وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 3:30 ق-ظ
طلوع آفتاب 4:41 ق-ظ
اذان ظهر 1:00 ب-ظ
اذان عصر 4:50 ب-ظ
اذان مغرب 7:15 ب-ظ
اذان خفتن 8:45 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 71.09 افغانی
1 یورو 76.24 افغانی
1 درهم 19.33 افغانی
1 تومان 1.200 افغانی
1 کلدار 255 افغانی
1 هندی 820.50 افغانی

روزنامه های کابل

اعلان داوطلبی اجاره دهی ملکیت ها و جایدادهای شاروالی کابل

24 ثور 1402

 

9031.jpg (1200 × 675)

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده داوطلبی (آفرهای سربسته)اجاره‌دهی (103.8)متر مربع زمین واقع گذر آهنگری(سراجی)از مر بوطات ناحیه اول شهرکابل

 

شماره دعوتنامه داوطلبی:KM/NCS/1402/L-133

شاروالی کابلاز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی )اجاره‌دهی (103.8)متر مربع زمین واقع گذر آهنگری(سراجی)از مر بوطات ناحیه اول شهرکابل اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یک هزار افغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی و اجاره‌دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به ساعت 10:00بجه قبل از ظهر روز سه شنبه 16/03/1402به ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر شهرکابل ارارائه نماید. آفرهای ناوقت رسیده قابل پذیرش نمی‌باشد.

 

تضمین آفر مبلغ (15.000) پانزده  هزار افغانینقدی و یا گرنتی بانک اخذ می‌گردد، جلسه آفرگشایی به ساعت 10:00بجه قبل از ظهر روز سه شنبه  16/03/1402در منزل  اول- صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  شهر کابل  تدویر می‌گردد.

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده داوطلبی (آفرهای سربسته)اجاره‌دهی  یک قطعه زمین به مساحت (6667.54)متر مربع که شامل رستورانت ها ویک تعداد غرفه جات وکپه ها، یک کشتی سیار، کلب بیلبارد وسه پارکینگ به مساحت های(1942)،(2279)و(1170)متر مربع واقع باغ عمومی مردانه پغمان از مر بوطات ناحیه چهاردهم.

شماره دعوتنامه داوطلبی:KM/NCS/1402/L-045

شاروالی کابلاز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره‌دهی  یک قطعه زمین به مساحت (6667.54)متر مربع که شامل رستورانت ها ویک تعداد غرفه جات وکپه ها، یک کشتی سیار، کلب بیلبارد وسه پارکینگ به مساحت های(1942)،(2279)و(1170)متر مربع واقع باغ عمومی مردانه پغمان از مر بوطات ناحیه چهاردهم.اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یک هزار افغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی و اجاره‌دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به ساعت 11:00بجه قبل از ظهر روز دوشنبه 15/03/1402به ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر شهرکابل ارارائه نماید. آفرهای ناوقت رسیده قابل پذیرش نمی‌باشد.

 

تضمین آفر مبلغ (60.000) شصت  هزار افغانی نقدی و یا گرنتی بانک اخذ می‌گردد، جلسه آفرگشایی به ساعت 11:00بجه قبل از ظهر روز دوشنبه  15/03/1402در منزل  اول- صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  شهر کابل  تدویر می‌گردد.

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده داوطلبی (آفرهای سربسته)اجاره‌دهی موازی (21814)متر مربع زمین چهاردیواری واقع خواجه رواش از مربوطات ریاست ناحیه شهر کابل

شماره دعوتنامه داوطلبی:KM/NCS/1402/L-025

شاروالی کابلاز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره‌دهی موازی (21814)متر مربع زمین چهاردیواری واقع خواجه رواش از مربوطات ریاست ناحیه شهر کابل اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یک هزار افغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی و اجاره‌دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به ساعت 2:30بجه بعد از ظهر روز سه شنبه 16/03/1402به ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر شهرکابل ارارائه نماید. آفرهای ناوقت رسیده قابل پذیرش نمی‌باشد.

 

تضمین آفر مبلغ (250.000)دو صد پنجاه هزار افغانینقدی و یا گرنتی بانک اخذ می‌گردد، جلسه آفرگشایی به ساعت 2:30بجه بعد از ظهر روز سه شنبه  16/03/1402در منزل  اول- صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  شهر کابل  تدویر می‌گردد.

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده داوطلبی (آفرهای سربسته)اجاره‌دهی  یک در بند حویلی مخروبه واقع گذر تندور سازی به مساحت (358.6)متر مربع از مربوطات ناحیه اول شهر کابل

شماره دعوتنامه داوطلبی:KM/NCS/1402/L-115

شاروالی کابلاز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره‌دهی یک در بند حویلی مخروبه واقع گذر تندور سازی به مساحت (358.6)متر مربع از مربوطات ناحیه اول شهر کابلاشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یک هزار افغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی و اجاره‌دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به ساعت 2:00بجه بعد از ظهر روز دوشنبه 15/03/1402به ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر شهرکابل ارارائه نماید. آفرهای ناوقت رسیده قابل پذیرش نمی‌باشد.

 

تضمین آفر مبلغ (10.000) ده هزار افغانینقدی و یا گرنتی بانک اخذ می‌گردد، جلسه آفرگشایی به ساعت 2:00بجه بعد از ظهر روز دوشنبه  15/03/1402در منزل  اول- صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  شهر کابل  تدویر می‌گردد.

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده داوطلبی (آفرهای سربسته)اجاره‌دهی  پارکینگ وسایط شهری واقع کوچه پخته فروشی از مربوطات ریاست ناحیه اول شهرکابل

شماره دعوتنامه داوطلبی:KM/NCS/1402/L-002

شاروالی کابلاز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره‌دهی پارکینگ وسایط شهری واقع کوچه پخته فروشی از مربوطات ریاست ناحیه اول شهرکابل اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یک هزار افغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی و اجاره‌دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به ساعت 10:00بجه قبل از ظهر روز دوشنبه 15/03/1402به ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر شهرکابل ارارائه نماید. آفرهای ناوقت رسیده قابل پذیرش نمی‌باشد.

 

تضمین آفر مبلغ (300,000) سه صد  هزار افغانی نقدی و یا گرنتی بانک اخذ می‌گردد، جلسه آفرگشایی به ساعت 10:00بجه قبل از ظهر روز دوشنبه  15/03/1402در منزل  اول- صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  شهر کابل  تدویر می‌گردد.

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده داوطلبی (آفرهای سربسته)اجاره‌دهی زمین سفید  به مساحت (19618)متر مربع واقع تنگی غارو پلچرخی از مربوطات ناحیه نزدهم

شماره دعوتنامه داوطلبی:KM/NCS/1402/L-111

شاروالی کابلاز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره‌دهی زمین سفید  به مساحت (19618)متر مربع واقع تنگی غارو پلچرخی از مربوطات ناحیه نزدهم  اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یک هزار افغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی و اجاره‌دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به ساعت 11:00بجه قبل از ظهر روز سه شنبه 16/03/1402به ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر شهرکابل ارارائه نماید. آفرهای ناوقت رسیده قابل پذیرش نمی‌باشد.

 

تضمین آفر مبلغ (100.000)یک صد  هزار افغانینقدی و یا گرنتی بانک اخذ می‌گردد، جلسه آفرگشایی به ساعت 11:00بجه قبل از ظهر روز سه شنبه  16/03/1402در منزل  اول- صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  شهر کابل  تدویر می‌گردد.