داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
بهسازی زیر بنای سرک غرب میدان هوائی ناحیه پانزدهم
جمهوری اســـلامی افغانستان شــــــــــــــــــــــاروالی کابل پروگرام انکشافی شهرکابل پروجکت نمبر P125597 گرنت نمبر TF017016 اسم پروژه : بهسازی زیر بنای سرک غرب میدان هوائی ناحیه پانزدهم نمبر پکیج:...
May 14, 2017 -
بهسازی زیر بناهای گذر بلاک های تهیه مسکن ناحیه هفدهم
جمهوری اســـلامی افغانستان شــــــــــــــــــــــاروالی کابل پروگرام انکشافی شهرکابل پروجکت نمبر P125597 گرنت نمبر TF017016 اسم پروژه : بهسازی زیر بناهای گذر بلاک های تهیه مسکن ناحیه هفدهم نمبر پکیج: KMDP/W-75/U دعوت...
May 14, 2017 May 09, 2017
اعطای قرار داد امور ساختمان سرک ها و پیاده رو ها وزیر آباد
شاروالی کابل در نظر دارد ، قرار داد امور ساختمان سرک ها و پیاده رو های پروژه تعدیلی وزیر آباد مربوط ناحیه چهارم به طول (2588.97) متر را به شرکت ساختمانی قیصر افغان دارنده جواز نمبر (D-49027) آدرس شرکت سرک اول شاه شهید و شرکت ساختمانی منصور هلال...
Jan 17, 2017 -
یکباب غرفه داخل پارک دهبوری به اجاره داده میشود
یکباب غرفه داخل پارک دهبوری به اجاره داده میشود ، اشخاص که خواهش قرارداد را داشته باشند افرهای خویشر طور سربسته بریاست خدمات کلتوری واقع کارته اریانا ناحیه دوم نزدیک چهارراهی راه ابریشم سپرده شرطنامه را اخذ و مطالعه نموده خودشان بعد از مدت (21)...
Jan 02, 2017 -
هده وسایط لین شرق مربوط ناحیه نزدهم ازطریق پروسه داوطلبی باز داخلی به اجاره داده میشود
هده وسایط لین شرق مربوط ناحیه نزدهم ازطریق پروسه داوطلبی باز داخلی به اجاره داده میشود ادارات دولتی ، متشبثین خصوصی واشخاص انفرادی که علاقه به اجاره گرفتن انرا طور قرارداد داشته باشند میتوانند عرایض خود را درطی مدت (21) روز تقویمی بمدیریت...
Jan 02, 2017 -
جمع اوری عواید دروازه دخولی تفریحگاه بند قرغه ازطریق پروسه داوطلبی
جمع اوری عواید دروازه دخولی تفریحگاه بند قرغه ازطریق پروسه داوطلبی باز داخلی به اجاره داده میشود ادارات دولتی ، متشبثین خصوصی واشخاص انفرادی که علاقه اجاره گرفتن انرا طور قرارداد داشته باشند میتوانند عرایض خود را درطی مدت (21) روز تقویمی بمدیریت...
Jan 02, 2017 -
پارکینگ وسایط شهری واقع کوچه پخته فروشی مربوط ناحیه اول ازطریق پروسه داوطلبی باز داخلی به اجاره داده میشود
پارکینگ وسایط شهری واقع کوچه پخته فروشی مربوط ناحیه اول ازطریق پروسه داوطلبی باز داخلی به اجاره داده میشود ادارات دولتی ، متشبثین خصوصی واشخاص انفرادی که علاقه اجاره گرفتن انرا طور قرارداد داشته باشند میتوانند عرایض خود را درطی مدت (21) روز...
Jan 02, 2017 -
پروسه داوطلبی پارکینگ وسایط شهری واقع عقب بلاکهای چمن حضوری مربوط ناحیه اول
پارکینگ وسایط شهری واقع عقب بلاکهای چمن حضوری مربوط ناحیه اول ازطریق پروسه داوطلبی باز داخلی به اجاره داده میشود ادارات دولتی ، متشبثین خصوصی واشخاص انفرادی که علاقه اجاره گرفتن انرا طور قرارداد داشته باشند میتوانند عرایض خود را درطی مدت (21) روز...
Jan 02, 2017 -
به کرایه گیری وسایط باربری وماشینری جهت پاک کاری کانال کارته نو
{شاروالی کابل } ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی { به کرایه گیری وسایط باربری وماشینری جهت پاک کاری کانال کارته نو } اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه از تاریخ...
Jan 02, 2017 -
(501) مترمربع زمین احاطه شده واقع باغ نواب مربوط ناحیه اول ازطریق پروسه داوطلبی باز داخلی به اجاره داده میشود
(501) مترمربع زمین احاطه شده واقع باغ نواب مربوط ناحیه اول ازطریق پروسه داوطلبی باز داخلی به اجاره داده میشود ادارات دولتی ، متشبثین خصوصی واشخاص انفرادی که علاقه جاره گرفتن انرا طور قرارداد داشته باشند میتوانند عرایض خود را درطی مدت (21) روز...
Jan 02, 2017 -
صفحه 1 از 2
قبل12بعد