وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 5:21 ق-ظ
طلوع آفتاب 6:46 ق-ظ
اذان ظهر 12:35 ب-ظ
اذان عصر 3:52 ب-ظ
اذان مغرب 5:32 ب-ظ
اذان خفتن 6:55 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 76.9138 افغانی
1 یورو 84.8875 افغانی
1 درهم 20.9000 افغانی
1 تومان 0.0060 افغانی
1 کلدار 0.4953 افغانی
1 هندی 1.0925 افغانی

روزنامه های کابل

گزارش فعالیت های ریاست صحت محیطی و محیط زیست شاروالی کابل طی سال مالی 1396

                                
گزارش فعالیت های انجام شده   ربع اول  ، دو م   سوم  و چهارم سال  مالی  ۱۳۹۶    ریاست صحت محیطی و محیط زیست
کارمندان  این ریاست در سه مدیریت ( مدیریت کنترول مواد غذایی، مدیریت کنترول اماکن عانه و مدیریت نظارت محیط زیست )  با داشتن ۱۴  نفر   کارمند   در ربع اول  و دوم سال جاری فعالیت های را که در نواحی ۲۲ گانه شهر کابل انجام داده اند قرار ذیل میباشد.
ربع اول   از ۱۱  جدی   الی  ۱۱ حمل
 مدیریت کنترول مواد غذایی
1.    بتعدادی ۵۲۱ صنف  مختلف   که مواد غذایی را عرضه و یا تهیه  مینمودند  در نواحی (۱،۲،۴،۶،۷،۸،۹،۱۰،۱۱،۱۶ ) مورد بررسی قرار گرفته   و از جمله ۱۹ باب کلچه پزی  و ۱۶ باب قنادی  به خاطر  داشتن مشکلات صحت محیطی و محیط زیستی مسدود گردیده .
2.    برای   ۱۵۶۳    تن از مالکین و شاگردان اصناف  توصیه های لازم در مورد صحت محیطی و محیط زیستی صورت گرفته
3.    بمقداری ۱۱۷۵۱۳   کیلوگرام مواد غذایی تاریخ گذشته مربوط شرکت حبیب گلزار    جمع آوری  و  از بین برده شده  و بمقداری ۷۷۹۳ کیلو گرام  مواد غذایی تاریخ گذشته  از دکان های شهر  جمع آوری گردیده است.
4.    در جریان بررسی متخلفین  توسط نماینده تنظیم مارکیت های مبلغ   ۶۲۰۰۰   افغانی  جریمه نقدی صورت گرفته است .


مدیریت کنترول  اماکن  عامه
1.    بتعدادی ۳۳۰  صنف از اماکن  عامه  ( حمام ، سقابه،  سلمانی ، هوتل  و رستورانت ، آیسگریم  و ...) مورد بررسی قرار گرفته  و از جمله  ۱۶۷ باب  حمام  وسقابه  به خاطر مراعات نکردن  موضعات صحت محیطی و محیط زیستی  مسدود گردیده
2.    برای  ۹۹۰  تن از مالکین و شاگردان  اصناف متذکره توصیه های لازم در مورد صحت محیطی و محیط  زیستی  صورت گرفته
3.     جمع اوری    ۲۲۱    پایه  قیلون از  هوتل ها و رستورانت های شهر  کابل
4.    متخلفین در جریان بررسی مبلغ ۸۴۰۰۰     افغانی  جریمه نقدی  توسط نماینده تنظیم مارکیت صورت گرفته
مدیریت  جلوگیری از آلودگی محیط زیست
1.    بتعدادی  ۲۷۴  صنف مختلف ( قالین شویی، بلند منزل، سرای ها ، مستری خانه و ...) مورد بررسی قرار گرفته
2.    در همکاری مشترک با کمسیون موظف  برای  پمپ استیشن های مواد نفتی      بتعدادی ۳۸  پمپ استیشن   مواد نفتی در ناحیه هفدهم  مورد  بررسی قرار گرفت
3.    توصیه های لازم در مورد مراعات نمودن موضوعات صحت محیطی و محیط زیستی  برای ۸۲۲    تن  از شاگردان  و مالکین  اصناف صورت گرفت
ربع دوم     ۱۲ حمل  الی ۱۱ سرطان
مدیریت کنترول مواد غذایی
1.    بتعدادی ۷۴۰   صنف  مختلف   که مواد غذایی را عرضه و یا تهیه  مینمودند  در نواحی (۱، ۲،  ۳،  ۴، ۱۶  ) مورد بررسی قرار گرفته  .
2.    برای    ۲۲۲۰     تن از مالکین و شاگردان اصناف  توصیه های لازم در مورد صحت محیطی و محیط زیستی صورت گرفته
3.    بمقداری  ۶۷۸۱۴    کیلو گرام  مواد غذایی تاریخ گذشته  از دکان های شهر  جمع آوری گردیده است.
4.    در جریان بررسی متخلفین  توسط نماینده تنظیم مارکیت های مبلغ    ۲۹۴۰۰    افغانی  جریمه نقدی صورت گرفته است .مدیریت کنترول  اماکن  عامه
1.    بتعدادی ۳۰۱    صنف از اماکن  عامه  ( حمام ، سقابه،  سلمانی ، هوتل  و رستورانت ، آیسگریم  و ...) مورد بررسی قرار گرفت .
2.    برای ۹۰۳  تن از مالکین و شاگردان  اصناف متذکره توصیه های لازم در مورد صحت محیطی و محیط  زیستی  صورت گرفته
3.     جمع آوری   ۳۴۱  پایه  قیلون از  هوتل ها و رستورانت های  از نواحی مختلف شهر کابل
4.    متخلفین در جریان بررسی مبلغ ۸۲۵۰۰     افغانی  جریمه نقدی  توسط نماینده تنظیم مارکیت صورت گرفته
مدیریت  جلوگیری از آلودگی محیط زیست
1.    بتعدادی  ۲۹۶   صنف مختلف ( قالین شویی، بلند منزل، سرای ها ، مستری خانه و ...) مورد بررسی قرار گرفته
2.    در همکاری مشترک با کمسیون موظف  برای  پمپ استیشن های مواد نفتی      بتعدادی ۴۱  پمپ استیشن   مواد نفتی    مورد  بررسی قرار گرفت
3.    توصیه های لازم در مورد مراعات نمودن موضوعات صحت محیطی و محیط زیستی  برای  ۷۸۶    تن  از شاگردان  و مالکین  اصناف صورت گرفت
4.    تطبیق دور اول  پروگرام  دواپاشی بر ضد  حشرات  در  تمامی نواحی شهر کابل  صورت  گرفت
ربع سوم  ۱۲ سرطان  الی ۱۱ میزان
مدریت کنترول مواد غذایی
بتعدادی ۱۰۲۶   اصناف مختلف که   در بخش تهیه   و فروش مواد مواد غذایی  فعالیت داشتن مورد بررسی قرار گرفته  و بمقداری ۳۲۸ کیلو گرام مواد غذایی تاریخ  گذشته  جمع آوری گردیده و متخلفین  ۷۸۰۰  افغانی توسط  نماینده تنظیم مارکیت های ناحیه مربوطه جریمه  نقدی  صورت گرفته .
برای ۳۰۷۸ تن از کارگران و مسئولین  اصناف توصیه های لازم در مورد مراعات  نمودن موضوعات صحت میحطی و میحط زیستی صورت گرفته است.مدیریت کنترول اماکن عامه
1.    بتعدادی ۵۵۸     صنف از اماکن  عامه  ( حمام ، سقابه،  سلمانی ، هوتل  و رستورانت ، آیسگریم  و ...) مورد بررسی قرار گرفت .
2.    برای ۱۷۵۵  تن از مالکین و شاگردان  اصناف متذکره توصیه های لازم در مورد صحت محیطی و محیط  زیستی  صورت گرفته
3.     سروی  ۶۰۰ منزل رهایشی در ۵  ناحیه شهر کابل در مورد  منابع تولید کننده آلودگی های محیط زیستی
مدیریت جلوگیری از آلودکی محیط زیست
1.    بتعدادی ۲۵۱    صنف مختلف ( قالین شویی، بلند منزل، سرای ها ، مستری خانه و ...) مورد بررسی قرار گرفته
2.    توصیه های لازم در مورد مراعات نمودن موضوعات صحت محیطی و محیط زیستی  برای  ۷۵۳    تن  از شاگردان  و مالکین  اصناف صورت گرفت
3.    تطبیق دور اول  پروگرام  دواپاشی بر ضد  حشرات  در  تمامی نواحی شهر کابل  صورت  گرفت
4.    سروی  ۶۰۰ منزل رهایشی در ۵  ناحیه شهر کابل در مورد  منابع تولید کننده آلودگی های محیط زیستی
ربع  چهارم  از تاریخ ۱۲ میزان الی ۱۱ جدی
مدیریت کنترول مواد غذایی
1.    بتعدادی ۱۶۳۷    صنف  مختلف   که مواد غذایی را عرضه و یا تهیه  مینمودند  در نواحی (۱، ۲،  ۳،  ۴،  ۵  ) مورد بررسی قرار گرفته  .
2.    برای    ۴۹۱۱   تن از مالکین و شاگردان اصناف  توصیه های لازم در مورد صحت محیطی و محیط زیستی صورت گرفته
3.    بمقداری  ۲۹۲۸    کیلو گرام  مواد غذایی تاریخ گذشته  از دکان های شهر  جمع آوری گردیده است.
4.    در جریان بررسی متخلفین  توسط نماینده تنظیم مارکیت های مبلغ    ۴۹۷۷۰۰     افغانی  جریمه نقدی صورت گرفته است .
مدیریت کنترول  اماکن  عامه
1.    بتعدادی ۱۰۲۰  نف از اماکن  عامه  ( حمام ، سقابه،  سلمانی ، هوتل  و رستورانت ، آیسگریم  و ...) مورد بررسی قرار گرفت .  در نواحی (۱،۲،۳،۴،۵ )
2.    برای ۳۰۶۰   تن از مالکین و شاگردان  اصناف متذکره توصیه های لازم در مورد صحت محیطی و محیط  زیستی  صورت گرفته
3.    متخلفین در جریان بررسی مبلغ ۳۴۵۰۰      افغانی  جریمه نقدی  توسط نماینده تنظیم مارکیت صورت گرفته
4.    توزیع ۱۷۸  قطعه کارت صحی برای اصناف 

مدیریت  جلوگیری از آلودگی محیط زیست
1.    بتعدادی  ۸۲۱    صنف مختلف ( قالین شویی، بلند منزل، سرای ها ، مستری خانه و ...) مورد بررسی قرار گرفته
2.    همکاری مشترک با کمسیون موظف  برای  پمپ استیشن های مواد نفتی     
3.    توصیه های لازم در مورد مراعات نمودن موضوعات صحت محیطی و محیط زیستی  برای  ۲۴۶۳     تن  از شاگردان  و مالکین  اصناف صورت گرفت
4.     ۱۶۵۰۰  افغانی ۰۰  جریمه نقدی اصناف متخلف  توسط نماینده تنظیم مارکیت ها نواحی مربوطه
5.    جمع آوری ۴۸  پایه  بلند گو های  سیار در سطح شهر 
مدیریت اداری
1.    انتخاب ۱۳ صنف برتر سال  واعطایی تقدیر نامه از طرف مقام محترم شاروالی برای شان
2.    ترتیب و تنظیم راپور های هفته وار  ، ماهوار ، ربعوار 
3.    ترتیب راپور حاضری  و  معاشات  کارمندان  و ارسال آن به ریاست اداری
4.    بتعدادی ۱۳۰۲ قطعه مکتوب  وارد و صادر  گردیده  و اجرات لازمه در مورد شان صورت گرفته است.

قرار شرح فوق  گزارش فعالیت های  چهار ربع سال مالی ۱۳۹۶    ریاست صحت محیطی و محیط زیست ترتیب و تقدیم است