ریاست طرح و تطبیق پلانهای شهری

 

 

معرفی مختصر ریاست طرح و تطبیق شاروالی کابل: 

ریاست طرح و تطبیق پلانهای شهری یکی از ریاست های مرکزی و کلیدی شاروالی کابل است. این ریاست در چوکات شاروالی کابل در قسمت ترتیب پلانهای شهری مطابق ماستر پلان منظور شده و تطبیق آن به اساس اصول و مقررات وظایف محوله خویشرا به پیش میبرد.

 این ریاست در تشکیل فعلی خود دارای مقام ریاست، معاونیت، مدیریت اداری، مدیریت صدور نقشه ها، و مدیریت پلان و فرمایشات بوده و همچنان دارای دو آمریت عمومی: شهرسازی و تعمیرات میباشد. آمریت شهرسازی در تشکیل خود دارای شعبات: مدیریت پلانسازی، تطبیق ماستر پلان، سرکسازی، GIS، تنظیم مجدد زمین، توسعه و انکشاف مجدد پلانی زمین، اقتصاد شهرسازی، و سروی و جیودیزی میباشد. آمریت تعمیرات در تشکیل خود دارای شعبات: مدیریت مهندسی، انجنیری، سنجش و برآورد، و شبکات انجنیری میباشد.  و تعداد کارمندان این ریاست (۲۶۵) کارمند رسمی و (۶۱) کارمند اجیر است.

 پنج ماه قبل، داکتر طوفان نبی زاده، یک تن از کادرهای تحصیل یافته در کشور جاپان توسط محترم سرپرست شاروالی کابل به رهبری این ریاست گماشته شده و از آن تاریخ ببعد، تغییرات زیادی در فعالیت های این ریاست بوجود آمده است.

 

طرزالعمل صنف بندی صدور مجوز ساختمان

تمام ساختمانهای دولتی و شخصی از قبیل (رهایشی ، تجارتی ، عام المنفعه ، صنعتی ، صحی ، تعلیمی ، مذهبی ، کلتوری ، سپورتی ، تفریحی وغیره ) در محدوده ماستر پلان شهر کابل از طریق شاروالی کابل طی مراحل شده وبعد از آنکه نقشه های ساختمانی آن از طریق کمیسیون مربوطه بررسی وویزه گردید مجوز ساختمان صادر میگردد که همین موضوع در جوار سایر موضوعات توسط تیم کمپنی G. D. C   و  P.M.C.G  به منظور ساده سازی وتفکیک ساختمانها از لحاظ مغلقیت وعوامل خطرات تخریبی و تعین معیاد زمان مشخص برای آن وایجاد سهولت برای اجرای صدور مجوز مورد برسی ومطالعه قرار گرفته و اجرای مجوز تمام ساختمانها را در چهار صنف تقسیم بندی وپیشنهاد نموده اند . که بعد از بررسی موضوع از طریق تیم تخنیکی شاروالی کابل وبا در نظر داشت شرایط تطبیق آن صنف بندی فوق الذکر را در پنج گروپ ذیلاً قابل تطبیق میداند :

1-   ساختمانهای شامل گروپ اول :

امورات ساده ساختمانی که در محدوده ملکیت  ثابت شخصی و یا دولتی واقع و پلانی هم بوده باشد وایجاد کدام خطر از آن متصور نباشد وبرای اطرافیان خود ونمای شهر کدام مشکل ایجاد نکند به مجوز ضرورت ندارد مانند:

-         نصب تانک یا ذخیره آب

-         حوض باز اببازی الی  (25 ) مترمکعب در ملکیت خود شخص

-         ساختمان لند سکیپ (گلدان، چمن، سنگ شانی پیاده رو و غرض بته های زینتی) و امثال آن

-         تخریب وساختمان کلکین ها، دروازه ها وسایر مجرا ها در توافق با همسایه (در صورتیکه کار مربوط استحکامیت تعمیر باشد باید مجوز اخذ گردد)

-         باز سازی سقف بدون تغیرات در بلندی یا ارتفاع ساختمان (اضافه منزل)

-         ترمیم نمای خارجی وکار نوسازی که طی آن رنگ یا مواد تغیر میکند (به استثنای ساختمانهای تاریخی)

-         ایجاد ساحه کوچک سپورتی وبازی اطفال ( الی 50 مترمربع) در ملکیت شخصی

-         گاراژ باز برای پارکینگ خصوصی ( به گنجایش الی چهار موتر) در ملکیت شخصی

-         ساختمان کانال فاضلاب وسیستم آب کشی در صحن نمرات رهایشی

-         تسهیلات رمپ یا راه نشیب دار برای افراد دارای معیبویت

-         در صورت نیاز ساختمان به یک استحکام موقتی

2-   ساختمانهای شامل گروپ دوم :

امورات ساده ساختمانی که در محدوده ملکیت ویا خارج ساحه ملکیت بوده وضرورت است تا نهاد مسوول در جریان قرار داده شده ومجوز اخذ گردد.( صدور مجوز مرتبط به این گروپ از طریق ادارات محلی " نواحی " صادر میگردد.) مانند امورات ذیل :

-         آنعده امور ساختمانی که شامل گروپ اول بوده ولی حجم واندازه آن بیشتر است

-         ساختمانهای ضمیمه مانند ( گاراژ ، گدام الی 20 مترمربع و5 متر بلندی ویا بطور زیر زمینی ). همچو تعمیر نمیتواند برای مقاصد تجارتی واهداف مسکونی مورد کار برد استفاده گردد.

-         برداشتن یا نصب کردن لین تلیفون یا انترنیت وکندنکاری مربوط به آن

(در متن ماده (13) قانون خدمات شهری تذکر یافته است که: در صورت که مربوط ساحه پیاده رو ویا سرک های عمومی و فرعی باشد)

-         نصب هر نوع بلبورد واعلانات تجارتی

-         ساختمانهای موقتی (شامل احاطه بمنظور مصونیت کار ساختمان، ایجاد دفتر موقت ساحوی وغیره)

-         نصب پایه های برق

-         تخریب ، ترمیم وساختمان بالکن ها ، طبقه ها و تغیر ات در نمای خارجی تعمیر .

یک اعمار کننده شامل این گروپ قبل از ساختمان باید به نهاد مسوول در مورد آن اطلاع داده وموافقت آنرا حاصل نماید

بعضی از امورات کاری مرتبط به این گروپ خارج ملکیت نیز امکان پذیر بوده که توسط نهاد های مسوول بررسی وبعداً اجازه داده میشود بطور مثال ( اتخاذ تدابیر موقتی در خارج ملکیت بمنظور استحکامیت ساختمان وجلو گیری از چپه شدن ) . حین بررسی وصدور مجوز ارزش های فرهنگی ، مذهبی ، تاریخی بودن ساختمان ، استحکامیت ، توسعه آینده  شهری ومسایل مرتبط به آن ومسایل حسن همجواری در نظر گرفته شود.

اسناد که باید یک متقاضی شامل گروپ دوم ارایه نماید:

-         درخواست یا فورم که در آن نوع ساختمان و تقاضا درج گردد.

-         تصاویر که نشان دهنده وضعیت فعلی آن باشد.

-         نمای ظاهری ساختمان مورد نظر ( کروکی یا فوتو )

-         قباله ملکیت و یا هر نوع سند ملکیت مدار حکم

-         موجودیت مالک ویا رضایت مالک در صورت ضرورت

چارچوپ زمانی برای تصمیم گیری:

نهاد مسوول صدور مجوز ساختمان های شامل این گروپ را در مدت ( 10 ) روز  کاری بعد از دریافت اطلاعیه و اخذ حق الزحمه معینه (طبق لایحه) در مورد رد ویا صدور مجوز تصمیم خویش را به درخواست کننده  بصورت کتبی ابلاغ مینماید : (در صورتیکه تمام مراحل از دفتر مرجع واحد صدور مجوز ساختمان صورت گیرد)

3 – ساختمانهای شامل گروپ سوم :

آنعده ساختمانهای دارای عوامل خطر پائین که شامل گروپ های اول ودوم نشده ، تخریب ، بازسازی ویا جدیدالاعمار باشد شاما گروپ سوم شده و به اخذ مجوز ضرورت دارد.مانند :

-         تمام ساختمانهای دولتی ویا مربوط افراد واشخاص از قبیل ( رهایشی ، تجارتی ، عام المنفعه ، صعنتی سبک که اثرات محیطی ندارد ، صحی ، تعلیمی ، مذهبی ، کلتوری ، سپورتی ، تفریحی وغیره ) که برعلاوه زیرزمینی در روی زمین الی چهار منزل وحدود 15 متر ارتفاع داشته باشد

-         بازسازی ، ترمیم ویا افزایش (منزل اضافی ویا افزایش مساحت) در یک ساختمان – این مجوز زمانی نیاز است که باز سازی ، ترمیم وافزایش منجر به یک تغیر در شرایط استفاده زمین برای ساختمان شود

-         بازسازی شبکه بندی فلزی وعناصر تقویت کننده ساختمان از قبیل لفت وغیره ویا سایر عناصر تقویت کننده

-         تخریب ساختمان قبلی واعمار مجدد آن را ایجاب نماید

-         تبدیل نمودن منزل اول یا زیر زمینی به ساحه تجارتی ویا برعکس آن

اسناد که باید یک متقاضی شامل گروپ سوم ارایه نماید:

-         درخواست یا فورم که در آن نوع ساختمان و تقاضا درج گردد.

-         تصاویر که نشان دهنده وضعیت فعلی آن باشد.

-         نمای ظاهری ساختمان مورد نظر ( کروکی یا فوتو )

-         اسناد لازمه تثبیت کننده ملکیت

-         موجودیت مالک ویا رضایت مالک در صورت ضرورت

-         سکیچ نهایی و سایت پلان

-         تست های ضروری خاک ( در صورت ضرورت)

-         نقشه های لازمه ساختمان ( مهندسی ، استرکچر ، شبکات )

-         معرفی انجنیر مراقبت که جواز لازم داشته باشد

چارچوپ زمانی برای تصمیم گیری در گروپ سوم :

نهاد مسوول صدور مجوز ساختمان های شامل این گروپ را در مدت (20) روز  کاری بعد از دریافت اطلاعیه واخذ حق الزحمه معینه (طبق لایحه) در مورد رد ویا صدور مجوز تصمیم خویش را به درخواست کننده  بصورت کتبی ابلاغ مینماید : (در صورتیکه تمام مراحل از دفتر مرجع واحد صدور مجوز ساختمان صورت گیرد)

4 – ساختمانهای شامل گروپ چهارم :

آنعده ساختمانهای دارای عوامل خطر متوسط که شامل گروپ های اول ، دوم و سوم نشده ، تخریب ، بازسازی ویا جدیدالاعمار باشد شامل گروپ چهارم شده و به اخذ مجوز ضرورت دارد.مانند :

-         تمام ساختمانهای دولتی ویا افراد ویا مربوط اشخاص از قبیل ( رهایشی ، تجارتی ، عام المنفعه ، صنعتی سبک که اثرات محیطی ندارد ، صحی ، تعلیمی ، مذهبی ، کلتوری ، سپورتی ، تفریحی وغیره ) که برعلاوه زیرزمینی در روی زمین اضافه از چهار منزل واضافه از 15 متر ارتفاع داشته باشد

-         بازسازی ، ترمیم ویا افزایش ( منزل اضافی ویا افزایش حدود ) در یک ساختمان

اسناد که باید یک متقاضی شامل گروپ چهارم ارایه نماید:

-         درخواست یا فورم که در آن نوع ساختمان و تقاضا درج گردد.

-         تصاویر که نشان دهنده وضعیت فعلی آن باشد.

-         نمای ظاهری ساختمان مورد نظر ( کروکی یا فوتو )

-         اسناد لازمه تثبیت کننده ملکیت

-         موجودیت مالک ویا رضایت مالک در صورت ضرورت

-         سکیچ نهایی وسایت پلان

-         تست های ضروری خاک

-         نقشه های لازمه ساختمان ( مهندسی ، استرکچر ، شبکات  "برق ، آبرسانی ،کانالیزاسیون ، تهویه وتسخین " )

-         معرفی انجنیر مراقبت کننده که جواز لازم برای ساختمانهای بلند منزل ( اضافه از چهار منزل ) را داشته باشد

-         ارایه ارقام مالی جهت اعمار ساختمان

چارچوپ زمانی برای تصمیم گیری در گروپ چهارم :

نهاد مسوول صدور مجوز ساختمان های شامل این گروپ را در مدت ( 25 ) روز  کاری بعد از دریافت اطلاعیه واخذ حق الزحمه لازم ( طبق لایحه ) در مورد رد ویا صدور مجوز تصمیم خویش را به درخواست کننده  بصورت کتبی ابلاغ مینماید : ( در صورتیکه تمام مراحل از یک مرجع واحد صورت گیرد )

5 – ساختمانهای شامل گروپ پنجم :

ساختمانهای دارای عوامل خطر بلند شامل این گروپ میگردند وبه بررسی واخذ مجوز ساختمان ضرورت دارد مانند :

-         تمامی ساختمانهای صنعتی ثقیل که اثرات محیطی همراه داشته باشد

-         ساختمانهای با حجم 1000 متر مکعب وبالاتر از آن که دارای ارتفاع بیشتر از 30 متر 50 متر و متر بالا تر از سطح زمین باشد.

-         ساختمان ها ، گادرها وسایر مواد ساختمانی به طول بیشتر از 24 متر

-         سب استیشن های برق

-         ذخایر بزرگ آب

-         ذخایر گاز مایع ، تیل ، پایپ لاین 

-         پایه های سیستم ریلی یا باز پخش

اسناد که باید یک متقاضی شامل گروپ پنجم  ارایه نماید:

-         درخواست یا فورم که در آن نوع ساختمان و تقاضا درج گردد.

-         تصاویر که نشان دهنده وضعیت فعلی آن باشد.

-         نمای ظاهری ساختمان مورد نظر ( کروکی یا فوتو )

-         اسناد لازمه تثبیت کننده ملکیت

-         سکیچ نهای وسایت پلان

-         موجودیت مالک ویا رضایت مالک در صورت ضرورت

-         تست های ضروری خاک

-         نقشه های لازمه ساختمان ( مهندسی ، استرکچر ، شبکات  "برق ، آبرسانی ،کانالیزاسیون ، تهویه وتسخین " ومحل دفن کثافات وغیره نقشه های لازمه  )

-         معرفی انجنیران مراقبت کننده که جواز لازم برای همچو ساختمانها را داشته باشد

-         ارایه ارقام مالی جهت اعمار ساختمان

چارچوپ زمانی برای تصمیم گیری در گروپ پنجم :

نهاد مسوول صدور مجوز ساختمان های شامل این گروپ را در مدت ( 30 ) روز  کاری بعد از دریافت اطلاعیه واخذ حق الزحمه لازم ( طبق لایحه ) در مورد رد ویا صدور مجوز تصمیم خویش را به درخواست کننده  بصورت کتبی ابلاغ مینماید : (در صورتیکه تمام مراحل از دفتر مرجع واحد صدور مجوز ساختمان صورت گیرد)

مدت اعتبار مجوز ساختمان :

1-    مجوز ساختمان برای یک مدت زمان مناسب به اساس چارچوب زمانی کار ساختمان برای متقاضی تعین و اجرا میگردد در صورتیکه در مجوز زمان اعتبار تذکر نیافته باشد در همه حالت یک مجوز برای مدت 3 سال از تاریخ صدور قابل اعتبار میباشد وهر گاه متقاضی به کار ساختمان خویش در آغاز اخذ مجوز ساختمان  اقدام نکند مکلف است تا قبل از شروع کار از مرجع مربوطه تائیدی مجوز خویش را بدون تادیه حق الزحمه بطور رسمی اخذ نماید زیرا ممکن در مدت غیابت وی تغیرات در زون وسترکچر ساحه رونما گردیده باشد . در صورت تغیر در پلان تفصیلی ساحه مراحل مجدداً قابل طی مراحل میباشد.

2-    در صورتیکه متقاضی در معیاد تعین شده در مجوز  ، ساختمان خویش را اعمار ویا تکمیل نکند مجوز آن بعد از بررسی از جانب نهاد مسوول در مقابل حق الزحمه (طبق لایحه ) قابل تمدید ویا رد خواهد بود

اضافه منزل (ازدیاد طبقه ساختمان) :

 آنعده ساختمانهای که قبلاً مطابق پلان های منظور شده و سکیچ نهایی، تعداد منزل آن قید گردیده در صورتیکه مالک آن تقاضای ازدیاد منازل آنرا قبل ویا بعد از ساختمان داشته باشد بعد از بررسی موضوع توسط نهاد مسوول ( تائید ویا رد کننده ) در مقابل هر منزل اضافی با پرداخت پول نصف اصل قیمت زمین  (ساحه تحت ساختمان) مطابق لایحه قیمت گذاری قابل اجرا خواهد بود.

شاروالی کابل

اسناد تقنینی و تنظیم کننده پروسه صدور مجوز ساختمان

ترتیب شده توسط کمیته تخنیکی مجوز ساختمان

.A اسناد نهایی شده:

          قانون و مقرره:

1.     قانون تنظیم ساحات وساختمانهای غیر پلانی در محدوده ماستر پلان شهر

2.        مقرره جلوگیری از تخلفات ساختمانی

طرزالعمل:

3.     طرزالعمل کنترول و مراقبت از ساختمانها

4.     طرزالعمل صدور سند بهره برداری ساختمانها

5.     طرزالعمل صنف بندی ساختمانها به اساس فکتور خطرات

6.     طرزالعمل بورد رسیدگی به شکایات مربوط پروسه صدور مجوز ساختمان (تکمیل گردیده)

7.     طرزالعمل کمیسیون ویزه نقشه های ساختمانی در محدوده ماستر پلان کابل

8.     طرزالعمل صدور سند تخصصی جهت اجرای امور ساختمانی

B. اسناد نهایی نا شده:

9.          طرزالعمل اجرا امور مجوز ساختمان از یک دفتر واحد (ون - ستاپ – شاپ)

10.            طرزالعمل زمان بندی تمام قدمه های پروسه مجوز و ترتیب چارت پروسه صدور مجوز به اساس فکتور

     خطرات

11.            طرزالعمل استفاده از فورمه های معیاری جدید (درخواستی و پروتوکول تفتیش ساختمان ها)

12.            طرزالعمل خدمات سریع (سویفت) در پروسه صدور مجوز ساختمان

13.            طرزالعمل استفاده از سیستم زونینگ در امور مجوز ساختمان

14.            بررسی امکان طرح تفویظ صلاحیت تثبیت ملکیت به ادارات زیربط

طرز العمل صدور جوازنامه کنترول و مراقبت کار ساختمان جهت اجرای امورات ساختمانی

این طرز العمل بر طبق حکم فقره (۱) ماده (۱۷) قانون محصول خدمات شهری وضع گردیده است و بمنظور تطبیق بهتر حکم ماده (۲) قانون محصول خدمات شهری وضع گردیده است.

اشخاص که به انجام فعالیت های ساختمانی در شهر کابل مبادرت میورزند مکلف به اخذ جوازنامه کنترول و مراقبت کار ساختمان جهت اجرای امورات ساختمانی مطابق احکام این طرزالعمل از شاروالی کابل میباشند.

هدف :

این طرزالعمل به منظور تنظیم ومعیاری ساختن امورات ساختمانی واعمار ساختمانهای مصئون ومطمین وجلوگیری از اعمار ساختمانهای بی کیفیت وغیر مصئون و کنترول خودسری ها وتخلفات ساختمانی ، کنترول ومراقبت به موقع وسهیم ساختن سکتور خصوصی در فعالیت های ساختمانی وضع میگردد.

مکلفیت ها و وجایب شخص دارای جوازنامه کنترول و مراقبت کار ساختمان:

اشخاصی که به فعالیت های ساختمانی در شهر کابل مبادرت میورزند مکلف به رعایت موارد ذیل میباشند:

سنجش و محاسبه بعد از ملاحظه دقیق اسناد تخنیکی در مورد:

1-    اعمار ساختمانها با در نظر داشت قوانین ومقررات شاروالی کابل ، اصول ومعیار های شهرسازی ، تخنیکی وایمنی بخصوص مقاومت ساختمان در برابر زلزله وسایر حوادث طبیعی .

2-    اعمار ساختمانها در مطابقت به نقشه های ویزه شده و رعایت کردن شرایط مندرج اسناد فوق الذکر

3-    داشتن اجازه اعمار ساختمان.

4-    احداث واعمار پارکینگ وسایط طبق نقشه های ویزه شده.

5-    امتناع از اضافه حجمی وتخلفات ساختمانی .

6-    عدم تجاوز به معابر وراه رو ها و ساحات سبز پلانی

اعطای جوازنامه کنترول و مراقبت کار ساختمان:

جواز نامه برای اشخاص واجد شرایط مطابق مسلک به ترتیب ذیل اعطا میگردد.

1-    جواز نامه درجه اول : این جواز نامه برای اشخاصی دارای سند تحصیلی معتبر ، تجربه کاری بیشتر از پنچ سال وبا توانمندی تطبیق نقشه ساختمانهای صنعتی  وسایر ساختمانهای بلند تر از هشت منزل را دارا بوده بعد از ارزیابی کمیسیون شاروالی کابل در بدل پرداخت مبلغ (15000) افغانی اعطا میگردد.

2-    جوار نامه درجه دوم : این جواز نامه برای اشخاصی دارای سند تحصیلی معتبر ، تجربه کاری بیشتر از دو الی پنچ سال وبا توانمندی تطبیق نقشه ساختمانهای الی هشت منزل را دارا بوده بعد از ارزیابی کمیسیون شاروالی کابل در بدل پرداخت مبلغ (10000) افغانی اعطا میگردد.

3-    جوار نامه درجه سوم: این جواز نامه برای اشخاصی دارای سند تحصیلی معتبر ، تجربه کاری حداقل دو سال وبا توانمندی تطبیق نقشه ساختمانهای الی چهار منزل را دارا بوده بعد از ارزیابی کمیسیون شاروالی کابل در بدل پرداخت مبلغ (5000) افغانی اعطا میگردد.

نوت : مبالغ مندرجه فوق با در نظر داشت نوسانات اقتصادی ومالی به پیشنهاد کمیسیون موظف ومنظوری مقام شاروالی کابل قابل تغیر میباشد.

مدت اعتبار جوازنامه کنترول و مراقبت کار ساختمان:

مدت اعتبار جوازنامه کنترول و مراقبت کار ساختمان سه سال میباشد.

تجدید جوازنامه کنترول و مراقبت کار ساختمان:

جوازنامه های کنترول و مراقبت کار ساختمان مندرجه این طرزالعمل بعد از بررسی کمیسیون موظف ( از کارکردهای وفعالیت های قبلی شخص دارنده سند تخصصی، مکافات وتخلف کاری ویا عدم ان ) وتصمیم گیری در بدل حق الامتیاز تعین شده تجدید میگردد.

تعلیق ، تنزیل ولغو جوازنامه کنترول و مراقبت کار ساختمان:

هرگاه دارنده جوازنامه کنترول و مراقبت کار ساختمان از شرایط مندرج این طرزالعمل تخلف نماید کمیته موظف در مورد یکی از تصامیم ذیل را اتخاذ نمایند.

1-    اخطار کتبی مبنی بر اصلاح ورفع نواقص مربوط.

2-    تعلیق سند تخصصی الی مدت سه ماه .

3-    تنزیل درجه سند تخصصی مربوط

4-    لغو سند تخصصی.

5-    معرفی به مراجع عدلی وقضایی .

تجدید نظر در اصول ومقررات این طرزالعمل :

این طرزالعمل در هر پنچ سال قابل تغیر وتجدید نظر میباشد.

موارد شامل و ذکر شده درین طرزالعمل بعد از گذشت مدت (5) سال تجدید نظر میشود و موارد جدید مطابق به نیازمندی و مقتضی وقت و زمان در آن گنجانیده شده و بعد از تایید شورای اداری و منظوری مقام محترم شاروالی کابل به معرض اجرا قرار داده میشود.

طرز العمل کنترول ومراقبت از اجرای امورات ساختمانی

این طرزالعمل مطابق بند 3 ماده 5 قانون شاروالی و بند 11 ماده 7 مقرره تطبیق ماستر پلان منتشره جریده رسمی 794 مرتبه سال 1421 هجری قمری ترتیب گردیده است.

یکی از وظایف عمده شاروالی کابل در عرصه انکشاف شهر ومعیاری ساختن امورات ساختمانی کنترول ومراقبت از اجرای پروسه های ساختمانی اعم از تعمیرات مختلف النوع ، سرک ، پل وپلچک وشبکات انجنیری در محدوده شهر کابل و طرزاستفاده یا فعالیت ساختمان مطابق نقشه های ویزه شده وجلوگیری از تخلفات ساختمانی در ساحات پلانی وغیر پلانی میباشد.

هدف :

این طرزالعمل به منظور کنترول ومراقبت به موقع حین اجرای پروسه های ساختمانی وحین استفاده از ساختمان و جلوگیری از خودسری ها وتخلفات ساختمانی وجلوگیری از اعمار ساختمانهای بی کیفیت وغیر مصئون ، کنترول ومراقبت به موقع وسهیم ساختن سکتور خصوصی در فعالیت های ساختمانی وضع میگردد.

اصطلاحات آتی در این طرزالعمل مفاهیم ذیل را افاده میکند :

پروتوکول : سند رسمی است که بمنظور اجازه کار ساختمان ، مسولیت پذیری ، کنترول ومراقبت پلان شده وغیر پلان شده از جریان اجرای پروسه های کاری بین مالک ساختمان ویا نماینده باصلاحیت وی وریاست کنترول وساختمانهای اساسی عقد میگردد.

گراف تقویمی کار ساختمان :  پلان ترتیب وتنظیم پروسه های کاری ساختمان ، آغاز وختم کار ومعیاد زمانی اجرای پروسه های متذکره به شکل گرافیک را پلان گراف تقویمی کار ساختمان گویند.

ژورنال :  کتاب که در آن تمام نتایج رویداد کنترول ومراقبت ، اجرای تمام پروسه های کاری ومراقبت از آن درج گردیده وسند معتبر بوده که ضم اسناد ساختمان میباشد وحین بررسی ساختمان در هر مقطع زمانی از کیفیت مواد وچگونگی اعمار ساختمان اطمینان حاصل میگردد.

تخلف :  هرگونه تغیرات از نقشه های ویزه شده خصوصاً تغیرات در عناصر اساسی ساختمان ، تغیرات در پارتیشن که باعث تغیر فعالیت شود تخطی شمرده میشود.

دیتابیس : مجموعه اطلاعات که در کمپوتر ذخیره یا ثبت شده وبطور سریع وموثر باز یافت شده بتواند ویا بعباره دیگر نرم افزاری ( سافت ویر) است که استفاده کننده را قادر به باز یافت سریع وموثر معلومات میگرداند.

وظایف ، مکلفیت ها واصول مراعات نمودن این طرزالعمل :

وظایف ، مکلفیت ها ی مالک ساختمان : بمنظور مسولیت پذیری وعدم سوء استفاده از املاک دولتی و انفرادی موجودیت شخص مالک زمین جهت عقد پروتوکول کنترول ومراقبت از ساختمان حتمی بوده در صورت عدم موجودیت شخص مالک وکیل ویا نماینده با صلاحیت وی که سند معتبر یا وکالت خط از مالک زمین داشته باشد حتمی بوده و مکلف به رعایت موارد ذیل میباشند:

1-    داشتن نقشه های وویزه شده .

2-    معرفی تطبیق کننده ساختمان ( انجنیر ناظر ) که جواز نامه رسمی از شاروالی کابل اخذ نموده باشد.

3-    ارایه گراف تقویمی کار ساختمان .

4-    تعهد از تطبیق نقشه های منظور شده وعدم تخلف از آن .

5-    امتناع از اضافه تصرف و اضافه حجمی از ساحه تعین شده  .

6-    احداث واعمار پارکینگ وسایط طبق نقشه های ویزه شده.

7-    مراعات نمودن مسایل ایمنی ، تخنیک بی خطر ومحیط زیستی حین اجرای پروسه های کاری.

8-    عدم تجاوز به معابر وراه رو ها. 

9-    اطلاع کتبی به ریاست کنترول ساختمانهای اساسی مبنی بر تعویض تطبیق کننده ساختمان ویا اعمار کننده ساختمان .

10-            اطلاع کتبی به ریاست کنترول ساختمانهای اساسی مبنی بر توقف کار ساختمان بنا بر عوامل مختلف.

11-            اطلاع کتبی به ریاست کنترول ساختمانهای اساسی مبنی بر توقف کار ساختمان بنا بر عوامل مختلف.

12-            اطلاع کتبی به ریاست کنترول ساختمانهای اساسی مبنی بر تغیرات در گراف تقویمی کار ساختمان بنا بر عوامل مختلف .

13-            مساعد ساختن شرایط مناسب برای کنترولران رسمی برای باز دید اجرای پروسه های کاری از ساختمان.

نوت : در صورتیکه مالک از کار کرد های کنترولران ویا جریمه تخطی اجرا شده کدام شکایت داشته میتواند شکایت خود را کتباً به  بورد رسیده گی به شکایات شاروالی کابل سپرده وبورد متذکره مکلف است تا در ظرف مدت الی ده یوم به شکایت رسیده گی نموده و جواب ارایه  نماید.

وظایف ومکلفیت های انجنیر تطبیق کننده ساختمان ( انجنیر ناظر) :

اشخاص دارنده یکی از جواز رسمی مطابق درجه جواز نامه میتوانند بعد از معرفی مالک ویا نماینده وی وبعد از عقد پروتوکول میان ریاست کنترول ساختمانهای اساسی شاروالی کابل ومالک ساختمان به عنوان مراقبت کننده ساختمان از تطبیق نقشه های ویزه شده کنترول ونظارت نموده و مکلف به رعایت موارد ذیل میباشند :

1-    ترتیب گراف تقویمی پروسه های کار ساختمان .

2-    اعمار ساختمان در مطابقت به نقشه های ویزه شده .

3-    انجام دادن تست های لازمه مواد ساختمانی ودرج نتایج آن باذکر تاریخ وامضا در ژورنال رسمی .

4-    اجرای هر پروسه ساختمانی به ترتیب مطابق گراف تقویمی بعد از تائیدی کنترولران ریاست کنترول ومراقبت ساختمانها ودرج  آن در ژورنال رسمی.

5-    ارایه ژورنال به کنترولران حین باز دید پلان شده یا غیر پلان شده از ساختمان.

6-    مراعات نمودن مسایل ایمنی ، تخنیک بی خطر ومحیط زیستی حین اجرای پروسه های کاری.

7-    چک نموده استحکامیت خوازه ها ، قالب ها وغیره سامان ووسایل قبل از اجرای پروسه کانکریت ریزی.

8-    در صورت ضرورت با هر نوع تغیر یا تعدیل در نقشه های ویزه شده با دیزاین کننده نقشه ومرجع منظور کننده نقشه در تماس شده ورسماً رفع مشکل نماید.

9-    مانع شدن هر نوع تغیرات وتعدیلات خودسرانه وتخلف مالک ساختمان حین اجرای پروسه ساختمانی .

10-         در صورت مواجع شدن با هر نوع تخلف موضوع را به اسرع وقت به ریاست کنترول ساختمانهای اساسی شاروالی کابل گذارش داده ورفع مسولیت نماید.

وظایف ومکلفیت های انجنیران رسمی معرفی شده در قسمت کنترول ومراقبت از اجرای پروسه های کاری ساختمان :

انجنیران ریاست کنترول وساختمانهای اساسی مطابق به مسلک وپروتوکول عقد شده رسماً معرفی شده و بصورت پلان شده وغیر پلان شده بمنظور کنترول ومراقبت وشناسایی تخلف وخودسری از ساحه باز دید نموده و مکلف به رعایت موارد ذیل میباشند :

1-    باز دید از ساحه کار مطابق پروتوکول عقد شده به صورت پلان شده وغیر پلان شده .

2-    رهنمایی انجنیر تطبیق کننده وسایر کارکنان ساختمان ومتوجه ساختن آنها به مراعات کردن موضوعات ایمنی ، تخنیک بی خطری ومحیط زیستی .

3-    چک نمودن مواد ساختمانی ، چک نمودن اندازه وفاصله های عناصر ساختمانی مطابق نقشه ویزه شده ، چک نمودن اجرای پروسه کاری مطابق گراف تقویمی کار ساختمان .

4-    درج ملاحظات ساحوی با امضا در ژرونال رسمی .

5-    اجراات به موقع بعد از مشاهده تخلف ویا اخذ گذارش از تطبیق کننده ساختمان مبنی بر تخلف.

در چنین حالت کنترولران برطبق قانون صلاحیت دارند تا در مورد تخلف ایجاد شده یکی از تصامیم ذیل را انجام دهند.

·           اخطار کتبی مبنی بر اصلاح ورفع تخلف مربوط ودرج آن در ژورنال.

·        جریمه نقدی الی پنچ هزار افغانی در بار اول ، ( در صورتیکه تخلف اصلاح نشده باشد ) دوچند جریمه مبلغ قبلی در بار دوم و درج آن در کتاب ژورنال .

·        توقف کار ساختمان الی رفع تخلف ودرج آن در کتاب ژورنال .

·        تخریب تخلف ساختمانی ایجاد شده توسط مالک ساختمان .

·        در صورتیکه مالک ساختمان به تخریب تخلف ساختمانی ایجاد شده اقدام نکند شاروالی کابل آنرا تخریب نموده ومصارف تخریب با جریمه از نزد متخلف اخذ میگردد .

·        در صورتیکه متخلف به نظر کنترولران اعتنا نکرده ومانع تخریب محل تخطی گردد جلوگیری وتوقف کار ساختمان به کمک نیروهای امنیتی وپولیس صورت گرفته ومالک توسط پولیس به مراجع عدلی وقضایی معرفی میگردد.

6-    اخذ اسناد تصویری از پروسه های کاری ومحلات که در آن تخلف صورت گرفته باشد ودرج آن در فایل کمپوتری در دیتابیس مخصوص بلاک مورد نظر.

7-    ارایه گذارش کتبی به مقامات ذیصلاح .

8-    تعقیب وپیگرد از جریانات بعدی اجرای مجازات تخلف ساختمانی ایجاد شده .

پروتوکول کنترول ومراقبت از ساختمان :

پروتوکول کنترول ومراقبت یک سند رسمی بوده که در بدل مبلغ 5000 افغانی همراه با فیس انجنیران کنترول کننده از پروسه کار ساختمان ( فیس انجنیران به نوعیت ساختمان وتعداد پروسه های کاری که ضرورت به باز دید از ساحه داشته وبرویت گراف تقویمی طبق لایحه محاسبه میگردد ) بعد از مهر ونشانی شد از طریق ریاست کنترول ساختمان های اساسی توزیع گردیده و شامل موادات ذیل میباشد.

1-    شماره مسلسل پروتوکول وتاریخ صدور آن .

2-    نمبربلاک ، آدرس موقعیت ساختمان ، نوع فعالیت ، تعداد منزل آن در مطابقت با صنف بندی ساختمان.

3-    اسم مالک ساختمان یا نماینده باصلاحیت وی همراه با یک ورق کاپی تذکره ، شماره تماس ودوقطعه عکس .

4-    شهرت مراقبت کننده ساختمان که از جانب مالک ساختمان معرفی میگردد.

5-    معلومات در مورد ساختمان کننده ( شرکت ساختمانی ، مالک ویا  شخص قراردادی ).

6-    اسمای کنترولران مسول از ریاست کنترول ساختمانهای اساسی وناحیه مربوطه با ذکر وظیفه وشماره تماس آنها .

7-    معلومات راجع به مرحله کنونی ساختمان و ساحه.

8-    تعین تعداد دفعات کنترول ومراقبت پلان شده ( ارتباط به نوع ساختمان داشته که مطابق گراف تقویمی تعین میگردد.

9-    مراقبت غیر پلانی که دفعات آن مشخص نبوده وکنترولران تعین شده بدون آگهی قبلی میتوانند دفتاً از جریان اجرای پروسه کاری ساختمان دیدن نمایند.

10-            وظایف ومکلفیت های مالک ، مراقبت کننده وکنترولران ریاست کنترول ساختمانها وناحیه مربوطه ، تخلفات ساختمان و طرز مجازات آن جهت مسبوقیت ضمیمه پروتوکول میگردد.

11-            رسید بانکی از درک فیس انجنیران کنترول کننده و قیمت پروتوکول

12-            نتایج کنترول پلانی وغیر پلانی وتعداد دفعات آن ، صورت مانع شدن تخلف ساختمانی واجراات مربوطه آن درج ژورنال مربوطه گردیده شامل پروتوکول نمیباشد.

13-            جریمه نقدی تخلف ساختمانی به حساب نمبر (              ) شاروالی کابل قابل تحویل بوده وکاپی آویز آن جهت اطمینان ضم ژورنال میشود.

14-            محل تعهد مالک یا نماینده باصلاحیت وی مبنی بر تطبیق نقشه ویزه شده وامتناع از تخلفات ساختمانی.

15-            محل امضای مالک ساختمان یا نماینده با صلاحیت وی بعد از مطالعه مودات شامل پروتوکول.

16-            محل امضای مراقبت کننده ساختمان بعد از مطالعه مودات شامل پروتوکول.

17-            محل امضای انجنیران کنترول کننده ساختمان ورئیس ریاست کنترول ساختمانهای اساسی .

18-            پروتوکول متذکره در دو کاپی آماده گردیده  که یکی آن نزد مالک وکاپی دومی آن در ریاست کنترول ساختمانهای اساسی قید میگردد.

فورم تخلف ساختمانی :

1.     شماره مسلسل فورم .

2.     نمبر پروتوکول منعقده ومحل صدور آن .

3.     موقعیت وآدرس ساختمان .

4.     مسول کنترول ومراقبت ( اسم ، وظیفه وشماره تماس )

5.     موقعیت تخلف .

6.     اسم متخلف .

7.     شرح تخلف صورت گرفته .

8.     تذکر مرتبه تخلف صورت گرفته .

9.     تصمیم گیری در مورد تخلف انجام شده .

10.            تائید وامضای متخلف .

11.            تائید وامضای مسول کنترول ومراقبت

12.            شاهد در صورت موجودیت ( اسم ، تخلص ،شماره تماس وامضا )

نوت : کنترول ، مراقبت وشناسایی تخلفات ساختمان ها ی ساحات پلانی وغیر پلانی  صرف وظایف ریاست کنترول ساختمانهای اساسی وناحیه مربوطه بوده هیج ارگان دیگری حق باز رسی وملاحظه نقشه های ساختمان تحت اعمار را نداشته وارگان های محترم امنیت وپولیس که وظالف شان نظم عامه وتامین امنیت میباشد ودر مقابل اشخاص متخلف زورگو ومسلح به اساس تقاضای کتبی ریاست کنترول ساختمانهای اساسی و نواحی 22 گانه متخلفین را با ارگان های عدلی وقضایی معرفی نموده همکاری مینمایند.

کنترول ومراقبت از پروژه های ساختمانی دولتی :  

کنترول ومراقبت از ساختمانهای دولتی ، سرک ،پل وپلچک وشبکات انجنیری وسایر ساختمانها بر طبق قرارداد های عقد شده ومطابق گراف تقویمی کار پروژه ودر صورت ضرورت مطابق موادات و پروتوکول این طرزالعمل صورت میگیرد.

 

طرزالعمل بورد رسیدگی به شکایات شاروالی کابل در مسایل صدور مجوز ساختمان

نحوه فعالیت و مبنی حقوقی:

بورد رسیدگی به شکایات در شاروالی کابل بحیث ضرورت مبرم ، مرجع بررسی تخلفات ، تخطی های اداری و تخنیکی مسؤولین و سایر نهاد های زیربط دولتی و خصوصی ایجاد گردیده است. اعضای بورد تحت ریاست مقام معینیت فنی شاروالی کابل شامل افراد ذیل میباشد:

1.     نماینده (ریئس یا معاون) ریاست طرح و تطبیق پلان های شهری

2.     نماینده ریاست پالیسی و انسجام شاروالی کابل

3.     نماینده ریاست استملاک

4.     نماینده ریاست ملکیت ها

5.     نماینده تفتیش داخلی

6.     نماینده ریاست کنترول ساختمان های اساسی

7.     نماینده مشاوریت حقوقی

8.     نماینده ریاست دفتر مقام شاروالی (بصفت منشی بورد)

قابل تذکر است که نظر به نوع شکایت، عموم اعضای مرتبط به محتوی شکایت به مجلس بورد شکایات دعوت خواهند شد. مجالس بورد دارای اجندا مشخص بوده و تصامیم اتخاذ شده در جلسه توسط منشی بورد در کتاب مخصوص ثبت میگردد.    

بورد رسیدگی به شکایات در مورد ماسیل مربوط به صدور مجوز ساختمان در شهر کابل  توسط شورای اداری شاروالی منظور و عملآ به فعالیت آغاز مینماید.

اهداف و وظایف:

1.     تأمین شفافیت در اجراآت شاروالی کابل و نواحی آن

2.     حصول اطمینان از حاکمیت قانون در اعمال و تصامیم بورد رسیدګی به شکایات

3.     حفظ حقوق، امتیازات قانونی، حیثیت، عزت و مصئونیت مامورین شاروالی کابل و متقاضیان.

4.     بلند بردن سطح آگاهی حقوقی کارکنان شاروالی دررابطه به طرزالعمل های صدور مجوز ساختمان، رسیدگی به شکایات از طریق تدویر سمینارها، ورکشاپ ها و مصاحبه های رادیویی، تلویزیونی و مطبوعاتی.

5.     تعمیم فرهنگ معقولیت و تامین عدالت در چارچوب قوانین و مقررات نافذه در شاروالی از طریق صدور مصوبات، رهنمودها، و اطلاع آن بطور متحدالمال به عموم شعبات ذیربط.

بورد رسیدگی به شکایات به تأسی از قوانین ذیل فعالیت مینماید:

قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان:

1.   فصل اول، دولت

مادۀ پنجاهم: دولت مکلف است به منظور ايجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سيستم اداري کشور تدابير لازم اتخاذ نمايد. اداره اجراآت خود را با بيطرفي کامل و مطابق به احکام قانون عملي مي سازد . اتباع افغانستان حق دسترسي به اطلاعات از ادارات دولتي را در حدود احکام قانون دارا مي باشند.

اين حق جز صدمه به حقوق ديگران و امنيت عامه حدودي ندارد

2.   فصل اول ، مادۀ پنجاه و يکم:

هر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره مي باشد و مي تواند براي حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند. به استثناي حالاتيکه درقانون تصريح گرديده است،‌ دولت نمي تواند بدون حکم محکمۀ باصلاحيت به تحصيل حقوق خود اقدام کند

3.   فصل دوم، حقوق اساسي و وجايب اتباع،

مادۀ بيست و دوم: هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي مي باشند.

مراحل ثبت یا راجستریشن شکایت:

  1. تکمیل فورم شکایت که از دفتر بورد (مرکز آگاهی عامه شاروالی کابل) اخذ میگردد
  2. راجستر و ثبت فورم  
  3. تسلیم دهی تمام اسناد لازم و شواهد به دفتر بورد
  4. ابلاغ تاریخ انعقاد مجلس بورد رسیدگی به شکایات به اعضای بورد و طرفین شکایت

راه حل و تصمیم گیری در مورد شکایات:

  1. تحلیل همه جانبه شکایت در چارچوب قوانین و مقررات نافذه
  2. اتخاذ تصمیم در مورد حل مشکل یا شکایت
  3. اعلان نتیجه (مصوبه) اتخ

معلومات از تطبیق مصوبه:

  1. اطمینان از تطبیق مصوبه
  2. اطمینان از تطبیق مصوبه توسط شخص شکایت کننده

محرمیت و ثبت شکایت:

1.     محرمیت شکایت حفظ گردد

2.     حق دست رسی و مطالعه دوسیه شکایت به افراد غیر ذیدخل محدود است

3.     دوسیه ها بعداز ثبت در کتاب مخصوص و یا دیتا بیس در جای مصون محافظه میگردد

طرزالعمل تطبیقی برای بورد رسیدګی به شکایات:

·        تعین محل تدویر مجالس "بورد رسیدګی به شکایات"

·        تعین یکتن کارمند (ریاست آگاهی عامه) بصفت سکرتر و یا منشی بورد که دارای وظا یف عمده ذیل میباشد:

o       اطمینان از تکمیل بودن اسناد و شواهد که توسط شخص شکایت کننده به بورد تسلیم میګردد

o       مطلع ساختن اعضای بورد را برای تاریخ و زمان مجلس بورد

o       ثبت فیصله های بورد در کتاب مخصوص

o       حصول اطمینان از رعایت قوانین، اسناد تقنینی و لوایح تخنیکی در جلسات که به اساس آن فیصله ها صورت میګیرد

o       اعلان فیصله های بورد به اشخاص شکایت کننده و حصول اطمینان از ابلاغ آن و مرجع تطبیق کننده

o       در نظر گرفتن محرمیت اسناد و فیصله های بورد

o       آگاهی عامه در مورد خدمات بورد رسیدګی به شکایات به عموم مردم از طریق اعلانات، پوستر ها و استفاده از ویب سایت (یا صفحه انترنیتی) شاروالی کابل

 

فورم  - سند بهره برداری ساختمان ها از اینجا دانلود نماید