یکباب غرفه داخل پارک دهبوری به اجاره داده میشود

تاریخ نشر: Jan 02, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

یکباب غرفه  داخل پارک دهبوری به اجاره داده میشود ،  اشخاص که خواهش قرارداد را داشته باشند افرهای خویشر طور سربسته بریاست خدمات کلتوری واقع کارته اریانا  ناحیه دوم نزدیک چهارراهی راه ابریشم سپرده شرطنامه را اخذ و مطالعه نموده خودشان بعد از مدت (21) روز از تاریخ نشر اعلان غرض  افرگشائی تشریف بیاورند تامینات نقدأ اخذ میگردد  .

     پول حق الاشاعه اعلان نقدآ از وجه معتمد  تاديه ميگردد ، بل و كتنگ انرا غرض اجـــــراات بعدي ارسال خواهند نمود .