اعطای قرار داد امور ساختمان سرک ها و پیاده رو ها وزیر آباد

تاریخ نشر: Jan 17, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

شاروالی کابل در نظر دارد ، قرار داد امور ساختمان سرک ها و پیاده رو های پروژه تعدیلی وزیر آباد مربوط ناحیه چهارم به طول (2588.97) متر را به  شرکت ساختمانی قیصر افغان دارنده جواز نمبر (D-49027) آدرس شرکت سرک اول شاه شهید و شرکت ساختمانی منصور هلال دارنده جواز نمبر(D-49027) آدرس شرکت کارته نو رحمن مینه ( به شکل مشترک JV ) به قیمت مجموعی (79949230.60) هفتاد ونه میلیون و نو صد و چهل نو هزار و دو صد و سی اعشاریه شصت افغانی اعطا نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند ، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن به ریاست پالیسی و انسجام شاروالی کابل وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند .