وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 3:50 ق-ظ
طلوع آفتاب 5:00 ق-ظ
اذان ظهر 1:00 ب-ظ
اذان عصر 4:50 ب-ظ
اذان مغرب 7:00 ب-ظ
اذان خفتن 8:00 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 71.91 افغانی
1 یورو 76.80 افغانی
1 درهم 19.43 افغانی
1 تومان 1.23 افغانی
1 کلدار 255 افغانی
1 هندی 850 افغانی

روزنامه های کابل

اعلان داوطلبی تعدیل شماره(۱) پروژه لات اول امور ساختمان سرک اعتبار از چهاراهی پل سوخته الی چهاراهی جمهوریت به طول (910) متر واقع ناحیه سوم و ششم

18 عقرب 1402

امارت اســـلامـی افغانــستان

ریاست عمومی ادارۀ امور

دافغانـستان اســلامـي امارت

د چارو ادارې لوی ریاست

 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

ریاست تدارکات ملی

معاونیت تخنیکی

آمریت انسجام، توحید و تحلیل پلان های تدارکاتی

تعدیل شماره (1) پروژه لات اول امور ساختمان سرک اعتبار از چهاراهی پل سوخته الی چهاراهی جمهوریت به طول (910) متر واقع ناحیه سوم و ششم

شماره داوطلبی پروژه: NPD/KM/1402/W-002/NCB/REBID 

تاریخ: 17 عقرب 1402

شماره

مواد شرطنامه

حالت فعلی شرطنامه

حالت تعدیل شده شرطنامه

1

ماده 5.5 جزء 1 دستورالعمل برای داوطلبان

حجم معاملات:

حد اقل لازم حجم معاملات اجرا شده (2) سال داوطلب در خلال (5) سال اخیر 56,000,000 پنجاه و شش میلیون افغانی می باشد.

نوت1: جهت تثبیت حجم معاملات داوطلب، گزارش مالی، بیلانس شیت که توسط مفتش مستقل ترتیب و یا تصدیق گردیده باشد یا سایر اسناد مالی معتبر که حصول مبالغ درج شده در اسناد ارائه شده را نشاند دهد، مطالبه و از صحت و سقم آن اطیمنان حاصل می گردد.

نوت2: به تاسی از فیصله شماره 3112 مورخ 29/11/1397 کمیسیون محترم تدارکات ملی؛ در پروسه های تدارکاتی، تصدی ها و شرکت های دولتی از ارائه اسناد توانمندی مالی و حجم معاملات معاف می باشند.

حجم معاملات: قابل تطبیق نیست

2

ماده 5.5 جزء 2 دستورالعمل برای داوطلبان

تجربه:

حد اقل لازم تجربه منحیث قراردادی اصلی یا فرعی در امورساختمانی با اندازه، ماهیت و پیچیدگی معادل در خلال مدت (10) سال اخیر:

الف: تطبیق (1) قرار داد به حجم 22,500,000بیست و دو میلیون و پنجصد هزار افغانی  یا

ب: تطبیق (2) قرارداد به حجم  33,500,000 سی و سه میلیون و پنجصد هزار افغانی می باشد

نوت: داوطلبمکلفاست؛اسنادتصفیهحسابات مالیاتیاخریندورهقبلازآفرگشایی )صادرهوزارت مالیه(راضمآفرخویشارائهنماید. هرگاهتصفیه حساباتمالیاتیداوطلبدرجریانباشد،ویمی تواندسندمبیینتحتدورانبودنتصفیهحسابات مالیاتی )صادرهوزارتمالیه(  راارائهنماید.

1- هیئت ارزیابی، مشابهت قرارداد ارائه شده داوطلب را به اساس ماهیت، پیچیدگی و مشخصات تخنیکی تشخیص می نماید.

 2- هیئت ارزیابی، بمنظور محاسبه ارزش پولی قرار داد های مشابه ارائه شده داوطلب، اندازه نرخ تورم را طبق سند بودجه همان سال مالی مدنظر قرار می دهد.

3- در پروژه های سرک برحسب اطلاعیه شماره NPA/PPD/NO.28/1398 ریاست پالسیی اداره تدارکات ملی، تجربه قرارداد های فرعیداوطلب که براساس احکام قانون وطرزالعمل تدارکات صورت گرفته باشد، منحیث تجربه کاری مشابه مد نظر قرارداده میشود.

تجربه:قابل تطبیق نیست.

3

ماده 20.2 جزء 1 دستورالعمل برای داوطلبان

صرف به مقاصد ارائه آفر، آدرس اداره عبارت است از:

توجه: ریاست تدارکات ملی

آدرس: آمریت سکرتریت تسهیلات آفرګشایی ، ریاست تدارکات ملی، جوار قصر مرمرین ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا، پشتونستان وات، کابل- افغانستان

ایمیل آدرس:[email protected]

کاپی  به:  [email protected]

شماره:0202143219

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها: الی ساعت 10:00 قبل از ظهر (به وقت محلی کابل) مؤرخ  29 عقرب  1402میباشد.

آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد

نوت: درصورتیکه روز آخر تاریخ معین شده برای تسلیمی آفرها به روز رخصتیتصادف نماید آفرها در روز بعدی کاری در همان ساعت تعین شده تسلیم و بازگشایی خواهد شد.

صرف به مقاصد ارائه آفر، آدرس اداره عبارت است از:

توجه: ریاست تدارکات ملی

آدرس: آمریت سکرتریت تسهیلات آفرګشایی ، ریاست تدارکات ملی، جوار قصر مرمرین ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا، پشتونستان وات، کابل- افغانستان

ایمیل آدرس:[email protected]

کاپی  به:  [email protected]

شماره:0202143219

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها: الی ساعت 09:00 قبل از ظهر (به وقت محلی کابل) مؤرخ  03 قوس  1402میباشد.

آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد

نوت: درصورتیکه روز آخر تاریخ معین شده برای تسلیمی آفرها به روز رخصتیتصادف نماید آفرها در روز بعدی کاری در همان ساعت تعین شده تسلیم و بازگشایی خواهد شد.

4

ماده 20.2 جزء 2 دستورالعمل برای داوطلبان

پاکت شرطنامه حاوی مطالب ذیل است:

نام و نمبر تشخیصیه این داوطلبی:

پروژه لات اول امور ساختمان سرک اعتبار از چهاراهی پل سوخته الی چهاراهی جمهوریت به طول (910) متر واقع ناحیه سوم و ششم

NPD/KM/1402/W-002/NCB/REBID  شمار داوطلبی :

هشدار اینکه:  قبل از تاریخ:  29 عقرب  1402و ساعت 10:00  قبل از ظهر  باز نشود.     

پاکت شرطنامه حاوی مطالب ذیل است:

نام و نمبر تشخیصیه این داوطلبی:

پروژه لات اول امور ساختمان سرک اعتبار از چهاراهی پل سوخته الی چهاراهی جمهوریت به طول (910) متر واقع ناحیه سوم و ششم

NPD/KM/1402/W-002/NCB/REBID  شمار داوطلبی :

هشدار اینکه:  قبل از تاریخ:  03 قوس  1402و ساعت 09:00  قبل از ظهر  باز نشود.     

5

ماده 21.1 دستورالعمل برای داوطلبان

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها:

بتاریخ:29 عقرب  1402و ساعت 10:00  قبل از ظهر  می باشد.

در صورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی افرها به روز رخصتی و یا کدام حادثه از قبل پیش بینی ناشده تصادف نماید، افرها در روز بعدی کاری درهمان ساعت قبلی تعین شده تسلیم و بازگشایی خواهد شد.

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها:

بتاریخ:03 قوس  1402و ساعت 09:00  قبل از ظهر  می باشد.

در صورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی افرها به روز رخصتی و یا کدام حادثه از قبل پیش بینی ناشده تصادف نماید، افرها در روز بعدی کاری درهمان ساعت قبلی تعین شده تسلیم و بازگشایی خواهد شد.

6

ماده 24.1  دستورالعمل برای داوطلبان

جلسه آفر گشائی در مکان ذیل دایر می گردد:

سالون هندوکش ، ریاست تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا، پشتونستان وات، کابل، افغانستان

تاریخ آفر گشایی:29 عقرب  1402 و ساعت 10:00  قبل از ظهر  می باشد.

درصورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی افرها به روز رخصتی و یا کدام حادثه از قبل پیش بینی نشده تصادف نماید افرها در روز بعدی کاری  در همان ساعت تعین شده تسلیم و بازگشایی خواهد شد

جلسه آفر گشائی در مکان ذیل دایر می گردد:

سالون هندوکش ، ریاست تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا، پشتونستان وات، کابل، افغانستان

تاریخ آفر گشایی: 03 قوس  1402 و ساعت 09:00  قبل از ظهر  می باشد.

درصورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی افرها به روز رخصتی و یا کدام حادثه از قبل پیش بینی نشده تصادف نماید افرها در روز بعدی کاری  در همان ساعت تعین شده تسلیم و بازگشایی خواهد شد