ریاست استملاک

 معرفی مختصر ریاست استملاک شاروالی کابل:

استملاک یعنی انتقال جایداد های افراد، اشخاص و نهادهای دولتی و شخصی به جمع دولت (شاروالی کابل) به منظور تطبیق پلانهای تفصیلی و ارائه خدمات اجتماعی به شهروندان شهر. استملاک یک پروسه بسیار مهم بوده که نقش ارزنده را در انکشاف شهر بازی مینماید. در حال حاضر تشکیل موجوده ریاست استملاک شاروالی کابل دارای 43 نفر کارمند میباشد که شامل رئیس استملاک، معاونیت، سه مدیریت عمومی، دو مدیریت بست چهار، پنج مدیریت فنی و پنج حوزه استملاکی میباشد.