هده وسایط لین شرق مربوط ناحیه نزدهم ازطریق پروسه داوطلبی باز داخلی به اجاره داده میشود

تاریخ نشر: Jan 02, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

هده وسایط لین شرق مربوط ناحیه نزدهم  ازطریق پروسه داوطلبی باز داخلی به اجاره داده میشود  ادارات دولتی  ، متشبثین خصوصی واشخاص انفرادی  که علاقه به اجاره گرفتن انرا طور قرارداد داشته باشند  میتوانند   عرایض خود  را درطی مدت (21) روز تقویمی  بمدیریت قراردادی های ریاست عواید شاروالی کابل واقع ده افغانان بسپارند ،  شرطنامه را ملاحظه کرده تضمین نقدأ اخذ میگردد  در روز داوطلبی شرطنامه توزیع نمیگردد .