پروتوکول کننده غرض تصفیه به دستگاه تصفیه خانه مکروریانها ، پاک کاری ساحات مکروریانها، سرسبز نمودن ساحات سبزپلانی مکروریانها، ترمیمات جاریه داخل اپارتمانه در بخش برق، نلدوانی نمودن دستگاه مرکز گرمی  مکروریان ها درفصل زمستان میباشد.این تصدی دارای 114 نفر کارمندان فنی و اداری و 412 کارگران فنی  و  پرسونل خدماتی  که مجموعاً 526 نفر تشکیل می باشد. این تصدی دارای بخش های معاونیت اداری، معاونیت فنی،آمریت عمومی پلان و انجنیری و سرمحاسبیت است.