وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 5:32 ق-ظ
طلوع آفتاب 6:58 ق-ظ
اذان ظهر 12:30 ب-ظ
اذان عصر 3:20 ب-ظ
اذان مغرب 5:03 ب-ظ
اذان خفتن 6:20 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 71.23 افغانی
1 یورو 76.77 افغانی
1 درهم 19.43 افغانی
1 تومان 1.130 افغانی
1 کلدار 257.20 افغانی
1 هندی 812.50 افغانی

روزنامه های کابل

راپور عواید سال مالی 1400

راپور عواید سال مالی 1400 نواحی و ادارات مرکزی شاروالی کابل

شماره

مراجع

پلان سال

پلان ( چهار ) ماهه

مجموع تحصیل شد

1

ناحیه-1

341,554,143

113,851,381

67,848,631

2

ناحیه-2

302,198,289

100,732,763

51,222,997

3

ناحیه-3

209,130,980

69,710,327

15,601,848

4

ناحیه-4

437,292,176

145,764,059

66,999,978

5

ناحیه-5

294,731,675

98,243,892

32,011,360

6

ناحیه-6

156,400,549

52,133,516

17,759,991

7

ناحیه-7

117,685,269

39,228,423

16,526,043

8

ناحیه-8

125,919,763

41,973,254

17,336,215

9

ناحیه-9

194,099,681

64,699,894

43,762,949

10

ناحیه-10

198,183,334

66,061,111

30,622,630

11

ناحیه-11

208,445,901

69,481,967

27,664,792

12

ناحیه-12

187,264,982

62,421,661

15,827,664

13

ناحیه-13

105,752,489

35,250,830

11,128,283

14

ناحیه-14

39,825,452

13,275,151

8,107,039

15

ناحیه-15

217,114,817

72,371,606

16,669,030

16

ناحیه-16

119,356,470

39,785,490

12,997,531

17

ناحیه-17

99,996,239

33,332,080

8,192,472

18

ناحیه-18

17,094,191

5,698,064

5,050,956

19

ناحیه-19

31,776,008

10,592,003

5,566,977

20

ناحیه-20

11,572,470

3,857,490

1,649,617

21

ناحیه-21

13,672,725

4,557,575

571,166

22

ناحیه-22

13,690,693

4,563,564

5,014,173

مجموع نواحی

3,442,758,295

1,147,586,098

478,132,342

23

رياست عوايد

1,699,020,761

566,340,254

964,928,560

24

ریاست صحت محیطی

20,000,000

6,666,667

4,983,880

25

رياست ملكيت ها

1,179,450,000

393,150,000

137,674,399

26

تنظيم ماركيت ها

155,000,000

51,666,667

18,590,200

27

كلتوري

19,030,000

6,343,333

1,597,520

28

ریاست مجوز ساختمانی

600,000,000

200,000,000

18,856,336

29

تنظيف

21,300,000

7,100,000

2,473,461

30

طرح وتطبيق

36,710,000

12,236,667

2,157,363

31

آمریت باغ وحش

35,000,000

11,666,667

6,195,681

32

مدیریت ترافیک کابل

791,730,944

263,910,315

217,488,295

مجموعه ادارات مرکزی

4,557,241,705

1,519,080,568.4

1,374,945,695

مجموع نواحی و ادارات مرکزی

8,000,000,000

2,666,666,667

1,853,078,037