وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 3:30 ق-ظ
طلوع آفتاب 4:41 ق-ظ
اذان ظهر 1:00 ب-ظ
اذان عصر 4:50 ب-ظ
اذان مغرب 7:15 ب-ظ
اذان خفتن 8:45 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 71.09 افغانی
1 یورو 76.24 افغانی
1 درهم 19.33 افغانی
1 تومان 1.200 افغانی
1 کلدار 255 افغانی
1 هندی 820.50 افغانی

روزنامه های کابل

اعلان داوطلبی اجاره دهی ده ملکیت و جایدادهای شاروالی کابل

22 سنبله 1402

 

9031.jpg (1200 × 675)

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده داوطلبی (آفرهای سربسته)اجاره دهی مالگدام سمت شرق  از مربوطات ناحیه نزدهم شاروالی کابل

شماره دعوتنامه داوطلبی:KM/NCS/1402/L-165

شاروالی کابلاز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی مالگدام سمت شرق  از مربوطات ناحیه نزدهم شاروالی کابل اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یک هزار افغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی و اجاره‌دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به ساعت  10:00بجه قبل از ظهر روز چهار شنبه 12-07-1402به ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر شهرکابل ارارائه نماید. آفرهای ناوقت رسیده قابل پذیرش نمی‌باشد.

 

تضمین آفر مبلغ (300,000) سه صد هزار افغانینقدی و یا گرنتی بانک اخذ می‌گردد، جلسه آفرگشایی به ساعت 10:00بجه قبل از ظهر روز چهارشنبه  12-07-1402در منزل  اول- صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  شهر کابل  تدویر می‌گردد.

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده داوطلبی (آفرهای سربسته)اجاره دهی مالگدام سمت شمال از مربوطات ناحیه هفدهم  شاروالی کابل

شماره دعوتنامه داوطلبی:KM/NCS/1402/L-164

شاروالی کابلاز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی مالگدام سمت شمال از مربوطات ناحیه هفدهم  شاروالی کابل اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یک هزار افغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی و اجاره‌دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به ساعت  11:00بجه قبل از ظهر روز سه شنبه 11-07-1402به ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر شهرکابل ارارائه نماید. آفرهای ناوقت رسیده قابل پذیرش نمی‌باشد.

 

تضمین آفر مبلغ (300,000) سه صد هزار افغانینقدی و یا گرنتی بانک اخذ می‌گردد، جلسه آفرگشایی به ساعت 11:00بجه قبل از ظهر روز سه شنبه  11-07-1402در منزل  اول- صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  شهر کابل  تدویر می‌گردد.

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده داوطلبی (آفرهای سربسته)اجاره دهی مالگدام سمت جنوب واقع سنگ نوشته از مربوطات ناحیه بیستم شاروالی کابل

شماره دعوتنامه داوطلبی:KM/NCS/1402/L-166

شاروالی کابلاز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی مالگدام سمت جنوب واقع سنگ نوشته از مربوطات ناحیه بیستم شاروالی کابل اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یک هزار افغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی و اجاره‌دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به ساعت  10:00بجه قبل از ظهر روز سه شنبه 11-07-1402به ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر شهرکابل ارارائه نماید. آفرهای ناوقت رسیده قابل پذیرش نمی‌باشد.

 

تضمین آفر مبلغ (200,000) دوصد هزار افغانینقدی و یا گرنتی بانک اخذ می‌گردد، جلسه آفرگشایی به ساعت 10:00بجه قبل از ظهر روز سه شنبه  11-07-1402در منزل  اول- صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  شهر کابل  تدویر می‌گردد.

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده داوطلبی (آفرهای سربسته)اجاره دهی غرفه ودکاکین بطور خامه وگلی واقع کوچه بایسکل فروشی لیسه مریم از مربوطات ناحیه یازدهم شاروالی کابل

شماره دعوتنامه داوطلبی:KM/NCS/1402/L-162

شاروالی کابلاز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی غرفه ودکاکین بطور خامه وگلی واقع کوچه بایسکل فروشی لیسه مریم از مربوطات ناحیه یازدهم شاروالی کابل اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یک هزار افغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی و اجاره‌دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به ساعت 11:00بجه قبل از ظهر روز دوشنبه 10-07-1402به ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر شهرکابل ارارائه نماید. آفرهای ناوقت رسیده قابل پذیرش نمی‌باشد.

 

تضمین آفر مبلغ (100,000) یکصد هزار افغانینقدی و یا گرنتی بانک اخذ می‌گردد، جلسه آفرگشایی به ساعت 11:00بجه قبل از ظهر روز دو شنبه  10-07-1402در منزل  اول- صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  شهر کابل  تدویر می‌گردد.

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده داوطلبی (آفرهای سربسته)اجاره دهی موازی (7169) مترمربع پارکینگ وسایط واقع پوسته کچالو از مربوطات ناحیه پانزدهم

شماره دعوتنامه داوطلبی:KM/NCS/1402/L-156

شاروالی کابلاز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی موازی (7169) مترمربع پارکینگ وسایط واقع پوسته کچالو از مربوطات ناحیه پانزدهم اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یک هزار افغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی و اجاره‌دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به ساعت  10:00بجه قبل از ظهر روز شنبه 01-07-1402به ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر شهرکابل ارارائه نماید. آفرهای ناوقت رسیده قابل پذیرش نمی‌باشد.

 

تضمین آفر مبلغ (250,000) دوصدو پنجاه هزار افغانینقدی و یا گرنتی بانک اخذ می‌گردد، جلسه آفرگشایی به ساعت 10:00بجه قبل از ظهر روز شنبه  01-07-1402در منزل  اول- صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  شهر کابل  تدویر می‌گردد.

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده داوطلبی (آفرهای سربسته)اجاره دهی دکاکین واقع ساحه استملاکی سمت شمال سرک شصت متره قلعه زمانخان از مربوطات ناحیه شانزدهم  شاروالی کابل

شماره دعوتنامه داوطلبی:KM/NCS/1402/L-171

شاروالی کابلاز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی دکاکین واقع ساحه استملاکی سمت شمال سرک شصت متره قلعه زمانخان از مربوطات ناحیه شانزدهم  شاروالی کابل اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یک هزار افغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی و اجاره‌دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به ساعت 02:30بجه بعد از ظهر روز دوشنبه 10-07-1402به ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر شهرکابل ارارائه نماید. آفرهای ناوقت رسیده قابل پذیرش نمی‌باشد.

 

تضمین آفر مبلغ (40,000) چهل هزار افغانینقدی و یا گرنتی بانک اخذ می‌گردد، جلسه آفرگشایی به ساعت 02:30بجه  از ظهر روز دو شنبه  10-07-1402در منزل  اول- صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  شهر کابل  تدویر می‌گردد.

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده داوطلبی (آفرهای سربسته)اجاره دهی یکباب کافی شاپ به مساحت (252) متر مربع داخل محوطه شاروالی کابل

شماره دعوتنامه داوطلبی:KM/NCS/1402/L-109

شاروالی کابلاز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی یکباب کافی شاپ به مساحت (252) متر مربع داخل محوطه شاروالی کابل اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یک هزار افغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی و اجاره‌دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به ساعت  11:00بجه قبل از ظهر روز شنبه 01-07-1402به ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر شهرکابل ارارائه نماید. آفرهای ناوقت رسیده قابل پذیرش نمی‌باشد.

 

تضمین آفر مبلغ (30,000) سی هزار افغانینقدی و یا گرنتی بانک اخذ می‌گردد، جلسه آفرگشایی به ساعت 11:00بجه قبل از ظهر روز شنبه  01-07-1402در منزل  اول- صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  شهر کابل  تدویر می‌گردد.

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده داوطلبی (آفرهای سربسته)اجاره دهی پارکینگ وسایط به مساحت (810) متر مربع واقع جنوب چهارراهی مارکیت میوه وترکاری از مربوطات ناحیه چهارم شاروالی کابل

شماره دعوتنامه داوطلبی:KM/NCS/1402/L-160

شاروالی کابلاز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی پارکینگ وسایط به مساحت (810) متر مربع واقع جنوب چهارراهی مارکیت میوه وترکاری از مربوطات ناحیه چهارم شاروالی کابل اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یک هزار افغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی و اجاره‌دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به ساعت  10:00بجه قبل از ظهر روز دوشنبه 10-07-1402به ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر شهرکابل ارارائه نماید. آفرهای ناوقت رسیده قابل پذیرش نمی‌باشد.

 

تضمین آفر مبلغ (100,000) یکصد هزار افغانینقدی و یا گرنتی بانک اخذ می‌گردد، جلسه آفرگشایی به ساعت 10:00بجه قبل از ظهر روز دو شنبه  10-07-1402در منزل  اول- صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  شهر کابل  تدویر می‌گردد.

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده داوطلبی (آفرهای سربسته)اجاره دهی مالگدام سمت غرب واقع کمپنی  از مربوطات ناحیه پنجم شاروالی کابل

شماره دعوتنامه داوطلبی:KM/NCS/1402/L-020

شاروالی کابلاز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی مالگدام سمت غرب واقع کمپنی  از مربوطات ناحیه پنجم شاروالی کابل اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یک هزار افغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی و اجاره‌دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به ساعت  11:00بجه قبل از ظهر روز چهار شنبه 12-07-1402به ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر شهرکابل ارارائه نماید. آفرهای ناوقت رسیده قابل پذیرش نمی‌باشد.

 

تضمین آفر مبلغ (200,000)  دو صد هزار افغانینقدی و یا گرنتی بانک اخذ می‌گردد، جلسه آفرگشایی به ساعت 11:00بجه قبل از ظهر روز چهارشنبه  12-07-1402در منزل  اول- صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  شهر کابل  تدویر می‌گردد.

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده داوطلبی (آفرهای سربسته)اجاره دهی غرفه ودکاکین بطور خامه وگلی واقع کوچه بایسکل فروشی لیسه مریم از مربوطات ناحیه یازدهم شاروالی کابل

شماره دعوتنامه داوطلبی:KM/NCS/1402/L-162

شاروالی کابلاز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی غرفه ودکاکین بطور خامه وگلی واقع کوچه بایسکل فروشی لیسه مریم از مربوطات ناحیه یازدهم شاروالی کابل اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یک هزار افغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی و اجاره‌دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به ساعت 11:00بجه قبل از ظهر روز دوشنبه 10-07-1402به ریاست تدارکات شاروالی کابل واقع چهار راهی ملک اصغر شهرکابل ارارائه نماید. آفرهای ناوقت رسیده قابل پذیرش نمی‌باشد.

 

تضمین آفر مبلغ (100,000) یکصد هزار افغانینقدی و یا گرنتی بانک اخذ می‌گردد، جلسه آفرگشایی به ساعت 11:00بجه قبل از ظهر روز دو شنبه  10-07-1402در منزل  اول- صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  شهر کابل  تدویر می‌گردد.