وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 3:05 ق-ظ
طلوع آفتاب 4:47 ق-ظ
اذان ظهر 12:30 ب-ظ
اذان عصر 4:43 ب-ظ
اذان مغرب 7:05 ب-ظ
اذان خفتن 8:20 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 71.3957 افغانی
1 یورو 83.3255 افغانی
1 درهم 19.3094 افغانی
1 تومان 0.0116 افغانی
1 کلدار 0.6022 افغانی
1 هندی 1.0540 افغانی

روزنامه های کابل

طرز العمل کنترول ومراقبت از اجرای امورات ساختمانی

این طرزالعمل مطابق بند 3 ماده 5 قانون شاروالی و بند 11 ماده 7 مقرره تطبیق ماستر پلان منتشره جریده رسمی 794 مرتبه سال 1421 هجری قمری ترتیب گردیده است.
یکی از وظایف عمده شاروالی کابل در عرصه انکشاف شهر ومعیاری ساختن امورات ساختمانی کنترول ومراقبت از اجرای پروسه های ساختمانی اعم از تعمیرات مختلف النوع ، سرک ، پل وپلچک وشبکات انجنیری در محدوده شهر کابل و طرزاستفاده یا فعالیت ساختمان مطابق نقشه های ویزه شده وجلوگیری از تخلفات ساختمانی در ساحات پلانی وغیر پلانی میباشد.
هدف :
این طرزالعمل به منظور کنترول ومراقبت به موقع حین اجرای پروسه های ساختمانی وحین استفاده از ساختمان و جلوگیری از خودسری ها وتخلفات ساختمانی وجلوگیری از اعمار ساختمانهای بی کیفیت وغیر مصئون ، کنترول ومراقبت به موقع وسهیم ساختن سکتور خصوصی در فعالیت های ساختمانی وضع میگردد.
اصطلاحات آتی در این طرزالعمل مفاهیم ذیل را افاده میکند :
پروتوکول : سند رسمی است که بمنظور اجازه کار ساختمان ، مسولیت پذیری ، کنترول ومراقبت پلان شده وغیر پلان شده از جریان اجرای پروسه های کاری بین مالک ساختمان ویا نماینده باصلاحیت وی وریاست کنترول وساختمانهای اساسی عقد میگردد.
گراف تقویمی کار ساختمان :  پلان ترتیب وتنظیم پروسه های کاری ساختمان ، آغاز وختم کار ومعیاد زمانی اجرای پروسه های متذکره به شکل گرافیک را پلان گراف تقویمی کار ساختمان گویند.
ژورنال :  کتاب که در آن تمام نتایج رویداد کنترول ومراقبت ، اجرای تمام پروسه های کاری ومراقبت از آن درج گردیده وسند معتبر بوده که ضم اسناد ساختمان میباشد وحین بررسی ساختمان در هر مقطع زمانی از کیفیت مواد وچگونگی اعمار ساختمان اطمینان حاصل میگردد.
تخلف :  هرگونه تغیرات از نقشه های ویزه شده خصوصاً تغیرات در عناصر اساسی ساختمان ، تغیرات در پارتیشن که باعث تغیر فعالیت شود تخطی شمرده میشود.
دیتابیس : مجموعه اطلاعات که در کمپوتر ذخیره یا ثبت شده وبطور سریع وموثر باز یافت شده بتواند ویا بعباره دیگر نرم افزاری ( سافت ویر) است که استفاده کننده را قادر به باز یافت سریع وموثر معلومات میگرداند.
وظایف ، مکلفیت ها واصول مراعات نمودن این طرزالعمل :
وظایف ، مکلفیت ها ی مالک ساختمان : بمنظور مسولیت پذیری وعدم سوء استفاده از املاک دولتی و انفرادی موجودیت شخص مالک زمین جهت عقد پروتوکول کنترول ومراقبت از ساختمان حتمی بوده در صورت عدم موجودیت شخص مالک وکیل ویا نماینده با صلاحیت وی که سند معتبر یا وکالت خط از مالک زمین داشته باشد حتمی بوده و مکلف به رعایت موارد ذیل میباشند:
1-    داشتن نقشه های ویزه شده .
2-    معرفی تطبیق کننده ساختمان ( انجنیر ناظر ) که جواز نامه رسمی از شاروالی کابل اخذ نموده باشد.
3-    ارایه گراف تقویمی کار ساختمان .
4-    تعهد از تطبیق نقشه های منظور شده وعدم تخلف از آن .
5-    امتناع از اضافه تصرف و اضافه حجمی از ساحه تعین شده  .
6-    احداث واعمار پارکینگ وسایط طبق نقشه های ویزه شده.
7-    مراعات نمودن مسایل ایمنی ، تخنیک بی خطر ومحیط زیستی حین اجرای پروسه های کاری.
8-    عدم تجاوز به معابر وراه رو ها. 
9-    اطلاع کتبی به ریاست کنترول ساختمانهای اساسی مبنی بر تعویض تطبیق کننده ساختمان ویا اعمار کننده ساختمان .
10-    اطلاع کتبی به ریاست کنترول ساختمانهای اساسی مبنی بر توقف کار ساختمان بنا بر عوامل مختلف.
11-    اطلاع کتبی به ریاست کنترول ساختمانهای اساسی مبنی بر توقف کار ساختمان بنا بر عوامل مختلف.
12-    اطلاع کتبی به ریاست کنترول ساختمانهای اساسی مبنی بر تغیرات در گراف تقویمی کار ساختمان بنا بر عوامل مختلف .
13-    مساعد ساختن شرایط مناسب برای کنترولران رسمی برای باز دید اجرای پروسه های کاری از ساختمان.
نوت : در صورتیکه مالک از کار کرد های کنترولران ویا جریمه تخطی اجرا شده کدام شکایت داشته میتواند شکایت خود را کتباً به  بورد رسیده گی به شکایات شاروالی کابل سپرده وبورد متذکره مکلف است تا در ظرف مدت الی ده یوم به شکایت رسیده گی نموده و جواب ارایه  نماید.
وظایف ومکلفیت های انجنیر تطبیق کننده ساختمان ( انجنیر ناظر) :
اشخاص دارنده یکی از جواز رسمی مطابق درجه جواز نامه میتوانند بعد از معرفی مالک ویا نماینده وی وبعد از عقد پروتوکول میان ریاست کنترول ساختمانهای اساسی شاروالی کابل ومالک ساختمان به عنوان مراقبت کننده ساختمان از تطبیق نقشه های ویزه شده کنترول ونظارت نموده و مکلف به رعایت موارد ذیل میباشند :
1-    ترتیب گراف تقویمی پروسه های کار ساختمان .
2-    اعمار ساختمان در مطابقت به نقشه های ویزه شده .
3-    انجام دادن تست های لازمه مواد ساختمانی ودرج نتایج آن باذکر تاریخ وامضا در ژورنال رسمی .
4-    اجرای هر پروسه ساختمانی به ترتیب مطابق گراف تقویمی بعد از تائیدی کنترولران ریاست کنترول ومراقبت ساختمانها ودرج  آن در ژورنال رسمی.
5-    ارایه ژورنال به کنترولران حین باز دید پلان شده یا غیر پلان شده از ساختمان.
6-    مراعات نمودن مسایل ایمنی ، تخنیک بی خطر ومحیط زیستی حین اجرای پروسه های کاری.
7-    چک نموده استحکامیت خوازه ها ، قالب ها وغیره سامان ووسایل قبل از اجرای پروسه کانکریت ریزی.
8-    در صورت ضرورت با هر نوع تغیر یا تعدیل در نقشه های ویزه شده با دیزاین کننده نقشه ومرجع منظور کننده نقشه در تماس شده ورسماً رفع مشکل نماید.
9-    مانع شدن هر نوع تغیرات وتعدیلات خودسرانه وتخلف مالک ساختمان حین اجرای پروسه ساختمانی .
10-    در صورت مواجع شدن با هر نوع تخلف موضوع را به اسرع وقت به ریاست کنترول ساختمانهای اساسی شاروالی کابل گذارش داده ورفع مسولیت نماید.

وظایف ومکلفیت های انجنیران رسمی معرفی شده در قسمت کنترول ومراقبت از اجرای پروسه های کاری ساختمان :
انجنیران ریاست کنترول وساختمانهای اساسی مطابق به مسلک وپروتوکول عقد شده رسماً معرفی شده و بصورت پلان شده بمنظور کنترول ومراقبت وشناسایی تخلف وخودسری از ساحه باز دید نموده و مکلف به رعایت موارد ذیل میباشند :
1-    باز دید از ساحه کار مطابق پروتوکول عقد شده به صورت پلان شده.
2-    رهنمایی انجنیر تطبیق کننده وسایر کارکنان ساختمان ومتوجه ساختن آنها به مراعات کردن موضوعات ایمنی ، تخنیک بی خطری ومحیط زیستی .
3-    چک نمودن مواد ساختمانی ، چک نمودن اندازه وفاصله های عناصر ساختمانی مطابق نقشه ویزه شده ، چک نمودن اجرای پروسه کاری مطابق گراف تقویمی کار ساختمان .
4-    درج ملاحظات ساحوی با امضا در ژرونال رسمی .
5-    اجراات به موقع بعد از مشاهده تخلف ویا اخذ گذارش از تطبیق کننده ساختمان مبنی بر تخلف.
در چنین حالت کنترولران برطبق قانون صلاحیت دارند تا در مورد تخلف ایجاد شده یکی از تصامیم ذیل را انجام دهند.
•       اخطار کتبی مبنی بر اصلاح ورفع تخلف مربوط ودرج آن در ژورنال.
•    جریمه نقدی الی پنچ هزار افغانی در بار اول ، ( در صورتیکه تخلف اصلاح نشده باشد ) دوچند جریمه مبلغ قبلی در بار دوم و درج آن در کتاب ژورنال .
•    توقف کار ساختمان الی رفع تخلف ودرج آن در کتاب ژورنال .
•    تخریب تخلف ساختمانی ایجاد شده توسط مالک ساختمان .
•    در صورتیکه مالک ساختمان به تخریب تخلف ساختمانی ایجاد شده اقدام نکند شاروالی کابل آنرا تخریب نموده ومصارف تخریب با جریمه از نزد متخلف اخذ میگردد .
•    در صورتیکه متخلف به نظر کنترولران اعتنا نکرده ومانع تخریب محل تخطی گردد جلوگیری وتوقف کار ساختمان به کمک نیروهای امنیتی وپولیس صورت گرفته ومالک توسط پولیس به مراجع عدلی وقضایی معرفی میگردد.
6-    اخذ اسناد تصویری از پروسه های کاری ومحلات که در آن تخلف صورت گرفته باشد ودرج آن در فایل کمپوتری در دیتابیس مخصوص بلاک مورد نظر.
7-    ارایه گذارش کتبی به مقامات ذیصلاح .
8-    تعقیب وپیگرد از جریانات بعدی اجرای مجازات تخلف ساختمانی ایجاد شده .
شرایط استخدام انجنیران کنترولر در شاروالی کابل
اشخاصی دارای سند تحصیلی حد اقل لیسانس ، تجربه کاری بیشتر از شش سال وبا توانمندی تطبیق نقشه ساختمانهای صنعتی  وسایر ساختمانها را دارا بوده بعد از ارزیابی کمیسیون تعیینات شاروالی کابل استخدام می گردند. اشخاص که قبلاً کارمند این اداره است، در صورت می توانند در وظایف خود باقی مانند که در ظرف یک سال مطابق این شرایط خود را عیار سازند.


پروتوکول کنترول ومراقبت از ساختمان :
پروتوکول کنترول ومراقبت یک سند رسمی بوده که در بدل مبلغ 5000 افغانی همراه با فیس انجنیران کنترول کننده از پروسه کار ساختمان ( فیس انجنیران به نوعیت ساختمان وتعداد پروسه های کاری که ضرورت به باز دید از ساحه داشته وبرویت گراف تقویمی طبق لایحه محاسبه میگردد ) بعد از مهر ونشانی شد از طریق ریاست کنترول ساختمان های اساسی توزیع گردیده و شامل موادات ذیل میباشد.

1-    شماره مسلسل پروتوکول وتاریخ صدور آن .
2-    نمبربلاک ، آدرس موقعیت ساختمان ، نوع فعالیت ، تعداد منزل آن در مطابقت با صنف بندی ساختمان.
3-    اسم مالک ساختمان یا نماینده باصلاحیت وی همراه با یک ورق کاپی تذکره ، شماره تماس ودوقطعه عکس .
4-    شهرت مراقبت کننده ساختمان که از جانب مالک ساختمان معرفی میگردد.
5-    معلومات در مورد ساختمان کننده ( شرکت ساختمانی ، مالک ویا  شخص قراردادی ).
6-    اسمای کنترولران مسول از ریاست کنترول ساختمانهای اساسی وناحیه مربوطه با ذکر وظیفه وشماره تماس آنها .
7-    معلومات راجع به مرحله کنونی ساختمان و ساحه.
8-    تعین تعداد دفعات کنترول ومراقبت پلان شده ( ارتباط به تعداد منازل داشته که مطابق گراف تقویمی تعین میگردد.)
9-    .
10-    وظایف ومکلفیت های مالک ، مراقبت کننده وکنترولران ریاست کنترول ساختمانها وناحیه مربوطه ، تخلفات ساختمان و طرز مجازات آن جهت مسبوقیت ضمیمه پروتوکول میگردد.
11-    رسید بانکی از درک فیس انجنیران کنترول کننده و قیمت پروتوکول
12-    .
13-    جریمه نقدی تخلف ساختمانی به حساب نمبر (              ) شاروالی کابل قابل تحویل بوده وکاپی آویز آن جهت اطمینان ضم ژورنال میشود.
14-    محل تعهد مالک یا نماینده باصلاحیت وی مبنی بر تطبیق نقشه ویزه شده وامتناع از تخلفات ساختمانی.
15-    محل امضای مالک ساختمان یا نماینده با صلاحیت وی بعد از مطالعه مودات شامل پروتوکول.
16-    محل امضای مراقبت کننده ساختمان بعد از مطالعه مودات شامل پروتوکول.
17-    محل امضای انجنیران کنترول کننده ساختمان ورئیس ریاست کنترول ساختمانهای اساسی .
18-    پروتوکول متذکره در دو کاپی آماده گردیده  که یکی آن نزد مالک وکاپی دومی آن در ریاست کنترول ساختمانهای اساسی قید میگردد.
تعداد دفعات کنترول ومراقبت پلان شده

تعداد دفعات کنترول و مراقبت پلان شده نظر به تعداد منازل با در نظر داشت قاعده کلی در چهار مرحله قرار ذیل محدود شده می تواند. 
1.    نظارت از خط اندازی و مطمیٔن شدن از مکان گذاری ساختمان مطابق نقشه های ویزه شده
2.    نظارت از جریان کار تهداب گذاری—برای تهداب های کانکریتی قبل از کانکریت ریزی و اطمینان حاصل نمودن از صحیح بودن سیخ بندی، قالب بندی و بکار گیری مواد مناسب مطابق نقشه های ویزه شده
3.    نظارت از جریان کار آماده سازی، نصب و اتصال درست فریم ها ( بیم و پایه ها) و دیوار ها در هر منزل—برای ساختمان های کانکریتی مطمیٔن شدن از صحت سیخ بندی، قالب بندی و بکار گیری مواد مناسب مطابق نقشه های ویزه شده
4.    نظارت از جریان کار پوشش (فرش هر منزل) برای مطمیٔن شدن از رعایت تمام موارد که می تواند کیفیت و مصؤنیت ساختمان را به خطر اندازد —قبل از کانکریت ریزی پوشش هرمنزل برای ساختمان های کانکریتی و اطمینان حاصل نمودن از صحیح بودن سیخ بندی، قالب بندی و بکار گیری مواد مناسب مطابق نقشه های ویزه شده

نظر به قاعده فوق تعداد دفعات کنترول و مراقبت مساوی می گردد به : 2 + تعداد منزل ضرب 2
 برای یک ساختمان 4 طبقه، تعداد حد اکثر نظارت به 10 مرتبه محدود می گردد (2+2x4) در حالیکه برای یک ساختمان 10 طبقه ی این رقم به 22 میرسد (2+2x10)

فورم تخلف ساختمانی :
1.    شماره مسلسل فورم .
2.    نمبر پروتوکول منعقده ومحل صدور آن .
3.    موقعیت وآدرس ساختمان .
4.    مسول کنترول ومراقبت ( اسم ، وظیفه وشماره تماس )
5.    موقعیت تخلف .
6.    اسم متخلف .
7.    شرح تخلف صورت گرفته .
8.    تذکر مرتبه تخلف صورت گرفته .
9.    تصمیم گیری در مورد تخلف انجام شده .
10.    تائید وامضای متخلف .
11.    تائید وامضای مسول کنترول ومراقبت
12.    شاهد در صورت موجودیت ( اسم ، تخلص ،شماره تماس وامضا )
نوت : کنترول ، مراقبت وشناسایی تخلفات ساختمان ها ی ساحات پلانی وغیر پلانی  صرف وظایف ریاست کنترول ساختمانهای اساسی وناحیه مربوطه بوده هیج ارگان دیگری حق باز رسی وملاحظه نقشه های ساختمان تحت اعمار را نداشته وارگان های محترم امنیت وپولیس که وظالف شان نظم عامه وتامین امنیت میباشد ودر مقابل اشخاص متخلف زورگو ومسلح به اساس تقاضای کتبی ریاست کنترول ساختمانهای اساسی و نواحی 22 گانه متخلفین را با ارگان های عدلی وقضایی معرفی نموده همکاری مینمایند.
کنترول ومراقبت از پروژه های ساختمانی دولتی :  
کنترول ومراقبت از ساختمانهای دولتی ، سرک ،پل وپلچک وشبکات انجنیری وسایر ساختمانها بر طبق قرارداد های عقد شده ومطابق گراف تقویمی کار پروژه ودر صورت ضرورت مطابق موادات و پروتوکول این طرزالعمل صورت میگیرد.