مرکز ارتباط و آگاهی عامه

 

معرفی مختصر ریاست آگاهی و ارتباط عامه شاروالی کابل:

ریاست آگاهی وارتباط عامه ، ریاست نو ایجاد در تشکیل شاروالی کابل میباشد. این ریاست  به تاریخ 2/8/1391 رسماً توسط  شاروال  کابل همان وقت افتتاح و به فعالیت آغاز نمود.

مرکز آگاهی وارتباط عامه به مثابهء پل ارتباطی میان مردم و شاروالی کابل بوده، این مرکز به طور موثر برای شهروندان کابل از طریق آگاهی دهی، ارائه معلومات و پیگیری و ثبت شکایات مردم خدمات ارایه می نماید. هر نوع معلومات مفید و ارزنده را در مورد کارکردهای شاروالی کابل، معلومات جامع در مورد اصناف مراکز فرهنگی و رسانه ها، ادارات رسمی دولتی، اماکن تاریخی، شبکه های مخابراتی، مراکز تفریحی و ضمناً ارائه معلومات راجع به نفوس، ساختمان ها، زیربناها، جایدادها و وضعیت جغرافیایی شهر،  سایر اماکن اجتماعی که در محوطه شهر کابل موجود است به دسترس شهروندان قرار میدهد.