وضعیت هوای کابل

لیست پرواز ها

اوقات شرعی کابل

اذان صبح 3:28 ق-ظ
طلوع آفتاب 5:01 ق-ظ
اذان ظهر 12:35 ب-ظ
اذان عصر 4:36 ب-ظ
اذان مغرب 6:43 ب-ظ
اذان خفتن 7:14 ب-ظ

نرخ اسعار امروز

1 دالر 86.7650 افغانی
1 یورو 84.4917 افغانی
1 درهم 23.5667 افغانی
1 تومان 0.0031 افغانی
1 کلدار 0.3685 افغانی
1 هندی 1.0238 افغانی

روزنامه های کابل

اعلان داوطلبی به کرایه گیری پانزده جایداد و ملکیت شاروالی کابل

5 میزان 1401

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده داوطلبی (آفرهای سربسته)  اجاره دهی  موازی (827) مترمربع  پارکینگ وسایط بنام سرای کراچی واقع تهیه مسکن

شماره داوطلبی:KM/NCS/L-021/1401

شاروالی کابلاز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی موازی (827) مترمربع  پارکینگ وسایط بنام سرای کراچی واقع تهیه مسکن ناحیه چهارمشهرکابل  اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یکهزارافغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی واجاره دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشراعلان الی 21 روز تقویمی بعداْ ارائه نماید. آفر های نا وقت رسیده قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ (50٬۰۰۰) افغانی نقدی ویا بانک گرنتی اخذ میگردد، جلسه آفر گشایی مطابق مندرج شرطنامه به وقت وزمان تعین شده، در منزل  اول  صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  - جوار پارک زرنگار، شهر کابل  تدویر میگردد.

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده داوطلبی (آفرهای سربسته)  اجاره دهی موازی (1300) مترمربع  زمین غرض فعالیت موتر شوئی و ورکشاپ موتر واقع چهارراهی سرسبزی

شماره داوطلبی:KM/NCS/L-022/1401

شاروالی کابلاز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی موازی (1300) مترمربع  زمین غرض فعالیت موتر شوئی و ورکشاپ موتر واقع چهارراهی سرسبزی ناحیه چهارمشهرکابل  اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یکهزارافغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی واجاره دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشراعلان الی 21 روز تقویمی بعداْ ارائه نماید. آفر های نا وقت رسیده قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ (50٬۰۰۰) افغانی نقدی ویا بانک گرنتی اخذ میگردد، جلسه آفر گشایی مطابق مندرج شرطنامه به وقت وزمان تعین شده، در منزل  اول  صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  - جوار پارک زرنگار، شهر کابل  تدویر میگردد.

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده داوطلبی (آفرهای سربسته)  اجاره دهی   هفت باب دکاکین خوراکه فروشی وسط سرک ارزان قیمت

شماره داوطلبی:KM/NCS/L-013/1401

شاروالی کابلاز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی  هفت باب دکاکین خوراکه فروشی وسط سرک ارزان قیمت ناحیه دوازدهمشهرکابل  اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یکهزارافغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی واجاره دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشراعلان الی 21 روز تقویمی بعداْ ارائه نماید. آفر های نا وقت رسیده قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ (40٬۰۰۰) افغانی نقدی ویا بانک گرنتی اخذ میگردد، جلسه آفر گشایی مطابق مندرج شرطنامه به وقت وزمان تعین شده، در منزل  اول  صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  - جوار پارک زرنگار، شهر کابل  تدویر میگردد.

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده داوطلبی (آفرهای سربسته)  اجاره دهی   پارکینگ وسایط (هده) مواد تعمیراتی

شماره داوطلبی:KM/NCS/L-012/1401

شاروالی کابلاز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی  پارکینگ وسایط (هده) مواد تعمیراتی ناحیه دوازدهمشهرکابل  اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یکهزارافغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی واجاره دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشراعلان الی 21 روز تقویمی بعداْ ارائه نماید. آفر های نا وقت رسیده قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ (165٬۰۰۰) افغانی نقدی ویا بانک گرنتی اخذ میگردد، جلسه آفر گشایی مطابق مندرج شرطنامه به وقت وزمان تعین شده، در منزل  اول  صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  - جوار پارک زرنگار، شهر کابل  تدویر میگردد.

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده داوطلبی (آفرهای سربسته)  اجاره دهی   کانتین وتخت شورنخود فروشی داخل باغ وحش کابل

شماره داوطلبی:KM/NCS/L-121/1401

شاروالی کابلاز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی  کانتین وتخت شورنخود فروشی داخل باغ وحش شهرکابل  اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یکهزارافغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی واجاره دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشراعلان الی 21 روز تقویمی بعداْ ارائه نماید. آفر های نا وقت رسیده قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ (65٬2۰۰) افغانی نقدی ویا بانک گرنتی اخذ میگردد، جلسه آفر گشایی مطابق مندرج شرطنامه به وقت وزمان تعین شده، در منزل  اول  صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  - جوار پارک زرنگار، شهر کابل  تدویر میگردد.

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده داوطلبی (آفرهای سربسته)  اجاره دهی  موازی (5564) مترمربع زمین واقع تنگی تره خیل

شماره داوطلبی:KM/NCS/L-107/1401

شاروالی کابلاز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی  موازی (5564) مترمربع زمین واقع تنگی تره خیل ناحیه هجدهم شهرکابل  اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یکهزارافغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی واجاره دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشراعلان الی 21 روز تقویمی بعداْ ارائه نماید. آفر های نا وقت رسیده قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ (40٬0۰۰) افغانی نقدی ویا بانک گرنتی اخذ میگردد، جلسه آفر گشایی مطابق مندرج شرطنامه به وقت وزمان تعین شده، در منزل  اول  صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  - جوار پارک زرنگار، شهر کابل  تدویر میگردد.

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده داوطلبی (آفرهای سربسته)  اجاره دهی  موازی (8107.62) مترمربع زمین سفید واقع شش درک

شماره داوطلبی:KM/NCS/L-023/1401

شاروالی کابلاز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی  موازی (8107.62) مترمربع زمین سفید واقع شش درک ناحیه نهم شهرکابل  اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یکهزارافغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی واجاره دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشراعلان الی 21 روز تقویمی بعداْ ارائه نماید. آفر های نا وقت رسیده قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ (100٬0۰۰) افغانی نقدی ویا بانک گرنتی اخذ میگردد، جلسه آفر گشایی مطابق مندرج شرطنامه به وقت وزمان تعین شده، در منزل  اول  صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  - جوار پارک زرنگار، شهر کابل  تدویر میگردد.

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده داوطلبی (آفرهای سربسته)  اجاره دهی  موازی (2700) مترمربع زمین سفید ساحه قلعه عبدالسلام واقع هوتخیل

شماره داوطلبی:KM/NCS/L-024/1401

شاروالی کابلاز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی موازی (2700) مترمربع زمین سفید ساحه قلعه عبدالسلام واقع هوتخیل ناحیه نهم شهرکابل  اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یکهزارافغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی واجاره دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشراعلان الی 21 روز تقویمی بعداْ ارائه نماید. آفر های نا وقت رسیده قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ (50٬0۰۰) افغانی نقدی ویا بانک گرنتی اخذ میگردد، جلسه آفر گشایی مطابق مندرج شرطنامه به وقت وزمان تعین شده، در منزل  اول  صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  - جوار پارک زرنگار، شهر کابل  تدویر میگردد.

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده داوطلبی (آفرهای سربسته)  اجاره دهی  موازی (21814) مترمربع زمین چهار دیواری واقع خواجه رواش

شماره داوطلبی:KM/NCS/L-025/1401

شاروالی کابلاز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی موازی (21814) مترمربع زمین چهار دیواری واقع خواجه رواش ناحیه نهم شهرکابل  اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یکهزارافغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی واجاره دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشراعلان الی 21 روز تقویمی بعداْ ارائه نماید. آفر های نا وقت رسیده قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ (250٬0۰۰) افغانی نقدی ویا بانک گرنتی اخذ میگردد، جلسه آفر گشایی مطابق مندرج شرطنامه به وقت وزمان تعین شده، در منزل  اول  صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  - جوار پارک زرنگار، شهر کابل  تدویر میگردد.

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده داوطلبی (آفرهای سربسته)  اجاره دهی  یک دربند مهمان خانه درسه طبقه دارای 17 باب اتاق 14 باب تشناب عصری ویکباب صالون معه ملحقات آن واقع پغمان

شماره داوطلبی:KM/NCS/L-029/1401

شاروالی کابلاز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی یک دربند مهمان خانه درسه طبقه دارای 17 باب اتاق 14 باب تشناب عصری ویکباب صالون معه ملحقات آن واقع پغمان ناحیه 14 مربوط ریاست امورکلتوری شاروالی کابل  اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یکهزارافغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی واجاره دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشراعلان الی 21 روز تقویمی بعداْ ارائه نماید. آفر های نا وقت رسیده قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ (100٬0۰۰) افغانی نقدی ویا بانک گرنتی اخذ میگردد، جلسه آفر گشایی مطابق مندرج شرطنامه به وقت وزمان تعین شده، در منزل  اول  صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  - جوار پارک زرنگار، شهر کابل  تدویر میگردد.

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده داوطلبی (آفرهای سربسته)  اجاره دهی  موازی (2300) مترمربع زمین جای هوتل شاندیز واقع وزیر اکبرخان

شماره داوطلبی:KM/NCS/L-027/1401

شاروالی کابلاز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی موازی (2300) مترمربع زمین جای هوتل شاندیز واقع وزیر اکبرخان ناحیه دهم مربوط ریاست امورکلتوری شاروالی کابل  اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یکهزارافغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی واجاره دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشراعلان الی 21 روز تقویمی بعداْ ارائه نماید. آفر های نا وقت رسیده قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ (100٬0۰۰) افغانی نقدی ویا بانک گرنتی اخذ میگردد، جلسه آفر گشایی مطابق مندرج شرطنامه به وقت وزمان تعین شده، در منزل  اول  صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  - جوار پارک زرنگار، شهر کابل  تدویر میگردد.

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده داوطلبی (آفرهای سربسته)  اجاره دهی  چهارباب کانتین تپیک خوراکه فروشی ساخته شده ازمواد  پی  وی  سی  داخل پارک شریرسبز مقابل تعمیر ناحیه پانزدهم

شماره داوطلبی:KM/NCS/L-030/1401

شاروالی کابلاز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی چهارباب کانتین تپیک خوراکه فروشی ساخته شده ازمواد  پی  وی  سی  داخل پارک شریرسبز مقابل تعمیر ناحیه پانزدهم مربوط ریاست امورکلتوری شاروالی کابل  اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یکهزارافغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی واجاره دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشراعلان الی 21 روز تقویمی بعداْ ارائه نماید. آفر های نا وقت رسیده قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ (50٬0۰۰) افغانی نقدی ویا بانک گرنتی اخذ میگردد، جلسه آفر گشایی مطابق مندرج شرطنامه به وقت وزمان تعین شده، در منزل  اول  صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  - جوار پارک زرنگار، شهر کابل  تدویر میگردد.

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده داوطلبی (آفرهای سربسته)  اجاره دهی  یکباب غرفه خوراکه فروشی سمنتی داخل پارک وزیرمحمد اکبرخان

شماره داوطلبی:KM/NCS/L-059/1401

شاروالی کابلاز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی یکباب غرفه خوراکه فروشی سمنتی داخل پارک وزیرمحمد اکبرخان مربوط ریاست امورکلتوری شاروالی کابل  اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یکهزارافغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی واجاره دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشراعلان الی 21 روز تقویمی بعداْ ارائه نماید. آفر های نا وقت رسیده قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ (10٬1۰۰) افغانی نقدی ویا بانک گرنتی اخذ میگردد، جلسه آفر گشایی مطابق مندرج شرطنامه به وقت وزمان تعین شده، در منزل  اول  صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  - جوار پارک زرنگار، شهر کابل  تدویر میگردد.

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده داوطلبی (آفرهای سربسته)  اجاره دهی  یکباب غرفه خوراکه فروشی فلزی داخل پارک وزیرمحمد اکبرخان

شماره داوطلبی:KM/NCS/L-082/1401

شاروالی کابلاز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی یکباب غرفه خوراکه فروشی فلزی داخل پارک وزیرمحمد اکبرخان مربوط ریاست امورکلتوری شاروالی کابل  اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یکهزارافغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی واجاره دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشراعلان الی 21 روز تقویمی بعداْ ارائه نماید. آفر های نا وقت رسیده قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ (16٬7۰۰) افغانی نقدی ویا بانک گرنتی اخذ میگردد، جلسه آفر گشایی مطابق مندرج شرطنامه به وقت وزمان تعین شده، در منزل  اول  صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  - جوار پارک زرنگار، شهر کابل  تدویر میگردد.

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده داوطلبی (آفرهای سربسته)  اجاره دهی  یکباب غرفه خوراکه فروشی استگاه بس نزدیک قصر دارالامان

شماره داوطلبی:KM/NCS/L-054/1401

شاروالی کابلاز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی یکباب غرفه خوراکه فروشی استگاه بس نزدیک قصر دارالامان ناحیه ششم شهر کابل  اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را دربدل (۱۰۰۰) یکهزارافغانی بدون بازگشت از آمریت تدارکات خدمات مشورتی واجاره دهی ریاست تدارکات شاروالی کابل  بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشراعلان الی 21 روز تقویمی بعداْ ارائه نماید. آفر های نا وقت رسیده قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ (7٬8۰۰) افغانی نقدی ویا بانک گرنتی اخذ میگردد، جلسه آفر گشایی مطابق مندرج شرطنامه به وقت وزمان تعین شده، در منزل  اول  صالون طعام خوری (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  - جوار پارک زرنگار، شهر کابل  تدویر میگردد.